Štětí - CZ042.3506.4205.0117.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.02 Brocno 05078 50784
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Štětí - Brocno leží severovýchodním směrem od města Štětí. Nachází se zde památková zóna. Brocno se rozkládá v nadmořské výšce 282 - 320 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a částečně do CHKO Kokořínsko. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 220 220 273 212 207 205
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40
   celkem 260 260 313 252 247 245
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   220 220 220 232 215 205
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Štětí - Brocno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.9), konkrétně jeho provozní částí Chcebuz, která zásobuje Chcebuz, Brocno, Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. Z čerpací stanice v Radouni (Qč=9,0 l/s) je voda dopravována výtlačným řadem OC 150 do Chcebuzi, kde je v době čerpání přímo z tohoto výtlaku zásobena přibližně polovina obce. Dále je voda vedena řadem LT 150 na akumulaci ve věžovém vodojemu Chcebuz 150 m3 (345,00/339,00). Po ukončení čerpání vody do vodojemu se mění směr průtoku v řadu LT 150 a místo výtlaku slouží jako zásobovací řad (pro výše zmíněnou první polovinu obyvatel Chcebuzi). Z vodojemu je veden dále ještě jeden zásobovací řad, který se dělí na dvě větve. Jedna z nich zásobuje druhou polovinu obyvatel Chcebuzi, odkud pokračuje řadem ET 150 na Brocno, druhou větví jsou zásobeny obce Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. Rozvodná síť v Brocnu je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Brocna se nebude v budoucnosti měnit.

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 207 205
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Štětí - Brocnu není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakují se do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části města Štětí – Brocno je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Návrh spočívá v odvedení splaškových vod z místní části Brocno do nově navržené kanalizace místní části Chcebuz a dále na nově navrženou čistírnu odpadních vod Radouň. Jižní část místní části Brocno nelze odkanalizovat pouze gravitačně, z tohoto důvodu je navrženo vybudování kombinované stokové sítě, která bude tvořena gravitačními, tlakovými stokami. Stavba je navržena tak, aby co nejefektivněji odvedla splaškové vody od všech nemovitostí. Součástí návrhu je také výstavba čerpacích stanic a kanalizačních přípojek.

   V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí jsou navrženy:

   • Kanalizační gravitační stoky PP DN250    2,5 km
   • Kanalizační výtlačné řady DN80                   1,7 km
   • ČS 4    Q= 4 l/s, H= 51 m


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Brocno PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 458,0 27 024,0 40 482,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0069966/18/ŽP/BHo C - 27 Přístavní molo Hněvice město Štětí
  2. 11. 2018
  Litoměřice 0041808/14/ŽP/BHo Manipulační řád VD Štětí
  26. 6. 2014
  Ústecký kraj 4396/ZPZ/2018 OSEZ ČEPRO-Hněvice, sanační čerpání
  7. 2. 2019
  Litoměřice MULTM/0015363/18/ŽP/BHo Manipulační řád VD Štětí
  28. 2. 2018
  Ústecký kraj KUUK/159918/2019/ZPZ Změna manipulace na VD Štětí - schválení MŘ
  20. 11. 2019
  Litoměřice MULTM/0049015/19/ŽP/MJi C-28
  18. 7. 2019
  Litoměřice 0003680/14/ŽP/BHo B - 4 MVE Štětí změna stavby před jejím dokončením
  14. 1. 2014