Třebušín - CZ042.3506.4205.0121.04 - stav 2004

 1. Obec

  Třebušín

  Číslo obce PRVKUK 0121
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0121
  Kód obce 565792
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0121.04 Kotelice 17057 170577
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebušín – Kotelice leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 38 obyvatel, nachází se zde 21 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 2 chaty). Rozkládá se v nadmořské výšce 342 - 360 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Svým územím Kotelice plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do vnitřního a vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně zářezů, které jsou zdrojem vody pro Kotelice. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 38 37 37 37 - - -
   přechodně bydlící 63 63 63 63 - - -
   celkem 101 100 100 100 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   34 34 34 34 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebušín – Kotelice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kotelice (M-LT.028). Voda, která je jímána ze zdroje, je akumulována ve vodojemu Kotelice 20 m3 (366,32/365,34) a následně dopravována do obce řadem ET 80. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce. Část vodovodu patří do majetku SVS a.s. (zásobeno 32 trvale bydlících obyvatel), část obci (zásobeno 11 trvale bydlících obyvatel), z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 89 %, z přechodně bydlících 100 %.
   Vodovod je v obou případech provozován Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Kotelic se nebude v budoucnosti měnit.

   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nový Mlýnec PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotelice 2a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotelice 2b PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebušín – Kotelice není vybudovaný žádný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v septicích (50 %), jejichž odtoky zasakují do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 642,0 642,0

  Mapa