Třebušín - CZ042.3506.4205.0121.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebušín

  Číslo obce PRVKUK 0121
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0121
  Kód obce 565792
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0121.02 Dolní Týnec 17055 170551
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebušín - Dolní Týnec leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Jedná se o samostatnou obec s osadou Peklo se 4 domy.. Rozkládá se v nadmořské výšce 338 - 366 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Kotelický potok. Svým územím Dolní Týnec plně zasahuje do CHKO České středohoří a OPVZ 1. a 2. stupně Dolní Týnec prameniště- horní a dolní. Předpoklad 3 nových domů (v budoucnu).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 58 56 53 49 48 48
   přechodně bydlící 48 48 14 16 16 16
   celkem 106 104 67 65 64 64
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   41 41 41 65 64 64
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebušín - Dolní Týnec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Týnec (M-LT.006.2), který zásobuje vodou Dolní a Horní Týnec. Ze zářezů je voda dopravována do vodojemu Dolní Týnec 70 m3 (449,52/ 447,07) a odsud do místní části obce Dolní Týnec, z dalších zářezů je voda dopravována do vodojemu Horní Týnec 50 m3 (437,67/ 435,54) a odsud do místní části Horní Týnec. Obě části skupinového vodovodu jsou navzájem propojeny potrubím DN 80. Propojovací potrubí mezi oběma částmi skupinového vodovodu je v současné době uzavřeno.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu Litina DN 80, PE De 63, 25 a PVC De 110 v celkové délce 1,625 km. Obec je značně postižena suchem.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Třebušín- Dolní Týnec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění v obsahu radonu, navrhujeme zřízení odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Dolní Týnec VDJ Dolní Týnec PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Dolní Týnec 2a ZD Dolní Týnec 2a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Dolní Týnec 1a ZD Dolní Týnec 1a PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebušín - Dolní Týnec není vybudovaná veřejná kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice (12 km) a na ČOV Ústí nad Labem- Neštěmice.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

   V současné době jsou splaškové vody akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Litoměřice (12 km). Obec má zájem o likvidováni těchto odpadních vod na ČOV Třebušín. S ohledem na její špatný technický stav, není tento návrh v současné době reálný. Z tohoto důvodu je nejprve nutná rekonstrukce ČOV Třebušín.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 120,0 0,0 4 120,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0028073/18/ŽP/BHo VD Třebušín MŘ Lesy ČR
  23. 4. 2018