Třebušín - CZ042.3506.4205.0121.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Třebušín

  Číslo obce PRVKUK 0121
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0121
  Kód obce 565792
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0121.01 Třebušín 17059 170593
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Třebušín včetně místní části Zababeč leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Jedná se o střediskovou obci se třemi osadami - Machčák, Zabareč a Domky pod Trojhorou. Rozkládá v nadmořské výšce 316 - 390 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, obcí protéká Trojhorský potok. Svým územím obec plně zasahuje do CHKO České středohoří. Dále plně zasahuje do 1. a 2. stupně OPVZ Třebušín- zářez a do 1. stupně OPVZ Skautský pramen (je v současnosti mimo provoz).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 273 274 373 354 341 332
   přechodně bydlící 285 285 22 25 25 25
   celkem 558 559 395 379 366 357
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   273 274 276 379 366 357
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Třebušín je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Třebušín (M-LT.027). Voda, která je jímána ze zářezů Zababeč 027/2 a Skautský pramen 027/3 je akumulována ve vodojemu Třebušín 30 m3 (376,41/374,66). Pod vodojemem se nachází AT stanice, do obce je veden řad PE 100.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti , a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V letních měsících je nedostatek pitné vody, o víkendech se voda zajišťuje navážením cisteren. Vzhledem k plánované zástavbě je kapacita vodojemu nedostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době je již stavební povolení na rekonstrukci a rozšíření stávajícího vodojemu z 30 m3 na 50 m3.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Třebušín PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Třebušín VDJ Třebušín PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 027/2 Třebušín zářez + Skautský pram PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 027/1 Třebušín zářez + Skautský pram PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 027/2 Třebušín zářez + Skautský pram PRVK\2021
  Vodojem zemní Rekonstrukce VDJ Třebušín-rekonstrukce VDJ Třebušín-rekonstrukce PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   80 248 250 177 171 299
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Třebušín je vybudován kombinovaný systém kanalizace (K-LT.033-J.C), který je z cca 90 % postaven jako oddílná splašková kanalizace, pouze poslední část, kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV Třebušín, je kanalizací jednotnou.

   Zatím je však na čistírnu napojeno pouze cca  55% obyvatel. Ostatní splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyvážejí se na ČOV Litoměřice (12 km). Stoková síť je vybudována z kameninových a PVC trub DN 300 a 400.

   Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   500 EO, Q = 37 230 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   50
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   EO 500
   Q = 102.000 m3 /den

   BSK5 = 30.000 kg/den

   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Qkap. = 102 m3/den a BSK5 = 36,6 kg/den pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Zbytkový kal odvážen na ČOV Ústí nad Labem- Neštěmice.

   Ostatní splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách nebo septicích, které jsou z 41% sváženy na ČOV Litoměřice.. Od rekreantů jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Litoměřice- 55 %, kanalizace (1%), převážně do místního recipientu 44 %.

   V obci je vybudována jedna stoka dešťové kanalizace DN 300, dlouhá 251 m. Většina zastavěné části obce je odvodněna systémem příkopů, struh a propustků, odkud přirozeně zasakují do terénu nebo odtékají do místního recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má zájem o napojení dalších obyvatel na kanalizační síť obce a zároveň o likvidování splaškových vod, které jsou akumulovány v bezodtokových jímkách na ČOV Třebušín. S ohledem na její špatný technický stav, není tento návrh v současné době reálný. Z tohoto důvodu je nejprve nutná rekonstrukce zmiňované ČOV aby bylo zajištěno další napojení stávajících a výhledový obyvatel a zároveň aby bylo možné vyvážení odpadních vod na tuto ČOV.

   Po připojení přípojek bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků/jímek.

   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě s kompletním dokončením do roku 2050.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 033/1/K ČOV Třebušín PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Třebušín ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 998,0 2 028,0 4 026,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0028073/18/ŽP/BHo VD Třebušín MŘ Lesy ČR
  23. 4. 2018