Štětí - CZ042.3506.4205.0117.07 - stav 2004

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.07 Radouň 13865 138657
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Štětí - Radouň leží severovýchodním směrem od města Štětí. Trvale zde žije do 200 obyvatel. Zástavba je spíše rozptýlená, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 198 - 220 m n. m. V obci je zemědělské družstvo (prvovýroba CGP Radouň). Území náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká potok Obrtka. Svým územím Radouň plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 197 197 197 197 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 197 197 197 197 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   185 185 186 187 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Štětí - Radouň je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.2), konkrétně jeho provozní částí Štětí, která zásobuje Radouň, Štětí, Stračí a Počeplice. Celá provozní část je zásobena úpravnou vody Malešov a je pod tlakem vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/242,10). Radouň je zásobena přímo z vodojemu Štětí – horní zásobovacím řadem LT 200.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu je zásobeno 94% obyvatel. Vlastníkem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Radouně se nebude v budoucnosti měnit.

   Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě od r.2003 přesahují 6000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malešov Rd1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malešov Rd2a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malešov Rd3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 197 197 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Štětí - Radouň není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Štětí do vzdálenosti 4 km (49 %) a na zemědělsky využívané pozemky (51 %).
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu, pouze na návsi jsou dvě dešťové vpusti, zaústěné do příkopu, vedoucího do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části města Štětí - Radouň je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,930 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,240 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV (ČOV Štětí) vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Obrtky.
   Na tuto čistírnu budou ještě přiváděny splaškové vody z místních částí Brocno a Chcebuz.
   Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV. Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh Radoun PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh PRVK/2020
  ČOV Návrh nova PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa