Štětí - CZ042.3506.4205.0117.04 - stav 2007

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.04 Hněvice 13732 137324
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Štětí - Hněvice leží severním směrem od města Štětí, na levém břehu Labe. Trvale zde žije do 140 obyvatel, zástavba je soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 156 - 161 n. m. V obci převažuje zaměření na zemědělství. Území náleží do povodí řeky Labe, která protéká východně od zástavby. Svým územím Hněvice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází Čepro a.s., jeden z nejrozsáhlejších skladových areálů ropných látek, vybudovaný a vybombardovaný za 2. světové války + (benzinová pumpa). Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 136 136 136 136 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 136 136 136 136 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   79 86 97 110 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Štětí - Hněvice je zásobena z místního vodovodu (M-LT.053). Na čerpací stanici a vodojem, který patří akciové společnosti Čepro, se připojuje zásobní řad místního vodovodu z PVC 100, který patří do majetku SVS a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je postaven v celé obci (z roku 1991-93), je na něj připojeno 58% obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Hněvice se nebude v budoucnosti měnit.

   Byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci „Štětí, Hněvice – Přívodní řad“ firmou Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o., Ústí nad Labem.

   Účel a zdůvodnění investice: Obec Štětí - Hněvice je v dnešní době zásobena z místního vodovodu. Vodovod je zásoben ze zdroje, který patří společnosti Čepro, a.s.

   V lokalitě Hněvice byly provedeny rozbory vody, při kterých byla zjištěna přítomnost pesticidních látek přesahujících limitní hodnotu dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Z výše uvedených důvodů bylo urychleně přistoupeno k vybudování nového přívodního řadu pro obec. Zdrojem vody je vrt v obci Předonín s následnou úpravnou vody a vodojemem v obci Bechlín. Ze zásobního řadu Předonín – Račice bude zásobena obec Hněvice.

   Vodovod
   Přívodní řad – PE 80 - 1,25 km

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 053/1 ZD.LT 053/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   136 136 136 136 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Štětí - Hněvicích je splašková kanalizace (K-LT.026-S.C) vyústěná na ČOV Hněvice. Vybudována byla současně s vodovodem v letech 1991 - 93. Stoky jsou z PVC trub DN 300, celkové délky 0,864 km. Jejich spád se ve většině úseků pohybuje mezi 0,6% a 1,1%. Jsou v dobrém stavu. Na tuto kanalizaci je připojeno 100 % trvale žijících obyvatel. Je majetkem SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Štětí - Hněvice do recipientu Labe v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím MÚ v Litoměřicích, odbor životního prostředí – vodní hospodářství, dne 11.4.2003, pod čj. ŽP/262-138/03-Ba:

   Q = 4 000 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   150
   30
   50
   30
   60
   20
   35
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 12/2010.

   Projektované parametry:
   184 EO
   Q = 0,57 l/s = 18 291 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 220mg/l
   NL = 180 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 22 mg/l
   NL = 0,33 mg/l

   Skutečné parametry:
   Q = 0,05 l/s = 1 413 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 684 mg/l
   BSK5 = 365 mg/l
   NL = 180 mg/l    

   Odtok:
   CHSK = 125 mg/l
   BSK5 = 30 mg/l
   NL = 72 mg/l
   N-NH4 = 31,15 mg/l

   Kal se odváží na ČOV Roudnice nad Labem.
   Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod CNP 10 s kapacitou Q24 = 10 m3/den a BSK5 = 4,2 kg/den, kde biologický stupeň pracuje na principu aktivace za současného odstraňování různých forem dusíku a celkového fosforu.
   Oba stupně čištění (mechanický a biologický) jsou sdruženy do jedné dělené nádrže. Mechanická část CNP je tvořena štěrbinovou usazovací nádrží s dodatečně velkým vyhnívacím prostorem. Vznikající kal je v pravidelných intervalech přečerpáván kalovým čerpadlem do uskladňovacího prostoru, kde se směšuje primární a sekundární kal.
   Mechanicky předčištěná odpadní voda přepadá do aktivačních nádrží, které jsou vybaveny míchadly a jednotlivými aeračními elementy. V prostoru aktivačních nádrží je také umístěno recirkulační čerpadlo, které přepouští přebytečný kal z dosazovací části do prostoru štěrbiny. Během jednoho pracovního cyklu dochází v aktivaci (aerátory a míchadlo v chodu) k likvidaci naprosté většiny rozpuštěných org. látek a oxidaci NH4 + na dusičnany (nitrifikace), po vypnutí aerátorů, kdy pracuje jen míchadlo dochází k denitrifikaci.
   Přebytečný aktivovaný kal se přepouští do nádrže mechanického předčištění. Odsazená vyčištěná voda je čerpána ponorným čerpadlem z dosazovací nádrže do odtoku.
   Čistírna odpadních vod CNP slouží pro čištění komunálních odpadních vod z objektů připojených na oddílnou stokovou soustavu a vod z porážky a mas. výroby.
   ČOV je majetkem SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Od 6 % obyvatel budou splaškové vody likvidovány v akumulačních jímkách, vyvážených na čistírnu odpadních vod Hněvice.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientů, nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Hněvice je vyhovující stávající stav odvádění splaškových vod kanalizační sítí.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 026/1/K Hněvice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Hněvice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa