Štětí - CZ042.3506.4205.0117.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.08 Stračí 16368 163686
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Štětí - Stračí leží východním směrem od Štětí, na pravém břehu Labe. Zástavba je venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 176 - 220 m n. m. Převažuje zaměření na zemědělství. Obec je bez recipientu, nejbližší vodní tok je Labe vzdálené 2 km. V obci se nenachází požární nádrž. Území náleží do povodí řeky Labe. Svým územím Stračí plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 100 100 120 137 131 127
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30
   celkem 130 130 150 167 161 157
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   100 100 100 101 101 102
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Štětí - Stračí je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.4), konkrétně jeho provozní částí Štětí, která zásobuje Radouň, Štětí, Stračí a Počeplice. Celá provozní část je zásobena úpravnou vody Malešov a je pod tlakem vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/242,10). Z vodojemu Štětí – horní je zásobovacím řadem LT 200-250 zásobováno I. tlakové pásmo města Štětí, odkud je vodovod dále veden řadem LT 150, který se dále rozdvojuje na LT 80, který je zásobovacím řadem pro Stračí, kde jsou rozváděcí řady z materiálu Litina DN 80, 150 a PE De 63, 50. Potrubí PVC 150 vede do Počeplic.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Štětí- Stračí předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 154 151
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Štětí - Stračí není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, z 60 % jsou vyváženy na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a dále vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části města Štětí – Stračí je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. V obci je navrženo odvedení splaškových vod z místní části Stračí do stávající kanalizace ve městě Štětí a dále na stávající čistírnu odpadních vod Štětí. Jižní lokalita obce Stračí nelze odkanalizovat pouze gravitační stokovou sítí. Z tohoto důvodu je navrženo vybudování kombinované stokové sítě, která bude tvořena gravitačními, tlakovými stokami. Stavba je navržena tak, aby co nejefektivněji odvedla splaškové vody od všech nemovitostí. Součástí návrhu je také výstavba čerpacích stanic a kanalizačních přípojek.

   V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí jsou navrženy:

   • Kanalizační gravitační stoky PP DN250    1,3 km
   • Kanalizační výtlačné řady DN80                   0,8 km
   • Kanalizační výtlačné řady DN50                   0,09 km
   • ČS 1    Q= 4 l/s, H= 18 m
   • ČS 2    Q= 2 l/s, H= 16 m

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 440,0 13 542,0 19 982,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0069966/18/ŽP/BHo C - 27 Přístavní molo Hněvice město Štětí
  2. 11. 2018
  Litoměřice 0041808/14/ŽP/BHo Manipulační řád VD Štětí
  26. 6. 2014
  Ústecký kraj 4396/ZPZ/2018 OSEZ ČEPRO-Hněvice, sanační čerpání
  7. 2. 2019
  Litoměřice MULTM/0015363/18/ŽP/BHo Manipulační řád VD Štětí
  28. 2. 2018
  Ústecký kraj KUUK/159918/2019/ZPZ Změna manipulace na VD Štětí - schválení MŘ
  20. 11. 2019
  Litoměřice MULTM/0049015/19/ŽP/MJi C-28
  18. 7. 2019
  Litoměřice 0003680/14/ŽP/BHo B - 4 MVE Štětí změna stavby před jejím dokončením
  14. 1. 2014