Travčice - CZ042.3506.4205.0119.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Travčice

  Číslo obce PRVKUK 0119
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0119
  Kód obce 565741
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0119.02 Nučničky 16803 168033
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Travčice - Nučničky leží jihovýchodním směrem od Litoměřic. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 148-151 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, která protéká 200 m východním směrem. Nenachází se zde požární nádrž. Svým územím Nučničky plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Významným podnikem je Pískovna Glarea (těžba štěrkopísků a písků maltových). Z územního plánu obce vyplývá v dlouhodobém výhledu výstavba nových rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 77 77 88 84 81 79
   přechodně bydlící 75 75 0 0 0 0
   celkem 152 152 88 84 81 79
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   69 69 69 57 60 63
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Travčice-Nučničky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.16), konkrétně jeho provozní částí Třeboutice, která zajišťuje vodu pro Třeboutice, Křešice, Zahořany, České Kopisty, Počáply, Nučničky a Trávčice. Tato provozní část (spolu s V. tlakovým pásmem města Litoměřic) je pod tlakem vodojemu Třeboutice 2x650 m3 (212,56/208,14), který je zásoben odbočkou z přiváděcího řadu oblastního vodovodu Severní Čechy. Směrem na České Kopisty je voda vedena řadem LT 300, na který navazuje shybka pod Labem OC 2x300 vedoucí do Českých Kopist, odkud vodovod pokračuje řadem PVC 200 na Počaply a dále na Nučničky a Trávčice. Pro Nučničky je z tohoto řadu PVC 200 vysazena samostatná odbočka z PE 2“.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod patří do majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Z územního plánu obce vyplývá v dlouhodobém výhledu výstavba nových rodinných domů. Na tento počet obyvatel je třeba dimenzovat objekty vodohospodářské infrastruktury.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   66 66 66 72 70 67
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Travčice - Nučničkách je vybudován kombinovaný systém kanalizace (K-LT.029-S.C). Kanalizační síť cca ze dvou třetin tvoří splaškové stoky oddílné kanalizace. Splašková kanalizace je zcela nová, z PVC trub DN 250 a DN 400. Přibližně jednu třetinu kanalizační sítě tvoří jednotná kanalizace, která původně sloužila jako dešťová kanalizace. Je z trub litinových DN 500. Odpadní vody jsou kanalizační sítí přiváděny na ČOV. ČOV je mechanicko-biologická s kapacitou Qkap. = 12 m3/den a BSK5 = 4,8 kg/den využívá dvoustupňového čištění odpadních vod pomocí septiku a pomalého biofiltru.

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do odvodňovacího systému přilehlé plochy, který je vyústěn do Labe.

   Na kanalizaci a ČOV je připojeno 86 % trvale žijících obyvatel, od ostatních obyvatel (14 %) a 100 % rekreantů jsou splaškové vody zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do vsaku.
   Odpadní vody přitékají na čistírnu odpadních vod jednotnou kanalizací přes dešťový oddělovač. Jedná se o odlehčovací komoru s čelním přepadem, kde dochází k odlehčení dešťových přívalových přítoků do Nebeského rybníka pod obcí.

   Skutečné parametry:

   80 EO
   Q = 0,14 l/s = 4 380 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 400 mg/l
   NL = 370 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 48 mg/l
   NL = 44 mg/l
       
   ČOV a kanalizace patří do majetku obce Travčice a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dešťové vody jsou odváděny převážně jednotnou kanalizací do rybníka, nacházejícího se pod Nučničkami směrem k Labi. Část dešťových vod odvádí systém příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří původní kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.
   Z územního plánu obce vyplývá v dlouhodobém výhledu výstavba nových rodinných domů. Na tento počet obyvatel je třeba dimenzovat objekty vodohospodářské infrastruktury.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 029/1/K ČOV Nučničky PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Nučničky ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0013890/20/ŽP/JBa C-29
  26. 2. 2020
  Litoměřice 0015705/15/ŽP/BHo SP C - 22 Plovoucí molo na Labi Nučničky
  6. 3. 2015
  Litoměřice 0030226/15/ŽP/BHo C - 22 Změna stavby Plovoucí molo Nučničky
  30. 4. 2015
  Litoměřice 0029091/14/ŽP/MTr P-40
  30. 4. 2014