Štětí - CZ042.3506.4205.0117.09 - stav 2004

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.09 Újezd 05080 50806
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Štětí - Újezd leží severovýchodním směrem od města Štětí. Trvale zde žije do 50 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 314 -322 m n. m. Převažuje zemědělství. Území náleží do povodí řeky Labe, ve vzdálenosti 3,5 km od obce se nachází vodní tok Liběchovka, Obrtka je ve vzdálenosti 3 km. Svým územím Újezd plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křídla, do CHKO Kokořínsko a do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 42 42 42 42 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 42 42 42 42 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   42 42 42 42 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Štětí - Újezd je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.7), konkrétně jeho provozní částí Chcebuz, která zásobuje Chcebuz, Brocno, Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. Z čerpací stanice v Radouni (Qč=9,0 l/s) je voda dopravována výtlačným řadem OC 150 do Chcebuzi, kde je v době čerpání přímo z tohoto výtlaku zásobena přibližně polovina obce. Dále je voda vedena řadem LT 150 na akumulaci ve věžovém vodojemu Chcebuz 150 m3 (345,00/339,00). Po ukončení čerpání vody do vodojemu se mění směr průtoku v řadu LT 150 a místo výtlaku slouží jako zásobovací řad (pro výše zmíněnou první polovinu obyvatel Chcebuzi). Z vodojemu je veden dále ještě jeden zásobovací řad, který se dělí na dvě větve. Jednou z nich je zásobena druhá polovina obyvatel Chcebuzi a Brocno, druhá (PVC 100) zásobuje Veselí a dále pokračuje na do vodojemu Újezd 50 m3 (330,82/327,52). Z akumulace je do spotřebiště Újezd voda dopravována řadem PVC 100.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, je zásobeno 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení města Újezdu se nebude v budoucnosti měnit.

   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Štětí - Újezd není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel (100 %) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Radouň a na ČOV Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  760,0 734,0 1 494,0

  Mapa