Snědovice - CZ042.3506.4205.0115.08 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Snědovice

  Číslo obce PRVKUK 0115
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0115
  Kód obce 565610
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0115.08 Velký Hubenov 15938 159387
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Snědovice - Velký Hubenov leží severním směrem od Štětí. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 234 - 274 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, jižně od obce protéká Obrtka, není zde požární nádrž. Svým územím Velký Hubenov plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 52 52 60 64 65 66
   přechodně bydlící 124 124 54 63 55 50
   celkem 176 176 114 127 120 116
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   52 52 52 77 78 79
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Snědovice - Velký Hubenov je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Drahobuz (OZ-SK.LT.054.8), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která zajišťuje vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Skupina je napojena na ÚV Malešov, odkud se voda dopravuje do hlavního vodojemu V. Hubenov - nový 100 m3 (315,21/311,37). Pod tlakem tohoto vodojemu se nachází horní tlakové pásmo V. Hubenova, voda je přiváděna ocelovým zásobním řadem OC 100. Druhá část obce je pod tlakem vodojemu V. Hubenov – starý 50 m3 (283,25/ 280,20), do kterého je z výše zmíněného vodojemu V. Hubenov – nový 100 m3 voda převáděna propojovacím řadem OC 100, zásobní řad do obce je pak pro dolní tlakové pásmo LT 70. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce v délce 1,853 rozvodných řadů.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Snědovice- Velký Hubenov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 054/1 Velký Hubenov - nový 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 054/2 Velký Hubenov - starý 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Malešov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Snědovice - Velký Hubenov není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %) s vyvážením na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod, či řešit likvidaci splaškových vod individuálně v domovních mikročistírnách. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice.

   Výhledově po roce 2035 je možné uvažovat s vybudováním kanalizační sítě a napojením na ČOV obce Sukorady.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 666,0 0,0 5 666,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034639/14/ŽP/MTr P-38
  27. 5. 2014
  Litoměřice MULTM/0005547/18/ŽP/JBa H-1095
  19. 2. 2018
  Litoměřice MULTM/0021052/19/ŽP/BHo MŘ A - 30 Horní rybník Mošnice
  11. 3. 2019
  Litoměřice MULTM/0080101/17/ŽP/MJi P-44
  21. 12. 2017