Terezín - CZ042.3506.4205.0118.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Terezín

  Číslo obce PRVKUK 0118
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0118
  Kód obce 565717
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0118.04 Počaply 02259 22594
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Terezín - Počaply leží jihovýchodním směrem od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 147 - 151 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, která protéká 200 m severně od zástavby. Svým územím Počaply plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Téměř ke kraji zástavby se přibližuje CHLÚ štěrkopísku, který by v tomto prostoru měl být těžen mokrou cestou. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 121 123 118 113 108 106
   přechodně bydlící 4 4 12 13 13 13
   celkem 125 127 130 126 121 119
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   121 123 126 63 82 98
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Terezín – Počaply je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.17), konkrétně jeho provozní částí Třeboutice, která zajišťuje vodu pro Třeboutice, Křešice, Zahořany, České Kopisty, Počaply, Nučničky a Travčice. Tato provozní část (spolu s V. tlakovým pásmem města Litoměřic) je pod tlakem vodojemu Třeboutice 2x650 m3 který je zásoben odbočkou z přiváděcího řadu oblastního vodovodu Severní Čechy. Směrem na České Kopisty je voda vedena řadem LT 300, na který navazuje shybka pod Labem OC 2x300 vedoucí do Českých Kopist, odkud vodovod pokračuje řadem PVC 200 na Počaply, a dále na Nučničky a Travčice. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod patří do majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V současné době se řeší převod vodovodu na SVS a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Terezín- Počaply předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 118 114 111
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 2020 bude dokončena výstavba oddílné kanalizační sítě a ČOV v místí čísti Počeply s kapacitou 200 EO.  Na kanalizaci bude napojena většina obyvatel a rekreantů.

   ČOV je mechanicko- biologická s vyústěním do Labe. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Počaply PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 920,0 0,0 7 920,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3922/ZPZ/15/A-098 Jez Terezín, nakl. s vodami změna
  31. 12. 2015
  Litoměřice 0019817 Manipulační řád PPO města Terezín
  20. 3. 2014
  Litoměřice MULTM/0058110/20/ŽP/JBa P-49
  23. 9. 2020
  Litoměřice 0018251/16/ŽP/BHo D - 14 S.P. Obnova vodního systému pevnosti Terezín
  15. 3. 2016