Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.08 - stav 2004

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.08 Líska 07739 77399
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Líska leží severovýchodně od Děčína, v nadmořské výšce 390,00 – 570,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale žijících obyvatel s 41 objekty pro individuální rekreaci, převážně rekreační zástavba je rozptýlená podél místní komunikace. V obci je několik drobných zemědělců – chovatelství drůbeže a skotu. Obcí protéká Lísecký potok a nachází se zde jeden rybník. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Lužické hory a CHOPAV Severočeská křída.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 85 86 88 91 - - -
   přechodně bydlící 123 123 123 123 - - -
   celkem 208 209 211 214 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   70 71 72 75 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Česká Kamenice – Líska má vybudovaný samostatný místní vodovod (M-DC.009). Voda ze tří pramenních jímek východně od obce je potrubím DN 60 svedena přes sběrnou jímku do VDJ 40 m3 (hl. 512,67 m n.m.) a odtud ocelovým potrubím DN 60 do obce.
   Na vodovod je napojeno 83% obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Akumulace je vyhovující, u vodovodní sítě je třeba počítat s opravami starších úseků z ocelového potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 40% sítí. Stávající zdroj nemá dostatečnou kapacitu a je třeba jeho posílení. V současné době byl vytipován zdroj zemědělské farmy a provádí se hygienické rozbory vody. Pokud se prokáže vhodnost využití zdroje pro zásobování pitnou vodou, majitel vodovodu připravuje podmínky pro odkoupení zdroje a využití pro místní vodovod Líska. Pro připojení nového zdroje bude nutné vybudování čerpání s cca 500m nového výtlačného řadu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 077/1 ZD.DC 077/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 077/1 VDJ.DC 077/1 17 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Krásné pole 1a ZD.DC 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Krásné pole 1b ZD.DC 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Chřibská Krásné pole 1g ZD.DC 035/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Česká Kamenice Líska Pod st PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Česká Kamenice Horní Kameni PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Líska 1a ZD.DC 009/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Líska 1c ZD.DC 009/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Líska 1b ZD.DC 009/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Líska 1d ZD.DC 009/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Lísce není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 290,0 4 290,0

  Mapa