Štětí - CZ042.3506.4205.0117.03 - stav 2004

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.03 Čakovice 13864 138649
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Štětí - Čakovice leží severním směrem od města Štětí. Trvale zde žije do 50 obyvatel. Zástavba je spíše rozptýlená, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 190-205 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, jihozápadně od zástavby protéká Obrtka. Svým územím Čakovice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 46 46 46 46 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 46 46 46 46 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   46 46 46 46 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Štětí - Čakovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.13), konkrétně jeho provozní částí Čakovice, zásobující Čakovice a Velešice. Tato provozní část je pod tlakem vodojemu Malešov 150 m3 (275,70/272,00), zásobeného úpravnou vody v Malešově. Od vodojemu Malešov je řadem LT 300 voda dopravována směrem na Štětí. Z tohoto řadu LT 300 odbočuje levou větví řad LT 200, který se později dělí dále na dvě samostatné větve LT 100 zásobící jednotlivě Velešice
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Čakovic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 012/5 CS.LT 012/5 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Štětí - Čakovice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Štětí do vzdálenosti 10 km.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Radouň a na ČOV Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 560,0 1 560,0

  Mapa