Trnovany - CZ042.3506.4205.0120.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Trnovany

  Číslo obce PRVKUK 0120
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0120
  Kód obce 542407
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0120.01 Trnovany 16841 168416
  CZ042.3506.4205.0120.02 Podviní 16840 168408
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Trnovany včetně Podviní leží východním směrem nedaleko od Litoměřic. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 208 - 254 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, obcí protéká místní vodoteč. Svým územím obec plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída, částečně do CHKO České středohoří. Významným podnikem jsou Agroslužby Trnovany (zemědělská výroba). Pro obec je zpracován územní plán, kde se uvažuje s nárůstem počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 289 322 353 500 520 535
   přechodně bydlící 50 56 30 40 31 25
   celkem 339 378 383 540 551 560
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   276 308 361 480 504 524
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Trnovany a Podviní je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.058), konkrétně jeho provozní částí Trnovany, která zajišťuje vodu pro Trnovany a Podviní. Z přiváděcího řadu obecního vodovodu Severní Čechy, který je v této části pod tlakem vodojemu Zahořany 2x2000 m3 (275,07/269,25), je pro tuto provozní část vysazena samostatná odbočka z PVC 100, kterou je voda vedena nejdříve do Trnovan a potom do Podviní (opět PVC 100). Akumulace, kdy by pitná voda byla přes obě spotřebiště dopravována do vodojemu Podviní 150 m3 (268,07/ 264,01), situovaném za oběma částmi obce, není vzhledem k velikosti odběrů využívána.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z vodovodu je zásobeno 96% trvale bydlících a 100% přechodně bydlících obyvatel.

   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Trnovany se nebude v budoucnosti měnit.
   Systém zásobení Podviní se nebude v budoucnosti měnit.
   Je plánováno rozšíření a zkapacitnění stávající vodovodní sítě včetně výstavby nové tlakové stanice.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Trnovany PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   21 24 29 430 443 495
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Trnovany a Podviní je vybudována systematická kanalizační síť od roku 2005. Splašková kanalizační síť gravitační je zaústěna do čerpací šachty ČSOV Trnovany u Litoměřic. Splašková kanalizace tlaková z materiálu PE De 90 délky 1,525 km dopravuje odpadní vodu do stokového systému Litoměřic. Gravitační stoky obce Trnovany a Podviní jsou vybudovány z materiálu PVC De 315 délky 5,700 km. 

   Rekreanti jsou odkanalizováni z 50 % a z 50 % do septiků, jejichž přepady jsou zaústěny do vsaku.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, která byla budována převážně v průběhu 70. a 80. letech. Je většinou z betonových trub DN 300 – DN 600. Zaústěna je do silničních příkopů a do rybníku na návsi. Kanalizace je v majetku a správě obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Napojeno je 82 % obyvatel.
   Po uvedení kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

   Předpokládá se dostavba kanalizace v délce 0,225 km a pro novou výstavbu po roce 2031.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV IK-LT.001/5 ČSOV Trnovany u Litoměřic PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  873,0 0,0 873,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory