Terezín - CZ042.3506.4205.0118.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Terezín

  Číslo obce PRVKUK 0118
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0118
  Kód obce 565717
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0118.01 Terezín 40904 409049
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Terezín leží jižním směrem od Litoměřic, nedaleko soutoku Ohře s Labem. Nachází se převážně v prostorách pevnostního města založeného r. 1780. Město je součástí městské památkové rezervace. Terezín se stal historicky významným místem i pro svou neradostnou úlohu při druhé světové válce, kdy zde byl koncentrační tábor. Nachází se tady památník obětem 2.světové války, navštěvovaný lidmi z celého světa. Zástavba je soustředěná, uzavřená do opevnění. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 146-153 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, která obcí spolu s další místní vodotečí protéká, nenachází se zde požární nádrž. Svým územím Terezín částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Mezi významné závody sídlící v Terezíně patří podnik Bioveta (Dyntec) (výroba infúzních roztoků) a Státní veterinární ústav, Telib Terezín (zpracování kůží) a firma VSP Terezín (130 zaměstnanců). Dříve byla významným velkoodběratelem vody Fruta Terezín (zpracování ovoce a zeleniny), podnik však byl v roce 1994 zrušen, o obnově provozu se neuvažuje, prostory jsou nyní využívány jako sklady, ale ve výstavbě je jejich přebudování pro potřeby balneoprovozu Mšené – lázně. V obci se nachází bývala vojenská nemocnice, která nyní slouží jako dům s péčí o staré a nemocné lidi.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 924 2 172 1 991 2 800 2 698 2 626
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 1 924 2 172 1 991 2 800 2 698 2 626
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 904 2 154 2 574 2 438 2 537 2 626
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Terezín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.7), konkrétně jeho provozní částí Terezín, která zajišťuje vodu pro Želetice, Mlékojedy, Terezín a Nové Kopisty. Z Litoměřic do Želetic je pod Labem je vodovodní potrubí vedeno po mostní konstrukci, dále pokračuje řad ET 250 a dále řad PVC 200 směrem na Bohušovice a Brňany. Z něho je nejdříve vlevo vysazena samostatná odbočka z PVC 150, která zásobuje Nové Kopisty, potom vpravo odbočka DN 100 do věžového vodojemu Terezín 2x170 m3 (178,36/173,08), odkud vede zásobovací řad do obce. Terezín je zpětně, s řadem PVC 200, který vede směrem na Bohušovice, propojen řadem PVC 150. Rozvodná síť v Terezíně je vystavěna na celém území obce.
   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Terezína se nebude v budoucnosti měnit.

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/27 TEREZÍN T3 PRVK\2021
  Vodojem věžový Stav Terezín - věž PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 2 772 2 672 2 599
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Terezín je jednotná kanalizační síť, obec je odkanalizována gravitačně do stávající čerpací stanice, která je situována na severu obce. Z ČS jsou výtlačným řadem Pe DN 150 délky 2,340 km odváděny splaškové vody do čerpací stanice u Želetic, kam jsou čerpány ještě splaškové vody z obce Mlékojedy a místní části Želetice a z Tanexu a následně převedeny výtlačným řadem z ocelových trub DN 200 přes Labe do kanalizační sítě města Litoměřic a následně odváděny k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod Litoměřice. Na kanalizační síti jsou také umístěny dvě čerpací stanice s výtlaky D90 a DN150 (ČSOV Terezín- Kréta a ČSOV Terezín- Žižkovská kasárna)

   Splaškové vody od jednoho procenta obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s přepadem do povrchových vod.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

   Kapacity z dokumentace pro stavební řízení:

   Čerpací stanice splašků – ČSOV Terezín 18 l/s
   Přípojka NN - dl. 255,0 m
   Vodovodní přípojka - DN 80, dl. 128,0 m
   Výtlačný řad OV - DN 150, dl. 2340,0 m
   Havarijní odpad z ČSOV Terezín - DN 1200, dl. 240,0 m
   Úpravy ve stávající ČS povrchových vod

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době nejsou v obci Terezín navrženy další investiční akce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 028/4 ČSOV TEREZÍN MALA PEVNOST PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 028/3 ČSOV Terezín - Žižkova kasárna PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Terezín - Kréta PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 186,0 0,0 13 186,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3922/ZPZ/15/A-098 Jez Terezín, nakl. s vodami změna
  31. 12. 2015
  Litoměřice 0019817 Manipulační řád PPO města Terezín
  20. 3. 2014
  Litoměřice MULTM/0058110/20/ŽP/JBa P-49
  23. 9. 2020
  Litoměřice 0018251/16/ŽP/BHo D - 14 S.P. Obnova vodního systému pevnosti Terezín
  15. 3. 2016