Třebušín - CZ042.3506.4205.0121.01 - stav 2004

 1. Obec

  Třebušín

  Číslo obce PRVKUK 0121
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0121
  Kód obce 565792
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0121.01 Třebušín 17059 170593
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Třebušín včetně místní části Zababeč leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Jedná se o obec do 280 trvale bydlících obyvatel, nachází se zde 95 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 52 chat). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 316 - 390 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, obcí protéká Trojhorský potok. Svým územím obec plně zasahuje do CHKO České středohoří. Dále plně zasahuje do vnitřního a vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně zářezů Zababeč a Skautský a ochranného pásma zdroje 1.stupně studny (je v současnosti mimo provoz), která je vodním zdrojem pro Třebušín. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. Je plánována výstavba 9-ti rodinných domů a domu s 27 bytovými jednotkami (2004-2007). Významným velkoodběratelem vody je místní hotel a ubytovna (40 lůžek).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 273 274 276 278 - - -
   přechodně bydlící 285 285 285 285 - - -
   celkem 558 559 561 563 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   273 274 276 278 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Třebušín je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Třebušín (M-LT.027). Voda, která je jímána ze zářezů Zababeč 027/2 a Skautský pramen 027/3 je akumulována ve vodojemu Třebušín 35+15 m3 (376,41/374,66). Další zdroj pro tento místní vodovod, studna 027/1 je v současnosti mimo provoz. Pod vodojemem se nachází AT stanice, do obce je veden řad PE 100.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100 %, z přechodně bydlících 51 %.
   Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V letních měsících je nedostatek pitné vody, o víkendech se voda zajišťuje navážením cisteren. Vzhledem k plánované zástavbě je kapacita vodojemu nedostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Třebušín se nebude v budoucnosti měnit.
   V současné době je již stavební povolení na rekonstrukci a rozšíření stávajícího vodojemu z 30 m3 na 50 m3.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Třebušín a ZD.LT 027/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Třebušín zářez Skautský ZD.LT 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Třebušín b ZD.LT 027/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 248 250 252 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Třebušín je vybudován kombinovaný systém kanalizace (K-LT.033-J.C), který je z cca 90 % postaven jako oddílná splašková kanalizace, pouze poslední část, kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV Třebušín, je kanalizací jednotnou. Kanalizace je postavena v celé zastavěné části obce včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a po dobudování soukromých částí přípojek bude možno odkanalizovat 90 % obyvatel. Zatím je však na čistírnu napojeno pouze cca 29% obyvatel. Stoková síť je vybudována z kameninových a PVC trub DN 300 a 400. Kanalizace je z části v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a z části v majetku obce a provozuje ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ale v současné době dochází k převodům majetku do vlastnictví SVS a.s.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Třebušín do recipientu Trojhorský potok v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ v Litoměřicích, odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 20.3.1995, pod čj. 231.2/1033/95/ŽP
   405 EO, Q = 30 000 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   50
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   EO 405
   Q = 0,95 l/s = 29 959 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 296mg/l
   NL = 273 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 29,6 mg/l
   NL = 27,30 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 233
   Q = 0,97 l/s = 30 352 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 326 mg/l
   BSK5 = 167 mg/l
   NL = 133 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 36,40 mg/l
   BSK5 = 8,40 mg/l
   NL = 18,2 mg/l

   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Qkap. = 102 m3/den a BSK5 = 36,6 kg/den pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu, bez primární sedimentace.
   Mechanickou část ČOV tvoří víceúčelový objekt předčištění, v němž jsou umístěny jemné ručně sbírané česle a lapák písku.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na biologický stupeň čistírny, který tvoří (s ohledem na významný podíl přechodně žijících obyvatel) dvě čistírenské jednotky MČOV VHS I. Každá z těchto jednotek je tvořena aktivační a dosazovací nádrží. Provzdušňování aktivační směsi zajišťují v obou jednotkách aerační válce.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrnou šachtu, vystrojenou Thomsonovým měrným přepadem, do Trojhorského potoka.
   K zahuštění a skladování kalu slouží kalové silo o obsahu 100 m3. Kal do kalového sila je čerpán z MČOV čerpadlem Sigma - GFTU 32. Zahuštěný kal může být ze sila odvážen k odvodnění na čistírnu Litoměřice nebo vypouštěn k vysušení na kalová pole (2 ks s plochou 2 x 27 m2).
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Ostatní splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou z 13% sváženy na ČOV Třebušín, z 28% vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a v septicích, s přepady zaústěnými částečně do stávající dešťové kanalizace (15 %), částečně do rybníka a místního recipientu (15 %). Od rekreantů jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Třebušín - 10 %, vyvážených na pole 45 % a v septicích s přepady zaústěnými částečně do stávající dešťové kanalizace (1%), převážně do místního recipientu 44 %.
   V obci je vybudována jedna stoka dešťové kanalizace DN 300, dlouhá 251 m. Většina zastavěné části obce je odvodněna systémem příkopů, struh a propustků, odkud přirozeně zasakují do terénu nebo odtékají do místního recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po dobudování soukromých kanalizačních přípojek bude odvádění odpadních vod kanalizační sítí v obci Třebušín vyhovující a bude odvádět 90 % odpadních vod.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015.
   Po připojení přípojek bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 033/1/K ČOV Třebušín PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Třebušín ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa