Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.06 - stav 2004

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.06 Kamenická Nová Víska 18060 180602
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Kamenická Nová Víska leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 300,00 – 320,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale žijících obyvatel s 5 objekty individuální rekreace, zástavba rozptýlená (historická zástavba). Na západním okraji obce protéká Kamenice a obcí jeden místní potok. V obci je provozována malá vodní elektrárna. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída a ochranného pásma vodního zdroje.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 97 96 96 96 - - -
   přechodně bydlící 15 15 15 15 - - -
   celkem 112 111 111 111 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   59 63 69 78 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kamenická Nová Víska je zásobována z místního vodovodu (M-DC.011). Voda z prameniště je svedena do VDJ U ČS 6 m3 (292,00 m n.m.) a odtud jde část vody do D.T.P. spotřebiště potrubím 6/4“, část vody je čerpána do vodojemu Nad ČS 15 m3 (338,22/336,37 m n.m.) a odtud gravitačním potrubím DN 60 do S.T.P. spotřebiště, nebo potrubím DN 60 do VDJ nad obcí Veselé -Horní pásmo 50 m3– v současné době je propojení ve VDJ Veselé uzavřeno. Na propojovacím potrubí mezi VDJ Nad ČS a VDJ Veselé-Horní pásmo je odbočka do VDJ U lesa 20 m3 (340 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 je zásobováno H.T.P. obce.
   Na vodovod je napojeno 61% trvalých i přechodných obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující, je třeba počítat s opravami starších úseků potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 10% sítí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 011/2 6 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kamenická Nová Víska 1a ZD.DC 011/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kamenická Nová Víska 1b ZD.DC 011/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kamenické Nové Vísce není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (30%) a bezodtokových jímek (70%) s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 820,0 1 820,0

  Mapa