Třebušín - CZ042.3506.4205.0121.03 - stav 2004

 1. Obec

  Třebušín

  Číslo obce PRVKUK 0121
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0121
  Kód obce 565792
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0121.03 Horní Týnec 17056 170569
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebušín – Horní Týnec včetně místní části Zadní Nezly leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 30 obyvatel, nachází se zde 22 objektů pro rodinnou rekreaci. Rozkládá se v nadmořské výšce 380 - 410 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká místní bezejmenná vodoteč. Svým územím Horní Týnec plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 26 27 30 33 - - -
   přechodně bydlící 66 66 66 66 - - -
   celkem 92 93 96 99 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   21 22 24 27 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebušín - Horní Týnec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Týnec (M-LT.006.1), který zásobuje vodou Dolní a Horní Týnec. Ze zářezů je voda dopravována do vodojemu Dolní Týnec 70 m3 (449,52/ 447,07) a odsud do místní části obce Dolní Týnec, z dalších zářezů je voda dopravována do vodojemu Horní Týnec 50 m3 (437,67/ 435,54) a odsud do místní části Horní Týnec. Obě části skupinového vodovodu jsou navzájem propojeny potrubím DN 80. Propojovací potrubí mezi oběma částmi skupinového vodovodu, je v současné době uzavřeno.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 81 %, z přechodně bydlících 100 %.
   Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V současné době probíhají jednání o převodu majetku na SVS a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Horního Týnce se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Týnec 2b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Týnec 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Horní Týnec 2a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebušín - Horní Týnec není vybudovaná veřejná kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v septicích (50 %), jejichž odtoky zasakují do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %), které se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 642,0 642,0

  Mapa