Terezín - CZ042.3506.4205.0118.04 - stav 2004

 1. Obec

  Terezín

  Číslo obce PRVKUK 0118
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0118
  Kód obce 565717
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0118.04 Počaply 02259 22594
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Terezín - Počaply leží jihovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 130 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 147 - 151 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, která protéká 200 m severně od zástavby. Svým územím Počaply plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Téměř ke kraji zástavby se přibližuje CHLÚ štěrkopísku, který by v tomto prostoru měl být těžen mokrou cestou. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 121 123 126 130 - - -
   přechodně bydlící 4 4 4 4 - - -
   celkem 125 127 130 134 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   121 123 126 130 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Terezín – Počaply je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.17), konkrétně jeho provozní částí Třeboutice, která zajišťuje vodu pro Třeboutice, Křešice, Zahořany, České Kopisty, Počaply, Nučničky a Travčice. Tato provozní část (spolu s V. tlakovým pásmem města Litoměřic) je pod tlakem vodojemu Třeboutice 2x650 m3 který je zásoben odbočkou z přiváděcího řadu oblastního vodovodu Severní Čechy. Směrem na České Kopisty je voda vedena řadem LT 300, na který navazuje shybka pod Labem OC 2x300 vedoucí do Českých Kopist, odkud vodovod pokračuje řadem PVC 200 na Počaply, a dále na Nučničky a Travčice. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z vodovodu je zásobeno 100% trvale bydlících obyvatel.
   Vodovod patří do majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V současné době se řeší převod vodovodu na SVS a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Počápel se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 130 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Terezín – Počaply není vybudován systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel a rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách odkud jsou ze 100 % odváženy na ČOV.
   Dešťové vody jsou odváděny jednak dvěma starými dešťovými stokami z bet trub DN 300. Pravděpodobně pocházejí z roku 1948. Do těchto stok jsou zaústěny i přepady ze septiků. Obě stoky jsou zaústěny do vsaku a jejich současný stav je zcela nevyhovující. Pro odvádění dešťových vod jsou z důvodu uložení nevyhovují. Po zvýšení silnice totiž dochází za deště k zaplavování dvorů i některých sklepů. Dále jsou dešťové vody odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Terezína – Počaply je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Kapacity oddílné splaškové kanalizace:
   Korugované trouby DN 300 – dl. 1332 m + přípojky DN 150 (200) - 73 RD + 1 bytový dům
   Dešťová kanalizace – DN 300 a DN 400 – dl. 1325 m, cca 38 dešťových vpustí + přípojky (35 objektů)
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Labe.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa