Štětí - CZ042.3506.4205.0117.01 - stav 2004

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.01 Štětí 40903 409031
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Štětí leží východním směrem od Roudnice n. L. Jedná se o město do 8060 trvale žijících obyvatel. Zástavba je soustředěná, městská, rozkládá se v nadmořské výšce 154 -190 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, na jejím pravém břehu město leží. Je zde koupaliště. Svým územím Štětí plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nejvýznamnějším podnikem ve městě je papírna Frantschach Pulp and Paper Czech, a.s. a jeho oddělené části (Filpap, grafický papír), dále podnik Prádelna a.s. a Schulte (výrobna válečků) a sídlo stavebních firem IPS, Průmstav. Celkový vývoj počtu obyvatelstva města se bude pohybovat spíše v oblasti stabilizace s možností malého nárůstu. Při severním okraji města se připravuje větší lokalita pro bytovou zástavbu, od r. 1990 přibylo ve městě 9 % obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 8 058 8 058 8 058 8 058 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 8 058 8 058 8 058 8 058 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   7 498 7 618 7 818 8 058 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Štětí je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.3), konkrétně jeho provozní částí Štětí, která zásobuje Radouň, Štětí, Stračí a Počeplice. Celá provozní část je zásobena úpravnou vody Malešov a je pod tlakem vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/242,10). Z vodojemu Štětí – horní je zásobovacím řadem LT 200-250 zásobováno I. tlakové pásmo města Štětí, odkud je vodovod dále veden na Stračí a Počeplice; z vodojemu Štětí – horní je propojovacím řadem LT 200 odebírána voda také pro vodojem Štětí - dolní 2x400 m3 (216,43/212,08), který zásobuje II. tlakové pásmo města (zásobovací řad LT 300). Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, je zásobeno 93 % trvale bydlících obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení města Štětí se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. Dále navrhujeme rozšíření vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/242,10) o 400 m3.

   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 012/7 800 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   6 446 6 446 7 252 7 252 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Štětí je vybudována jednotná kanalizace (K-LT.025-J.C), kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV Štětí firmy Frantschach Pulp and Paper Czech, a.s. Kanalizace ve Štětí se začala budovat v roce 1935, ale její převážná část pochází z let 1973-1975. Je postavena především z kameninových, betonových a železobetonových a PVC trub kruhových DN 250 až DN 1200, dále ze zděných vejčitých profilů 700/1050 a ze zděných čtvercových a obdélníkových profilů 700/1050 a 500/500 mm. Na kanalizační síť je přímo připojeno 80 % trvale žijících obyvatel, přes septiky je odkanalizováno do kanalizace 12 % trvale žijících obyvatel, od 8 % obyvatel jsou splaškové vody akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na ČOV.
   Kanalizační síť je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Povolení k vypouštění průmyslových odpadních vod z ČOV Štětí do recipientu – Labe, pravý břeh v ř. km 92,87 v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 7. 4. 2004, pod čj. 7775/03/ZPZ/IP-10.7/Sk
   Platnost rozhodnutí do 12/2007
   Q = 1 800 l/s = 50 000 000 m3/r

   CHSKcr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   AOX
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   300
   500
   30
   60
   40
   120
   20
   40
   1
   1,2

   Čištění odpadních vod z města zajišťuje mechanicko - biologická čistírna odpadních vod. Tato čistírna zpracovává převážně průmyslové odpadní vody z výroby celulózy a přidružených výrob, splaškové vody komunálního charakteru tvoří pouze malý podíl v celkovém přítoku odpadních vod.
   Majitelem a provozovatelem čistírny pocházející z roku 1974 je firma Frantschach Pulp and Paper Czech, a.s. Byla několikrát rozšiřována, etapa zahrnující úpravy dosazovacích nádrží a kalového hospodářství byla dokončena v r. 1995. V roce 2001 byl rozšířen provoz odvodňování kalů.
   Na mechanicko - biologickou čistírnu jsou odpadní vody přiváděny několika kanalizacemi. Převážná část průmyslových odpadních vod je přiváděna před česle vrtulové čerpací stanice, odkud jsou čerpány do přerušovacího žlabu. Před čerpací stanicí jsou osazeny dvoje hrubé ručně stírané česle s roztečí česlic 50 mm a dvoje jemné ručně stírané česle s roztečí česlic 15 mm. Přečerpávání odpadních vod ve vrtulové čerpací stanici zajišťuje 5 ks ponorných čerpadel FLYGT CP 3500 (Q = 550 l/s, h = 13 m).
   Městské odpadní vody komunálního charakteru jsou přiváděny až před usazovací nádrže č. 1 a 2, případně přímo do vyrovnávací nádrže. Z přerušovacího žlabu odtékají odpadní vody do usazovacích nádrží, kde dojde k usazení primárních kalů. Jedná se o 4 ks kruhových usazovacích nádrží o průměru 45 m s hloubkou vody 2,4 m ( objem 3480 m2).
   Primární kaly jsou čerpány buď na kalová pole, nebo k odvodnění na kalové hospodářství. Čerpací stanice, zajišťující přečerpávání primárního kalu, je vystrojena 6 ks vřetenových čerpadel typu 125 EPR 1000-6-GO-00 (Q = 7,2 l/s) a 1 ks horizontálního odstředivého čerpadla typu 100 NFT 340-60-LC 14 (Q = 3000 l/s).
   Z usazovacích nádrží voda odtéká do rozdělovacího žlabu vyrovnávací nádrže. Vyrovnávací nádrž je míchaná vzduchem, dodávku vzduchu zajišťují dvě axiální turbodmychadlo o výkonu 100 000 m3/hod. Ve vyrovnávací nádrží dochází k homogenizaci odpadních vod, k případnému odvětrání těkavých látek a k případné chemické oxidaci. Před zaústěním odpadních vod do aktivační nádrže jsou do odpadní vody dodávány biogenní prvky ve formě čpavkové vody a kyseliny fosforečné. Do rozdělovacího žlabu před aktivaci je zaústěno dávkováni živin, tj. 75 % kyselina fosforečná a 25% čpavková voda.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají z vyrovnávací nádrže do provzdušňovaného rozdělovacího žlabu, ze kterého natékají do rozvodných žlabů jednotlivých aktivačních nádrží. Aktivační nádrže je rozdělena na deset sekcí, objem jedné sekce je 4 500 m3. Celkový objem nádrží je 45 000 m3. Provzdušňování aktivační směsi je řešeno pneumaticky. Dodávku vzduchu do aktivace zajišťují dmychadly o výkonu 50 000 m3/hod a 100 000 m3/hod.
   Na konci aktivačních nádrží přepadá aktivační směs do sběrného a odplyňovacího žlabu s měřením koncentrace kyslíku do rozdělovacího objektu, odkud jsou vedena nátoková potrubí na dosazovací nádrže č. 1, 2, 4 a 5. Na rozdělovací objekt navazuje další odtokový žlab, kterým se aktivační směs přivádí do dalšího rozdělovacího objektu pro dosazovací nádrže č. 3 a 6.
   Z rozdělovacího objektu přitéká aktivační směs do šesti kruhových dosazovacích nádrží o průměru 45 m a hloubce 2,4 m. Objem jedné nádrže činí 3 480 m3. Usazený kal je ze středu nádrže odváděn potrubím do šnekové čerpací stanice vystrojené čtyřmi šnekovými čerpadly typu YBA s výkonem Q = 1000 l/s. Vratný kal je z čerpací stanice přiváděn potrubím do provzdušňovaného přívodního žlabu před aktivaci.
   Přebytečný kal je přečerpáván odstředivými čerpadly NFT o výkonu Q = 3000 l/min na kalové hospodářství, část produkce je přečerpáván přímo na kalová pole. Zahuštěný kal z kalového hospodářství je odvodňován na pásovém lisu.
   Vyčištěná voda odtéká přes přepadové hrany na nádrži a dále přes měrný Parshallův žlab do Labe.
   Od roku 2002 se používá dávkování Fe2(SO4)3 k eliminaci nerozpuštěných látek odtékajících z ČOV do Labe.
   Dešťové vody jsou převážně odváděny jednotnou kanalizací do Labe

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve městě Štětí je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 1,770 km.
   Na čistírnu odpadních vod budou přiváděny splaškové vody z místní části Stračí.
   Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Štětí.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015.
   Uvedené hlavní objekty čistírny odpadních vod jsou v různém strojně-technologickém a stavebním stavu a opotřebení. Souhrnně je však možné konstatovat, že u většiny výše uvedených objektů je nutné provést rekonstrukci.
   Pro plnění limitů znečištění vypouštění vyčištěných odpadních vod po r. 2005 bude nutno pravděpodobně rozšířit ČOV o další stupeň čištění.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 025/1 ČSOV ŠTĚTÍ PRVK/2020
  ČOV Stav COV.LT 025/1/K ČOV ŠTĚTÍ FRANTSCHACH PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 13 064,0 13 064,0

  Mapa