Štětí - CZ042.3506.4205.0117.02 - stav 2004

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.02 Brocno 05078 50784
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Štětí - Brocno leží severovýchodním směrem od města Štětí. Trvale zde žije do 220 obyvatel. Nachází se zde památková zóna. Brocno se rozkládá v nadmořské výšce 282 - 320 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a částečně do CHKO Kokořínsko. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 220 220 220 220 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 220 220 220 220 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   220 220 220 220 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Štětí - Brocno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.9), konkrétně jeho provozní částí Chcebuz, která zásobuje Chcebuz, Brocno, Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. Z čerpací stanice v Radouni (Qč=9,0 l/s) je voda dopravována výtlačným řadem OC 150 do Chcebuzi, kde je v době čerpání přímo z tohoto výtlaku zásobena přibližně polovina obce. Dále je voda vedena řadem LT 150 na akumulaci ve věžovém vodojemu Chcebuz 150 m3 (345,00/339,00). Po ukončení čerpání vody do vodojemu se mění směr průtoku v řadu LT 150 a místo výtlaku slouží jako zásobovací řad (pro výše zmíněnou první polovinu obyvatel Chcebuzi). Z vodojemu je veden dále ještě jeden zásobovací řad, který se dělí na dvě větve. Jedna z nich zásobuje druhou polovinu obyvatel Chcebuzi, odkud pokračuje řadem ET 150 na Brocno, druhou větví jsou zásobeny obce Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. Rozvodná síť v Brocnu je vybudována na celém území obce, je zásobeno 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Brocna se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 220 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Štětí - Brocnu není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na ČOV Štětí do vzdálenosti 5 km (56 %) nebo jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky (44 %).
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakují se do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části města Štětí – Brocno je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,220 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 1,690 km do kanalizační sítě místní části Chcebuz a společně pak odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 1,480 km vedoucí do kanalizační sítě místní části Radouň a odtud pak odváděny k likvidaci na centrální ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh Brocno PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa