Štětí - CZ042.3506.4205.0117.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Štětí

  Číslo obce PRVKUK 0117
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0117
  Kód obce 565709
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0117.01 Štětí 40903 409031
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Štětí leží východním směrem od Roudnice n. L. Zástavba je soustředěná, městská, rozkládá se v nadmořské výšce 154 -190 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, na jejím pravém břehu město leží. Je zde koupaliště. Svým územím Štětí plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nejvýznamnějším podnikem ve městě je papírna Mondi Štětí, a.s. a jeho oddělené části (Filpap, grafický papír), dále podnik Prádelna CHRI3TOF, spol. s r.o. a Schulte (výrobna malířských válečků a plastik spol. s. r. o. a sídlo stavebních firem IPS, Průmstav Štětí. Celkový vývoj počtu obyvatelstva města se bude pohybovat spíše v oblasti stabilizace s možností malého  poklesu. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 8 058 8 058 7 800 7 196 7 152 7 122
   přechodně bydlící 0 0 378 327 327 327
   celkem 8 058 8 058 8 178 7 523 7 479 7 449
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   7 498 7 618 7 818 7 523 7 479 7 449
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Štětí je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.3), konkrétně jeho provozní částí Štětí, která zásobuje Radouň, Štětí, Stračí, Počeplice, Hněvice, Račice, Předotín, Bechlín, Libkovice a Kostomlaty pod Řípem. Celá provozní část je zásobena úpravnou vody Malešov a je pod tlakem vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/242,10). Z vodojemu Štětí – horní je zásobovacím řadem LT 200-250 zásobováno I. tlakové pásmo města Štětí, odkud je vodovod dále veden na Stračí a Počeplice; z vodojemu Štětí – horní je propojovacím řadem LT 200 odebírána voda také pro vodojem Štětí - dolní 2x400 m3 (216,43/212,08), který zásobuje II. tlakové pásmo města (zásobovací řad LT 300). Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, použitým materiálem je litina, ocel, PVC, PE ale také se zde stále nacházejí vodovodní potrubí z azbestocementového materiálu. 

   V posledních letech dochází k rozšiřování vodovodní sítě, v roce 2019 byl prodloužen vodovodní řad v ulici Stračenská.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Štětí předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Dále navrhujeme rozšíření vodojemu Štětí – horní 1000+2x250 m3 (246,06/242,10) o 400 m3.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 012/7 Štětí - dolní 800 800 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   6 446 6 446 7 252 5 758 5 724 6 410
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Štětí je vybudována jednotná kanalizace (K-LT.025-J.C), kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV Štětí firmy Mondi Štětí, a.s. Kanalizace ve Štětí se začala budovat v roce 1935, ale její převážná část pochází z let 1973-1975. Je postavena především z kameninových, betonových a železobetonových a PVC trub kruhových DN 250 až DN 1200, dále ze zděných vejčitých profilů 700/1050 a ze zděných čtvercových a obdélníkových profilů 700/1050 a 500/500 mm jednotná gravitační kanalizace celkové délky 20,741 km, oddílná splašková gravitační kanalizace délky 1,075 km a tlaková kanalizace PE De 90 délky 91m. V posledních letech dochází k rozšiřování kanalizační sítě, v roce 2020/2021 byla prodloužena kanalizační síť v ulici U Cementárny.

   Čištění odpadních vod z města zajišťuje mechanicko - biologická čistírna odpadních vod. 

   Na kanalizační síť je přímo připojeno 80 % trvale žijících obyvatel, přes septiky je odkanalizováno do kanalizace 12 % trvale žijících obyvatel, od 8 % obyvatel jsou splaškové vody akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na ČOV.

   Kanalizační síť je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Majitel ČOV je firma Mondi Štětí, a.s., provozovatel je Mondi Štětí, a.s.

   Dešťové vody jsou převážně odváděny jednotnou kanalizací do Labe

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve městě Štětí je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 1,770 km. S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050. 

   Uvedené hlavní objekty čistírny odpadních vod jsou v různém strojně-technologickém a stavebním stavu a opotřebení. Souhrnně je však možné konstatovat, že u většiny výše uvedených objektů je nutné provést rekonstrukci.
   Pro plnění limitů znečištění vypouštění vyčištěných odpadních vod po r. 2020 bude nutno pravděpodobně rozšířit ČOV o další stupeň čištění.

   Na čistírnu odpadních vod budou přiváděny splaškové vody z místní části Stračí.

   Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Štětí. Nenapojení obyvatelé budou splaškové vody likvidovat prostřednictvím domovních mikročistíren.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 025/1 ČSOV ŠTĚTÍ PRVK\2021
  ČOV Stav COV.LT 025/1/K ČOV ŠTĚTÍ FRANTSCHACH PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  79 206,0 16 926,0 96 132,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0069966/18/ŽP/BHo C - 27 Přístavní molo Hněvice město Štětí
  2. 11. 2018
  Litoměřice 0041808/14/ŽP/BHo Manipulační řád VD Štětí
  26. 6. 2014
  Ústecký kraj 4396/ZPZ/2018 OSEZ ČEPRO-Hněvice, sanační čerpání
  7. 2. 2019
  Litoměřice MULTM/0015363/18/ŽP/BHo Manipulační řád VD Štětí
  28. 2. 2018
  Ústecký kraj KUUK/159918/2019/ZPZ Změna manipulace na VD Štětí - schválení MŘ
  20. 11. 2019
  Litoměřice MULTM/0049015/19/ŽP/MJi C-28
  18. 7. 2019
  Litoměřice 0003680/14/ŽP/BHo B - 4 MVE Štětí změna stavby před jejím dokončením
  14. 1. 2014