Terezín - CZ042.3506.4205.0118.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Terezín

  Číslo obce PRVKUK 0118
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0118
  Kód obce 565717
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0118.03 Nové Kopisty 10633 106330
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Terezín – Nové Kopisty leží jižním směrem od Litoměřic. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 146 - 153 m n. m., území náleží do povodí řeky Labe a Ohře. Tok Labe je od obce vzdálen 1,8 km, Ohře 2,5 km. V obci není požární nádrž. V obci je rostlinná a živočišná výroba – Agrokomlex Bohušovice (50 zaměstnanců). Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 363 368 407 391 377 367
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 363 368 407 391 377 367
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   343 348 356 200 281 348
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Terezín–Nové Kopisty je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.6), konkrétně jeho provozní částí Terezín, která zajišťuje vodu pro Želetice, Mlékojedy, Terezín a Nové Kopisty. Nové Kopisty jsou pod tlakem vodojemu Třeboutice 2x650 m3, který je zásoben odbočkou z přiváděcího řadu Oblastního vodovodu severní Čechy. Část kapacity tohoto vodojemu zásobí V. tlakové pásmo města Litoměřic. Odtud je do Želetic vedeno vodovodní potrubí přes Labe po mostě. Dále pokračuje řad ET 250 a řad PVC 200 směrem na Bohušovice a Brňany. Z něho je vlevo vysazena samostatná odbočka z PVC 150, která zásobuje Nové Kopisty.
   Rozvodná síť je vystavěna na celém území obce.
   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Nových Kopist se nebude v budoucnosti měnit.

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 001/15 VDJ NOVÉ KOPISTY 200 200 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 235 227 367
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části města Terezína - Nové Kopisty je splašková kanalizační sít. S ohledem na konfiguraci terénu, na kterém se tato místní část rozprostírá, je odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 4,800 km je vybudována z potrubí profilů DN 50 až DN 200. 
   Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do kanalizační sítě Terezína, následně pak přečerpávány, společně s odpadními vodami z Terezína do kanalizační sítě města Litoměřice a odtud pak odváděny k likvidaci na městské ČOV.
   Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Litoměřice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dostavba nové kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS1 Nové Kopisty PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS2 Nové Kopisty PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS3 Nové Kopisty PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS4 Nové Kopisty PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 504,0 0,0 9 504,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3922/ZPZ/15/A-098 Jez Terezín, nakl. s vodami změna
  31. 12. 2015
  Litoměřice 0019817 Manipulační řád PPO města Terezín
  20. 3. 2014
  Litoměřice MULTM/0058110/20/ŽP/JBa P-49
  23. 9. 2020
  Litoměřice 0018251/16/ŽP/BHo D - 14 S.P. Obnova vodního systému pevnosti Terezín
  15. 3. 2016