Travčice - CZ042.3506.4205.0119.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Travčice

  Číslo obce PRVKUK 0119
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0119
  Kód obce 565741
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0119.01 Travčice 16804 168041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Travčice leží jihovýchodním směrem od Litoměřic. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 - 161 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe a nenacházejí se zde žádné vodní nádrže ani vodoteč. Nejbližší vodoteč je 900 m od obce – Stará Ohře. Svým územím obec plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Významným velkoodběratelem vody je podnik Severofrukt Travčice (závod na výrobu a zpracování ovoce a zeleniny). Z územního plánu obce vyplývá v dlouhodobém výhledu výstavba 50 RD. Na tento počet obyvatel je třeba dimenzovat objekty vodohospodářské infrastruktury.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 499 499 514 494 487 483
   přechodně bydlící 25 25 0 0 0 0
   celkem 524 524 514 494 487 483
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   487 487 487 328 398 458
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Travčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.15), konkrétně jeho provozní částí Třeboutice, která zajišťuje vodu pro Třeboutice, Křešice, Zahořany, České Kopisty, Počaply, Nučničky a Travčice. Tato provozní část (spolu s V. tlakovým pásmem města Litoměřic) je pod tlakem vodojemu Třeboutice 2x650 m3 (212,56/208,14), který je zásoben odbočkou z přivaděcího řadu oblastního vodovodu Severní Čechy. Směrem na České Kopisty je voda vedena řadem LT 300, na který navazuje shybka pod Labem OC 2x300 vedoucí do Českých Kopist, odkud vodovod pokračuje řadem PVC 200 na Počaply, a dále na Nučničky a Trávčice, do kterých je z řadu vysazena odbočka PVC 150. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Travčice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Z územního plánu obce vyplývá v dlouhodobém výhledu výstavba 50 RD. Na tento počet obyvatel je třeba dimenzovat objekty vodohospodářské infrastruktury.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   469 469 469 465 459 483
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V průběhu let 1991 - 94 se v obci vybudovala síť jednotné kanalizace (K-LT.004.1-J.C), na kterou je napojeno 94 % trvale žijících obyvatel. Dvě stoky jsou provedeny ze železobetonových trub DN 500 a DN 600, ostatní z PVC trub DN 300 a DN 400. Kanalizace má malé spády, je v dobrém technickém stavu, nezanesená, plně funkční.

   Všechny odpadní vody jsou gravitačně přiváděny do čerpací stanice umístěné na okraji obce (Qč = 25 l/s, H = 20 m), kde je provedeno odlehčení. Z ní jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem z PVC trub DN 100 délky 1,050 km na ČOV Severofruktu Travčice. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod osvědčeného typu oxidační příkop s kapacitou Q = 751 m3/den a BSK5 = 307,2 kg/den. Tato čistírna se skládá z mechanického a biologického stupně a kalového hospodářství. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku Ohře. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do recipientu.

   Splaškové vody od zbývajících trvale žijících obyvatel (6 %) jsou akumulovány v septicích se zaústěním přepadů do vsaků.

   Celkové množství vypouštěných vod Q = 70 000 m3/rok

   BSK5 = 2 t/rok
   CHSK = 7 t/rok
   N-NH4 = 4 t/rok
   NL = 2 t/rok

   Splašková kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou SČVK a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Travčice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v délce 0,110 km, čímž bude odkanalizovaná celá tato obec.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě s kompletním dokončením do roku 2050.

   Z územního plánu obce vyplývá v dlouhodobém výhledu výstavba 50 RD. Na tento počet obyvatel je třeba dimenzovat objekty vodohospodářské infrastruktury, především stávající ČOV, která má v současné době nedostačující kapacitu.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 004/1/K ČOV SEVEROFRUKT TRAVČICE PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 004/3 ČS Travčice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  21 098,0 2 220,0 23 318,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0013890/20/ŽP/JBa C-29
  26. 2. 2020
  Litoměřice 0015705/15/ŽP/BHo SP C - 22 Plovoucí molo na Labi Nučničky
  6. 3. 2015
  Litoměřice 0030226/15/ŽP/BHo C - 22 Změna stavby Plovoucí molo Nučničky
  30. 4. 2015
  Litoměřice 0029091/14/ŽP/MTr P-40
  30. 4. 2014