Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.07 - stav 2004

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.07 Kerhartice 06479 64793
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Kerhartice leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 288,00 – 310,00 m n. m. Jedná se o obec s cca 150 trvale žijícími obyvateli s 15 objekty pro individuální rekreaci, stará až historická zástavba je rozptýlená podél místní komunikace. Obcí protéká potok Bystrá, Huníkovský potok a jeden místní. Na jižním okraji obce se nachází koupaliště. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České Středohoří. V obci je zemědělská firma – Babika Stejnar.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 151 151 151 152 -
   přechodně bydlící 45 45 45 45 -
   celkem 196 196 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   80 94 116 144 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Česká Kamenice – Kerhartice má vybudovaný samostatný místní vodovod (M-DC.008). Voda z vrtu a z prameniště je čerpána do VDJ 2x 100 m3 (353,15 m n.m.) a odtud potrubím DN 160 do obce.
   Na vodovod je napojeno 53% obyvatel. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody v síti neodpovídala v roce 2002 vyhlášce 376/2000Sb. v parametrech Fe.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dostavba vodovodu – řad DN 80-0,75km. Je třeba počítat s opravami starších úseků potrubí a jejich výměnou za potrubí nové, cca 5% sítí. Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, bude provozovatelem prověřena stávající síť a zvážena možnost dávkování luphosu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kerhartice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kerharticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (60%) a bezodtokových jímek (40%) s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 745,0 2 745,0

  Mapa