Štětí - CZ042.3506.4205.0117.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.07 Radouň 13865 138657
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Štětí - Radouň leží severovýchodním směrem od města Štětí. Zástavba je spíše rozptýlená, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 198 - 220 m n. m. V obci se nachází společnost TEXAL, a.s.- zemědělská výroba s cca 20 zaměstnanci, se sídle Radouň 2, 411 08 Štětí. Území náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká potok Obrtka. Svým územím Radouň plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do 1. a 2. stupně OPVZ jímacího území Radouň Obrtka- Úštěcký potok- vrty. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 197 197 182 229 226 225
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40
   celkem 237 237 222 269 266 265
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   185 185 186 219 219 219
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Štětí - Radouň je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.2), konkrétně jeho provozní částí Štětí, která zásobuje Radouň, Štětí, Stračí a Počeplice. Celá provozní část je zásobena úpravnou vody Malešov a je pod tlakem vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/242,10). Radouň je zásobena přímo z vodojemu Štětí – horní zásobovacím řadem LT 200.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu převážně Litina DN 200, 150, 80 v délce 1.849 km. Vlastníkem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Radouně se nebude v budoucnosti měnit.


   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Radouň PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Štětí - horní PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Štětí - horní 2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malešov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malešov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malešov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 197 0 226 225
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Štětí - Radouň není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu, pouze na návsi jsou dvě dešťové vpusti, zaústěné do příkopu, vedoucího do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části města Štětí - Radouň je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě.

   V obci je navrženo odvedení splaškových vod z místní části Radouň na novou ČOV Radouň o kapacitě 800 EO. Místní část Radouň bude na novou ČOV odkanalizována gravitačně. Součástí návrhu je také výstavba kanalizačních přípojek.

   V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí jsou navrženy:

   • Kanalizační gravitační stoky PP DN250    3,6 km
   • ČOV    800EO    Qdp= 1,1 l/s

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Radouň PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 54 621,0 54 621,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0069966/18/ŽP/BHo C - 27 Přístavní molo Hněvice město Štětí
  2. 11. 2018
  Litoměřice 0041808/14/ŽP/BHo Manipulační řád VD Štětí
  26. 6. 2014
  Ústecký kraj 4396/ZPZ/2018 OSEZ ČEPRO-Hněvice, sanační čerpání
  7. 2. 2019
  Litoměřice MULTM/0015363/18/ŽP/BHo Manipulační řád VD Štětí
  28. 2. 2018
  Ústecký kraj KUUK/159918/2019/ZPZ Změna manipulace na VD Štětí - schválení MŘ
  20. 11. 2019
  Litoměřice MULTM/0049015/19/ŽP/MJi C-28
  18. 7. 2019
  Litoměřice 0003680/14/ŽP/BHo B - 4 MVE Štětí změna stavby před jejím dokončením
  14. 1. 2014