Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.06 Kamenická Nová Víska 18060 180602
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Kamenická Nová Víska leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 300,00 – 320,00 m n. m.Na západním okraji obce protéká Kamenice a obcí jeden místní potok. V obci je provozována malá vodní elektrárna. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída a ochranného pásma vodního zdroje.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 97 96 65 90 82 77
   přechodně bydlící 15 15 23 27 34 39
   celkem 112 111 88 117 116 116
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   59 63 69 90 89 89
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kamenická Nová Víska je zásobována z místního vodovodu (M-DC.011). Voda z prameniště je svedena do VDJ U ČS 6 m3 (292,00 m n.m.) a odtud jde část vody do D.T.P. spotřebiště potrubím 6/4“, část vody je čerpána do vodojemu Nad ČS 15 m3 (338,22/336,37 m n.m.) a odtud gravitačním potrubím DN 60 do S.T.P. spotřebiště, nebo potrubím DN 60 do VDJ nad obcí Veselé -Horní pásmo 50 m3– v současné době je propojení ve VDJ Veselé uzavřeno. Na propojovacím potrubí mezi VDJ Nad ČS a VDJ Veselé-Horní pásmo je odbočka do VDJ U lesa 20 m3 (340 m n.m.) a odtud potrubím  DN 50 je zásobováno H.T.P. obce.
   Na vodovod je napojeno 61% trvalých i přechodných obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Česká Kamenice- Kamenická Nová Víska předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC006054 "Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska - náhrada zdroje" je navrhován vodovodní výtlak HDPE 63*3,8 o délce 1010 m. Dále je navržena rekonstrukce zásobních vodovodů HDPE 63*3,8 198 m souběžně s výtlakem a 140 m.. Realizace návrhu se bude provedena v roce 2020-2021. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Kamenická Nová Víska PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Kamenická Nová Víska - nad ČS PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 011/2 Kamenická Nová Víska - u ČS 6 6 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 011/1 Kamenická Nová Víska u ČS PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 011/1 Kamenická Nová Víska u ČS PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kamenické Nové Vísce není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (30%) a bezodtokových jímek (70%) s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice.

   Při splnění určitých podmínek je možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 585,0 0,0 9 585,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory