Třebušín - CZ042.3506.4205.0121.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebušín

  Číslo obce PRVKUK 0121
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0121
  Kód obce 565792
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0121.04 Kotelice 17057 170577
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebušín – Kotelice s osadou Nový Mlýnec leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Rozkládá se v nadmořské výšce 342 - 360 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Svým územím Kotelice plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do vnitřního a vnějšího ochranného pásma zdroje 1. a 2.stupně zářezů, které jsou zdrojem vody pro Kotelice. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 38 37 57 37 37 37
   přechodně bydlící 63 63 0 0 0 0
   celkem 101 100 57 37 37 37
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   34 34 34 27 28 29
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebušín – Kotelice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kotelice (M-LT.028). Voda, která je jímána ze zdroje, je akumulována ve vodojemu Kotelice 20 m3 (366,32/365,34) a následně dopravována do obce řadem ET 80. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce včetně osady Nový Mlýnec z materiálu PE De 90, 63, 32, PVC De 50. Vodovodu je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Kotelic se nebude v budoucnosti měnit.

   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Nový Mlýnec PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Kotelice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotelice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotelice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nový Mlýnec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotelice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotelice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebušín – Kotelice není vybudovaný žádný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice (12 km) nebo na ČOV Ústí nad Labem- Neštěmice.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

   V současné době jsou splaškové vody akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Litoměřice (12 km). Obec má zájem o likvidováni těchto odpadních vod na ČOV Třebušín. S ohledem na její špatný technický stav, není tento návrh v současné době reálný. Z tohoto důvodu je nejprve nutná rekonstrukce ČOV Třebušín.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0028073/18/ŽP/BHo VD Třebušín MŘ Lesy ČR
  23. 4. 2018