Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.08 Líska 07739 77399
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Líska leží severovýchodně od Děčína, v nadmořské výšce 390,00 – 570,00 m n. m. V obci je několik drobných zemědělců – chovatelství drůbeže a skotu. Obcí protéká Lísecký potok a nachází se zde jeden rybník. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída. Dále se na katastru obce nachází OP vodního zdroje.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 85 86 89 124 121 120
   přechodně bydlící 123 123 138 162 162 162
   celkem 208 209 227 286 283 282
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   70 71 72 82 89 97
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Česká Kamenice – Líska má vybudovaný samostatný místní vodovod (M-DC.009). Voda ze dvou zdrojů  východně od obce je potrubím svedena přes sběrnou jímku do VDJ 40 m3 (hl. 512,67 m n.m.). Z nově vybudovaného vrtu 40 m hlubokého je voda čerpána  0,535 km novým výtlačným řadem do téhož VDJ, a odtud potrubím PE De 63 do obce. Rozváděcí řady po obci jsou PE 90 v délce 0,744 km, v materiálu litina DN 80 délky 0,002 km, PE 63 v délce 0,433 km, v materiálu ocel DN 60 v délce 0,125 km, v materiálu PE 50 v délce 0,060 m, PE 40 v délce 0,262 km, v oceli DN 40 v délce 0,039 km, v materiálu PE 32 v délce 0,256 km a PE 25 v délce 0,102 km.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC006049 - "Česká Kamenice, Líska- náhrada zdroje " byl v roce 2006/2007 vybudován nový výtlačný řad HDPE  DN/OD63 v délce 1238m, včetně nové ATS o výkonu 1,00 l/s.

   Na vodovod je napojeno 83% obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Akumulace je vyhovující, u vodovodní sítě je třeba počítat s opravami starších úseků z ocelového potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 10% sítí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 077/1 ZD.DC 077/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 077/1 VDJ-LIPNICE 17 17 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Líska Pod statkem ČS Líska Pod statkem PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Líska VDJ Líska PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Líska pramenní jímka ZD Líska pramenní jímka PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Líska 1a ZD Líska 1a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Líska 1c ZD Líska 1c PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Líska 1b ZD Líska 1b PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Líska 1d ZD Líska 1d PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Lísce není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. 

   Konkrétní řešení je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 232,0 2 232,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory