Snědovice - CZ042.3506.4205.0115.08 - stav 2004

 1. Obec

  Snědovice

  Číslo obce PRVKUK 0115
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0115
  Kód obce 565610
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0115.08 Velký Hubenov 15938 159387
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Snědovice - Velký Hubenov leží severním směrem od Štětí. Trvale zde žije do 60 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 234 - 274 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, jižně od obce protéká Obrtka, není zde požární nádrž. Svým územím Velký Hubenov plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 52 52 52 52 - - -
   přechodně bydlící 124 124 124 124 - - -
   celkem 176 176 176 176 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   52 52 52 52 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Snědovice - Velký Hubenov je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Drahobuz (OZ-SK.LT.054.8), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která zajišťuje vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Skupina je napojena na ÚV Malešov, odkud se voda dopravuje do hlavního vodojemu V. Hubenov - nový 100 m3 (315,21/311,37). Pod tlakem tohoto vodojemu se nachází horní tlakové pásmo V. Hubenova, voda je přiváděna ocelovým zásobním řadem OC 100. Druhá část obce je pod tlakem vodojemu V. Hubenov – starý 50 m3 (283,25/ 280,20), do kterého je z výše zmíněného vodojemu V. Hubenov – nový 100 m3 voda převáděna propojovacím řadem OC 100, zásobní řad do obce je pak pro dolní tlakové pásmo LT 70. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100%, počet přechodně bydlících připojených obyvatel není znám.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Velkého Hubenova se nebude v budoucnosti měnit.
   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 10 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 054/1 100 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 054/2 50 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Malešov O4a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Snědovice - Velký Hubenov není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice.
   Výhledově po roce 2015 je možné uvažovat s vybudováním kanalizační sítě a napojením na plánovanou ČOV obce Sukorady.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 652,0 1 652,0

  Mapa