Štětí - CZ042.3506.4205.0117.04 - stav 2022

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.04 Hněvice 13732 137324
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Štětí - Hněvice leží severním směrem od města Štětí, na levém břehu Labe. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá se v nadmořské výšce 156 - 161 n. m. Převažuje zde zaměření na zemědělství. Území náleží do povodí řeky Labe, která protéká východně od zástavby. Svým územím Hněvice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a do OPVZ Hněvice vrt. Na území obce se nachází Čepro a.s., jeden z nejrozsáhlejších skladových areálů ropných látek, vybudovaný a vybombardovaný za 2. světové války + (benzinová pumpa). Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 136 136 162 139 125 116
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 136 136 162 139 125 116
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   79 86 97 127 125 116
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Štětí - Hněvice je zásobena ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.3) přes stávající síť města Štětí, přiváděcím řadem PE De 90 délky 1,250 km. Na čerpací stanici a vodojem, který patří akciové společnosti Čepro, se připojuje zásobní řad místního vodovodu z PVC 100, 160 délky 1,310 km, který patří do majetku SVS a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je postaven v celé obci (z roku 1991-93).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Hněvice se nebude v budoucnosti měnit.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 053/1 ZD.LT 053/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   136 136 136 139 125 116
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Štětí - Hněvicích je splašková kanalizace (K-LT.026-S.C) vyústěná na ČOV Hněvice s kapacitou 150 EO. Vybudována byla současně s vodovodem v letech 1991 - 93. Stoky jsou z PVC trub DN 300, celkové délky 0,864 km. ČOV je mechanicko-biologická s vyvážením přebytečného kalu na ČOV Roudnice nad Labem

   Na tuto kanalizaci je připojeno 100 % trvale žijících obyvatel.

   Kanalizace a ČOV je majetkem SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   150
   30
   50
   30
   60
   20
   35
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:

   184 EO
   Q = 0,57 l/s = 18 291 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 220mg/l
   NL = 180 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 22 mg/l
   NL = 0,33 mg/l

   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientů, nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Hněvice je vyhovující stávající stav odvádění splaškových vod kanalizační sítí.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě s kompletním dokončením do roku 2035.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 026/1/K ČOV Hněvice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Hněvice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0069966/18/ŽP/BHo C - 27 Přístavní molo Hněvice město Štětí
  2. 11. 2018
  Litoměřice 0041808/14/ŽP/BHo Manipulační řád VD Štětí
  26. 6. 2014
  Ústecký kraj 4396/ZPZ/2018 OSEZ ČEPRO-Hněvice, sanační čerpání
  7. 2. 2019
  Litoměřice MULTM/0015363/18/ŽP/BHo Manipulační řád VD Štětí
  28. 2. 2018
  Ústecký kraj KUUK/159918/2019/ZPZ Změna manipulace na VD Štětí - schválení MŘ
  20. 11. 2019
  Litoměřice MULTM/0049015/19/ŽP/MJi C-28
  18. 7. 2019
  Litoměřice 0003680/14/ŽP/BHo B - 4 MVE Štětí změna stavby před jejím dokončením
  14. 1. 2014