Terezín - CZ042.3506.4205.0118.02 - stav 2004

 1. Obec

  Terezín

  Číslo obce PRVKUK 0118
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0118
  Kód obce 565717
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0118.02 České Kopisty 02258 22586
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Terezín – České Kopisty leží jihovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 530 obyvatel. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 146 - 151 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, která protéká 100 m severně od obce, nenachází se zde požární nádrž. Svým územím České Kopisty plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 522 530 545 560 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 522 530 545 560 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   425 450 495 549 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Terezín–České Kopisty je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.18), konkrétně jeho provozní částí Třeboutice, která zajišťuje vodu pro Třeboutice, Křešice, Zahořany, České Kopisty, Počáply, Nučničky a Trávčice. Tato provozní část (spolu s V. tlakovým pásmem města Litoměřic) je pod tlakem vodojemu Třeboutice 2x650 m3, který je zásoben odbočkou z přiváděcího řadu oblastního vodovodu Severní Čechy. Směrem na České Kopisty je voda vedena řadem LT 300, na který navazuje shybka pod Labem OC 2x300 vedoucí do Českých Kopist, odkud vodovod pokračuje řadem PVC 200 na Počáply, Nučničky a Travčice.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z vodovodu je zásobeno téměř 100 % trvale bydlících obyvatel. Zbytek obyvatel je zásoben z vlastních domovních studní, kvalita, ani množství vody ve studních není známo.
   Vodovod patří do majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V současné době se řeší převod vodovodu do majetku SVS a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Českých Kopist se nebude v budoucnosti měnit.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   501 509 534 549 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Terezín – České Kopisty je v severní části jednotná kanalizace (K-LT.028.1-J.C) vybudovaná v roce 1972 pro nové rodinné domky. Je z betonových trub DN 300 – DN 700, v dobrém stavu, malých spádů, plně funkční, vyústěná do Labe. Tato kanalizaci je v majetku a správě obce. V současné době se řeší převod kanalizace do majetku SVS a.s. V místní části Terezín – České Kopisty byla v roce 1999 vybudována převážná část chybějící kanalizační sítě.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Terezín – České kopisty do recipientu – Labe v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ Litoměřice, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 24. 4. 2002, pod čj. 231.2-2451/02/ŽP
   Q = 28 000 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   170
   30
   70
   30
   70
   20
   40
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   600 EO
   Q = 0,9 l/s = 28 382 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 463mg/l
   NL = 424 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 30 mg/l
   NL = 30 mg/l
       
   Skutečné parametry:
   10EO
   Q = 0,30 l/s = 10 904 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 455 mg/l
   BSK5 = 163 mg/l
   NL = 233 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 34 mg/l
   BSK5 = 4 mg/l
   NL = 20 mg/l

   Čistírna odpadních vod byla uvedena do zkušebního provozu v r. 2000. Před čistírnou odpadních vod je vybudována přečerpávací stanice.
   Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací návrhových parametrů Q = 78 m3/den, BSK5 36 kg/den, EO = 600.
   Mechanický stupeň čistírny je tvořen česlemi a lapákem písku.
   Biologický stupeň je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu v dosazovací nádrži.
   Je umístěn v kombibloku 7,0 x 10,2 m, hloubky 4,25 m a je tvořen jednou nádrží nitrifikace, jednou nádrží denitrifikace a dosazovací nádrží.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Nádrž denitrifikace je promíchávána míchadlem, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy ASEKO. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v typovém kruhovém kalojemu průměr 5,75 m, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavenou tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Labe.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 96% obyvatel a 4% obyvatel mají bezodtoké jímky vyvážené na ČOV Litoměřice – 4 km.
   Dešťové vody jsou z části odváděny jednotnou kanalizací. Dále je zde vybudována mělká dešťová kanalizace z betonového potrubí DN 300 mm, délky 300 m pocházející z roku 1964 s vyústěním do rybníčku a ještě jedna stoka v jižní části dlouhá 90 m s vyústěním do vsakovacího příkopu. Do těchto stok dešťové kanalizace jsou zaústěny přepady z domovních septiků. Kanalizace je majetkem obce. Zbývající dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dostavba byla provedena jako splašková kanalizace z plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 2,430 km. K odkanalizování celé místní části je třeba dobudovat 0,500 km tlakové kanalizace z Pe trub DN 50 pro odvedení splaškových vod z domků u plavební komory. Výsledný kanalizační systém je kombinovaný.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   S ohledem na stáří jednotné kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Povodí Labe s.p. – Roudnice n.L. bude budovat kanalizaci pro cca 12 RD s odtokem na místní ČOV. V současné době již ve výstavbě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 028/1/K České Kopisty PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 028/1 České Kopisty - malá PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 028/2 České Kopisty - velká PRVK/2020
  Výústní objekt Stav České Kopisty ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa