Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.01 Bílý Kostelec 06914 69141
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Bílý Kostelec včetně pomístní části Pohorsko leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 390 - 450 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Cca 400 m východně od zástavby protéká Podhorský potok. Svým územím Bílý Kostelec plně zasahuje do CHKO České středohoří a na území se nachází OPVZ 1. a 2. stupně pro vodní zdroj Bílý Kostelec- zářezy. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 6 6 15 9 11 14
   přechodně bydlící 36 36 46 54 57 60
   celkem 42 42 61 63 68 74
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   6 6 7 3 6 11
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Bílý Kostelec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Bílý Kostelec (M-LT.023), který patří do tlakového pásma vodojemu Bílý Kostelec 20 m3 (493,09/491,74). Do VDJ je voda jímána ze sběrných jímek, do obce je vedena řadem DN 50. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu PE De 63, 50, 40 a ocel DN 60, 50, 40 v celkové délce 0,728 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Bílého Kostelce se nebude v budoucnosti měnit. Je třeba provést rekonstrukci ocelového potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Bílý Kostelec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bílý Kostelec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bílý Kostelec PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Bílý Kostelec včetně pomístní části Pohorsko není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel a rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %) s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků (100%) a dále zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod, či řešit likvidaci splaškových vod individuálně v domovních mikročistírnách, nebo tříkomorových septicích s dočišťovacím stupněm. V cílovém roce 2025 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 879,0 0,0 2 879,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014