Štětí - CZ042.3506.4205.0117.06 - stav 2014

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.06 Počeplice 16367 163678
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Štětí - Počeplice leží jihovýchodním směrem od města Štětí, téměř na břehu řeky Labe. Trvale zde žije do 160 obyvatel, zástavba je poměrně soustředěná, vesnického charakteru, zaměřením na zemědělství. Rozkládá se v nadmořské výšce 154 -172 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, které cca 200 m jižně protéká. V obci není recipient. Počeplice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 145 145 145 145 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 145 145 145 145 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   145 145 145 145 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Štětí-Počeplice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.5), konkrétně jeho provozní částí Štětí, která zásobuje Radouň, Štětí, Stračí a Počeplice. Celá tato provozní část je zásobena úpravnou vody Malešov a je pod tlakem vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/ 242,10). Z vodojemu Štětí – horní je zásobovacím řadem LT 200-250 zásobováno I. tlakové pásmo města Štětí, odkud je vodovod dále veden řadem LT 150, který se dále rozdvojuje na LT 80, který je zásobovacím řadem pro Stračí) a na PVC 150, který vede do Počeplic.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobeno 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Počeplic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 145 145 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Štětí - Počeplice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na ČOV Štětí do vzdálenosti 4 km (40 %) a na zemědělsky využívané pozemky (60 %).
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a jsou zasakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Štětí - Počeplicích je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,670 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Splaškové vody budou dále pomocí čerpacích stanic 2x ČS (Q 1,5 l/s, H 10 m) čerpány výtlakem DN 80 z HD-PE délky 2,500 km do kanalizační sítě města Štětí a likvidovány na ČOV Štětí.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit zrušení stávajících bezodtokových jímek.

   V místní části Počeplice je navržena výstavba nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,6 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250. Splaškové vody budou odváděny k finální likvidaci na nově vybudovanou ČOV v Počeplicích s kapacitou 250 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh Poceplice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa