Terezín - CZ042.3506.4205.0118.01 - stav 2004

 1. Obec

  Terezín

  Číslo obce PRVKUK 0118
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0118
  Kód obce 565717
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0118.01 Terezín 40904 409049
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Terezín leží jižním směrem od Litoměřic, nedaleko soutoku Ohře s Labem. Jedná se o obec do 1930 trvale žijících obyvatel, která se nachází převážně v prostorách v r. 1780 založeného pevnostního města. Město je součástí městské památkové rezervace. Terezín se stal historicky významným místem i pro svou neradostnou úlohu při druhé světové válce, kdy zde byl koncentrační tábor. Nachází se tady památník obětem 2.světové války, navštěvovaný lidmi z celého světa. Zástavba je soustředěná, uzavřená do opevnění. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 146-153 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, která obcí spolu s další místní vodotečí protéká, nenachází se zde požární nádrž. Svým územím Terezín částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Mezi významné závody sídlící v Terezíně patří podnik Bioveta (Dyntec) (výroba infúzních roztoků) a Státní veterinární ústav, Telib Terezín (zpracování kůží) a firma VSP Terezín (130 zaměstnanců). Dříve byla významným velkoodběratelem vody Fruta Terezín (zpracování ovoce a zeleniny), podnik však byl v roce 1994 zrušen, o obnově provozu se neuvažuje, prostory jsou nyní využívány jako sklady, ale ve výstavbě je jejich přebudování pro potřeby balneoprovozu Mšené – lázně. Zahajuje se rekonstrukce bývalé vojenské nemocnice na rozsáhlý objekt penzionového bydlení s vybavením pro turistický ruchu. V letech 1994 – 2000 opustila město prakticky celá posádka Armády České republiky a využití pro uvolněné prostory se teprve hledá. Došlo i k významnému snížení osídlení Terezína po odchodu vojenské posádky. Připravuje se rekonstrukce opuštěných vojenských objektů za účelem zřízení univerzitního provozu během cca 5-ti let. Cílový stav počtu obyvatel je cca 5000.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 924 2 172 2 586 3 000 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 1 924 2 172 2 586 3 000 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 904 2 154 2 574 3 000 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Terezín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.7), konkrétně jeho provozní částí Terezín, která zajišťuje vodu pro Želetice, Mlékojedy, Terezín a Nové Kopisty. Z Litoměřic do Želetic je pod Labem je vodovodní potrubí vedeno po mostní konstrukci, dále pokračuje řad ET 250 a dále řad PVC 200 směrem na Bohušovice a Brňany. Z něho je nejdříve vlevo vysazena samostatná odbočka z PVC 150, která zásobuje Nové Kopisty, potom vpravo odbočka DN 100 do věžového vodojemu Terezín 2x170 m3 (178,36/173,08), odkud vede zásobovací řad do obce. Vodojem, pod jehož tlakem celý Terezín je, byl dříve zásoben úpravnou vody Terezín, která čerpala vodu ze zdrojů TE 1-3 a přidávala ji do celého systému litoměřické skupiny. Zdroje i úpravna vody byly odstaveny. Terezín je zpětně, s řadem PVC 200, který vede směrem na Bohušovice, propojen řadem PVC 150. Rozvodná síť v Terezíně je vystavěna na celém území obce, na vodovod je připojeno 99% obyvatel.
   Vodovod patří do majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Terezína se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů a postupnou rekonstrukci ostatních řadů.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/27 CS.LT 001/27 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 2 881 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Terezíně je systém jednotné kanalizace (K-LT.028.2-J.N), na kterou je připojeno 96 % obyvatel, nečištěné odpadní vody jsou zaústěny do Ohře. Kanalizační systém je převážně z předválečné doby. Stoky mají malé spády, celý systém je nutné proplachovat, štoly jsou značně poškozené. Na vyústění do Ohře je vybudována protipovodňová čerpací stanice ČS (Qč = 15 l/s, H = 8 m) s výtlačným řadem z ocelových trub DN 150, délky 0,014 km. Gravitační kanalizace je z potrubí tlamového 1500/100, obdélníkového 1200/2000, kruhového z betonových trub DN 300, DN 500 a DN 1000, z PVC a kameninových trub DN 300 a ostatního potrubí. Pouze 4 % obyvatel je napojeno na jímky, které jsou vyváženy a ČOV.
   Samostatnou kanalizaci má Malá pevnost Terezín. Kanalizační stoka je DN 200. Kanalizace končí v septiku. Přepad ze septiku je zaústěn do Staré Ohře. Celé zařízení je z roku 1992.
   V květnu roku 2003, po uvedení do provozu čistírny odpadních vod České Kopisty, byl stávající septik přestrojen na čerpací stanici. Odpadní vody jsou z této čerpací stanice čerpány výtlačným řadem DN 100 z PVC trub délky 0,944 km do kanalizační sítě Českých Kopist. Tato kanalizace je majetkem Malé pevnosti Terezín.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Jednotná kanalizační síť města Terezína, odvádějící 99 % odpadních vod, je vyústěná na severu jednou výustí do řeky Ohře. Po hrubém předčištění budou odlehčené odpadní vody čerpány z čerpací stanice výtlačným řadem z Pe profilu DN 150 délky 2,340 km do čerpací stanice u Želetic, kam jsou čerpány ještě splaškové vody z obce Mlékojedy a místní části Želetice a z Tanexu. Dále budou tyto odpadní vody společně čerpány výtlačným řadem z ocelových trub DN 200 přes Labe do kanalizační sítě města Litoměřic a následně odváděny k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod Litoměřice.
   Splaškové vody od jednoho procenta obyvatel budou likvidovány v domovních mikročistírnách (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typu - vícekomorových septicích doplněných o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní), jejichž přepady budou ústit do povrchových vod, které nahradí septiky.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

   Kapacity z dokumentace pro stavební řízení:
   Čerpací stanice splašků – ČSOV Terezín 18 l/s
   Přípojka NN - dl. 255,0 m
   Vodovodní přípojka - DN 80, dl. 128,0 m
   Výtlačný řad OV - DN 150, dl. 2340,0 m
   Havarijní odpad z ČSOV Terezín - DN 1200, dl. 240,0 m
   Úpravy ve stávající ČS povrchových vod

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 028/4 ČSOV TEREZÍN MALA PEVNOST PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 028/3 Terezín - Žižkova kasárna PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa