Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.01 - stav 2004

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.01 Bílý Kostelec 06914 69141
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Bílý Kostelec včetně pomístní části Pohorsko leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 10 obyvatel, nachází se zde 39 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 16 chat). Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 390 - 450 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Cca 400 m východně od zástavby protéká Podhorský potok. Svým územím Bílý Kostelec plně zasahuje do CHKO České středohoří a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně pramenní jímky, která je zdrojem vody pro Bílý Kostelec a vrtu, který je zdrojem pro obec Konojedy. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 6 6 7 9 - - -
   přechodně bydlící 36 36 36 36 - - -
   celkem 42 42 43 45 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   6 6 7 9 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Bílý Kostelec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Bílý Kostelec (M-LT.023), který patří do tlakového pásma vodojemu Bílý Kostelec 20 m3 (493,09/491,74). Do VDJ je voda jímána z pramenní jímky, do obce je vedena řadem DN 50. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale i přechodně bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100 %.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Bílého Kostelce se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bílý Kostelec 2a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Bílý Kostelec včetně pomístní části Pohorsko není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel a rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků (100%) a dále zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Konojedy a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 275,0 275,0

  Mapa