Travčice - CZ042.3506.4205.0119.01 - stav 2004

 1. Obec

  Travčice

  Číslo obce PRVKUK 0119
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0119
  Kód obce 565741
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0119.01 Travčice 16804 168041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Travčice leží jihovýchodním směrem od Litoměřic. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 - 161 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe a nenacházejí se zde žádné vodní nádrže ani vodoteč. Nejbližší vodoteč je 900 m od obce – Stará Ohře. Svým územím obec plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Významným velkoodběratelem vody je podnik Severofrukt Travčice (závod na výrobu a zpracování ovoce a zeleniny). Jinak se významný rozvoj obce nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 499 499 499 499 - - -
   přechodně bydlící 25 25 25 25 - - -
   celkem 524 524 524 524 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   487 487 487 487 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Travčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.15), konkrétně jeho provozní částí Třeboutice, která zajišťuje vodu pro Třeboutice, Křešice, Zahořany, České Kopisty, Počaply, Nučničky a Travčice. Tato provozní část (spolu s V. tlakovým pásmem města Litoměřic) je pod tlakem vodojemu Třeboutice 2x650 m3 (212,56/208,14), který je zásoben odbočkou z přivaděcího řadu oblastního vodovodu Severní Čechy. Směrem na České Kopisty je voda vedena řadem LT 300, na který navazuje shybka pod Labem OC 2x300 vedoucí do Českých Kopist, odkud vodovod pokračuje řadem PVC 200 na Počaply, a dále na Nučničky a Trávčice, do kterých je z řadu vysazena odbočka PVC 150. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z vodovodu je zásobeno 98% trvale bydlících obyvatelé a všichni rekreanti.
   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Současný stav je dostačující i pro výhled k roku 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   469 469 469 489 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V průběhu let 1991 - 94 se v obci vybudovala síť jednotné kanalizace (K-LT.004.1-J.C), na kterou je napojeno 94 % trvale žijících obyvatel. Dvě stoky jsou provedeny ze železobetonových trub DN 500 a DN 600, ostatní z PVC trub DN 300 a DN 400. Kanalizace má malé spády, je v dobrém technickém stavu, nezanesená, plně funkční. Všechny odpadní vody jsou gravitačně přiváděny do čerpací stanice umístěné na okraji obce (Qč = 25 l/s, H = 20 m), kde je provedeno odlehčení. Z ní jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem z PVC trub DN 100 délky 1,050 km na ČOV Severofruktu Travčice. Splaškové vody od zbývajících trvale žijících obyvatel (6 %) jsou akumulovány v septicích se zaústěním přepadů do vsaků.
   Rozhodnutí o vypouštění vydal: MÚ Litoměřice ŽP/2974/03-Ba ze dne 15. 8. 2003 o vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV Severofrukt Travčice a rozhodnutí o odvolání č. j. 6708/ZPZ/03/ODV-076-Sv ze dne 2. 1. 2004 do toku Ohře v ř. km 4,0 za těchto podmínek:
   Množství vypouštěných odpadních vod v období kampaně max 8,0 l/s, celkem 40 000 za kampaň.
   Celkové množství vypouštěných vod Q = 70 000 m3/rok
   Platnost: 12/2010
   BSK5 = 2 t/rok
   CHSK = 7 t/rok
   N-NH4 = 4 t/rok
   NL = 2 t/rok

   Všechny odpadní vody jsou gravitačně přiváděny do čerpací stanice umístěné na okraji obce (Qč = 25 l/s, H = 20 m), kde je provedeno odlehčení. Z ní jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem z PVC trub DN 100 délky 1,050 km na ČOV Severofruktu Travčice. Čistírna odpadních vod v Travčicích byla vybudována pro společné biologické čištění průmyslových (potravinářských) odpadních vod ze Severofruktu a splaškových vod z obcí Travčice a Hrdly. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod osvědčeného typu oxidační příkop s kapacitou Q = 751 m3/den a BSK5 = 307,2 kg/den. Tato čistírna se skládá z mechanického a biologického stupně a kalového hospodářství.
   Surové odpadní vody se předčišťují na česlích a v lapáku písku. Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na první část biologického stupně čistírny, kterou tvoří dvojice oxidačních příkopů. Provzdušňování aktivační směsi zajišťují v obou jednotkách aerační válce. Směs odpadní vody a aktivovaného kalu se odvádí přes regulační šachtu do vertikálních dosazovacích nádrží, které slouží k separaci kalu.
   Část kalu se vrací z dosazovací nádrže zpět do oxidačního příkopu a přebytek se přečerpává do kalového sila, které slouží k zahuštění a skladování kalu. Kal se vyváží fekálními vozy na zemědělsky obdělávané pozemky.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku Ohře.
   Po uvedení do provozu docházelo v průběhu zpracovatelské kampaně k přetěžování této čistírny a ta nebyla schopna dosáhnout dostatečného čistícího efektu. Proto provedl Severofrukt úpravy – předčištění technologických vod koagulací před nátokem na ČOV.
   Majitelem a současně provozovatelem je Severofrukt Travčice. ČOV slouží pro tento podnik a pro obce Travčice a Hrdly.
   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Travčice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v délce 0,110 km, čímž bude odkanalizovaná celá tato obec.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   V roce 2004 bude provedena výměna přítokových objektů za plastové a česlí, parametry čistírny zůstanou stejné, jinak ČOV pracuje bez problémů, i ve špičkách. Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015. Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 004/1/K ČOV SEVEROFRUKT TRAVČICE PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 004/3 Travčice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa