Štětí - CZ042.3506.4205.0117.08 - stav 2004

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.08 Stračí 16368 163686
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Štětí - Stračí leží východním směrem od Štětí, na pravém břehu Labe. Trvale zde žije do 200 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 176 - 220 m n. m. Převažuje zaměření na zemědělství. Obec je bez recipientu, nejbližší vodní tok je Labe vzdálené 2 km. V obci se nenachází požární nádrž. Území náleží do povodí řeky Labe. Svým územím Stračí plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 100 100 100 100 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 100 100 100 100 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   100 100 100 100 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Štětí - Stračí je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.4), konkrétně jeho provozní částí Štětí, která zásobuje Radouň, Štětí, Stračí a Počeplice. Celá provozní část je zásobena úpravnou vody Malešov a je pod tlakem vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/242,10). Z vodojemu Štětí – horní je zásobovacím řadem LT 200-250 zásobováno I. tlakové pásmo města Štětí, odkud je vodovod dále veden řadem LT 150, který se dále rozdvojuje na LT 80, který je zásobovacím řadem pro Stračí a na PVC 150, který vede do Počeplic.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu je zásobeno 100% obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části Stračí se nebude v budoucnosti měnit.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 100 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Štětí - Stračí není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Štětí do vzdálenosti 3 km (60 %) a na zemědělsky využívané pozemky (40 %).
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a dále vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části města Štětí – Stračí je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,650 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 .
   Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,110 km.
   Odpadní vody budou odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 0,990 km do kanalizační sítě města Štětí a odtud pak k likvidaci na čistírně papírny Frantschach Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa