Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.07 Kerhartice 06479 64793
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Kerhartice leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 288,00 – 310,00 m n. m. Jedná se o obec s cca 130 trvale žijícími obyvateli s 16 objekty pro individuální rekreaci, stará až historická zástavba je rozptýlená podél místní komunikace. Obcí protéká bystřina Bystrá, Huníkovský potok a jeden místní. Na jižním okraji obce se nachází koupaliště. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České Středohoří. Dále se na katastru obce nachází OP vodního zdroje. V obci je zemědělská firma – Babika Stejnar.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 151 151 119 125 148 165
   přechodně bydlící 45 45 41 48 48 48
   celkem 196 196 160 173 196 213
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   80 94 116 113 137 156
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Česká Kamenice – Kerhartice má vybudovaný samostatný místní vodovod (M-DC.008). Voda z vrtu a z prameniště je čerpána přes úpravnu vody s kapacitou 1,5 l/s do VDJ 2x 100 m3 (353,15 m n.m.) a odtud potrubím DN 160 do obce. Vodovodní rozváděcí řady v obci jsou z PE De 90, délky 264 m a  PE De 110 v délce 1922,4 m a PE De 63 délky 677,7 m a PE De 40 v délce 166,2 m. Z materiálu litina DN 80 je 176 m potrubí.

   Na vodovod je napojeno 53% obyvatel. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody v síti neodpovídala v roce 2019 vyhlášce č. 252/2004 Sb. v parametrech Fe.

   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Česká Kamenice- Kerhartice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav Kerhartice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Kerhartice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kerhartice vrt PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kerharticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (60%) a bezodtokových jímek (40%) s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí  bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice. 

   Při splnění určitých podmínek je možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 011,0 9 720,0 16 731,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory