Trnovany - CZ042.3506.4205.0120.01 - stav 2004

 1. Obec

  Trnovany

  Číslo obce PRVKUK 0120
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0120
  Kód obce 542407
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0120.01 Trnovany 16841 168416
  CZ042.3506.4205.0120.02 Podviní 16840 168408
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Trnovany včetně Podviní leží východním směrem nedaleko od Litoměřic. Jedná se o obec do 290 trvale žijících obyvatel, nachází se zde 6 chat pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 208 - 254 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, obcí protéká místní vodoteč. Svým územím obec plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída, částečně do CHKO České středohoří. Významným podnikem jsou Agroslužby Trnovany (zemědělská výroba). Pro obec je zpracován územní plán, kde se uvažuje s nárůstem počtu obyvatel. V roce 2007 je plánována výstavba nových RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 289 322 378 435 - - -
   přechodně bydlící 50 56 66 76 - - -
   celkem 339 378 444 511 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   276 308 361 415 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Trnovany a Podviní je zásobována pitnou vodou z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.058), konkrétně jeho provozní částí Trnovany, která zajišťuje vodu pro Trnovany a Podviní. Z přiváděcího řadu obecního vodovodu Severní Čechy, který je v této části pod tlakem vodojemu Zahořany 2x2000 m3 (275,07/269,25), je pro tuto provozní část vysazena samostatná odbočka z PVC 100, kterou je voda vedena nejdříve do Trnovan a potom do Podviní (opět PVC 100). Akumulace, kdy by pitná voda byla přes obě spotřebiště dopravována do vodojemu Podviní 150 m3 (268,07/ 264,01), situovaném za oběma částmi obce, není vzhledem k velikosti odběrů využívána.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z vodovodu je zásobeno 96 % trvale bydlících a 100 % přechodně bydlících obyvatel.
   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Trnovany se nebude v budoucnosti měnit.
   Systém zásobení Podviní se nebude v budoucnosti měnit.
   Je plánováno rozšíření vodovodní sítě.

   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   21 24 29 435 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Trnovany a Podviní není vybudována systematická kanalizační síť, splaškové vody od 47 % trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na ČOV. V septicích jsou akumulovány splaškové vody od 23 % obyvatel , jejichž přepady ústí do vsaku a 23% odpadních vod ústí do dešťové kanalizace. U třech objektů jsou domovní ČOV, 3% jsou zaústěné do dešťové kanalizace a 4% jsou zaústěné do vsaku. Jejich funkce je vyhovující s výjimkou vegetační čistírny pro pekárnu, zhotovené podle projektu firmy EKOS. Tato ČOV byla nefunkční, v současnosti je nahrazena typovou balenou DČOV.
   Rekreanti jsou odkanalizováni z 50 % do bezodtokových jímek, odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a z 50 % do septiků, jejichž přepady jsou zaústěny do vsaku.
   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, která byla budována převážně v průběhu 70. a 80. letech. Je většinou z betonových trub DN 300 – DN 600. Zaústěna je do silničních příkopů a do rybníku na návsi. Kanalizace je v majetku a správě obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Studie proveditelnosti „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ řeší gravitační kanalizaci v obci a místní části Podviní. Splašky jsou svedeny do čerpací stanice s výkonem 2 l/s a výtlakem převedeny do kanalizační sítě Litoměřic a dále pak čištěny na ČOV Litoměřice.
   Návrh je provázán s odkanalizováním místní části Litoměřic – Na Mýtě.
   Stavba byla zahájena v 09/2003 a bude ukončena 08/2005.
   Kanalizační řady v celkové délce 7460 m, z toho:
   DN 150 - 480 m
   DN 300 - 4 800 m
   Výtlak DN 80 - 2 180 m
   Předpokládá se připojení 386 EO.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV IK-LT.001/5 Trnovany u Litoměřic PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa