Snědovice - CZ042.3506.4205.0115.07 - stav 2004

 1. Obec

  Snědovice

  Číslo obce PRVKUK 0115
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0115
  Kód obce 565610
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0115.07 Sukorady 15937 159379
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Snědovice - Sukorady leží severovýchodním směrem od Štětí, nedaleko hranice okresu. Trvale zde žije 150 obyvatel, nenachází se zde objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 249-278 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká Obrtka. Svým územím Sukorady plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Urbanistická studie předpokládá, že v sídle Sukorady bude v období do roku 2015 vybudováno nejvýše 10 nových objektů pro trvalé bydlení a dočasné ubytování.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 148 148 148 148 - - -
   přechodně bydlící 52 52 52 52 - - -
   celkem 200 200 200 200 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   129 129 129 129 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Snědovice - Sukorady je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Drahobuz (OZ-SK.LT.054.7), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která zajišťuje vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Skupina je napojena na ÚV Malešov, odkud se voda dopravuje do hlavního vodojemu Velký Hubenov - nový 100 m3 (315,21/311,37). Do Sukorad je dále přiváděna samostatným zásobním řadem PVC 150. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 87%, počet přechodně bydlících připojených obyvatel není znám.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Sukorad se nebude v budoucnosti měnit. Výhledově doporučujeme rekonstrukci ocelových řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   55 55 55 133 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 1998 byla v Sukoradech vybudována oddílná kanalizace v centru obce (K-LT.024-S.C) z PVC trub DN 300 a z TBH trub DN 500. Slouží k odvádění splaškových odpadních vod z obytných domů do malé ČS Sukorady odkud jsou čerpány na lokální ČOV Sukorady. Výtlačný kanalizační řad z čerpací stanice odpadních vod Sukorady (ČS Qč = 4 l/s, h = 7 m) je z PVC trub DN 80 a vede na MČOV Sukorady. Kanalizace i ČOV patří do majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Počet trvale bydlících obyvatel připojených na tuto čistírnu činí 37 %. Ve zbývající části zastavěného území nebyly stoky zatím vystavěny, splaškové odpadní vody od 63 % obyvatel a odpadní vody od rekreantů (100 %) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na zemědělsky obdělávané pozemky. Samostatné zařízení na čištění odpadních vod má mateřská škola.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Sukorady do recipientu – Obrtka v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ v Litoměřicích, odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 9. 10 2002, pod čj. 231.2-5788/02/ŽP:
   Platnost rozhodnutí do 12/2012
   Q = 2500 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   170
   30
   70
   30
   70
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   75 EO
   Q = 0,09 l/s = 2 920 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 409 mg/l
   NL = 375mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 15 mg/l
   NL = 20 mg/l

   Skutečné parametry:
   6 EO
   Q = 0,02 l/s = 722 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 535 mg/l
   BSK5 = 211 mg/l
   NL = 105 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 79,40 mg/l
   BSK5 = 12,80 mg/l
   NL = 13,50 mg/l

   Splaškové vody jsou z části obce přiváděny oddílnou kanalizací na mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 11,3 m3/den a BSK5 = 4,5 kg/den. Čistírna odpadních vod je určena k čištění odpadních vod ze čtyř bytových domů.
   Přiváděné odpadní vody přitékají do čerpací stanice – jedná se o sběrnou kruhovou jímku průměru 1,5 m. V této jímce je osazeno mělnící čerpadlo, které zajišťuje spolehlivé rozmělnění veškerých nečistot, které obsahují přitékající odpadní vody.
   Takto upravené odpadní vody jsou přečerpávány do reaktoru SBR. Jedná se o jedinou nádrž, ve které postupně dochází k načerpání odpadních vod, provzdušnění jemnobublinným aeračním systémem, k usazování kalu a odčerpání vyčištěné odpadní vody do recipientu. Tento proces je řízen počítačovou jednotkou. Reaktor o užitném objemu 15 m3 pracuje ve dvanáctihodinových provozních cyklech.
   Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do recipientu - starého koryta potoka Obrtka.
   Přebytečný kal je z reaktoru odčerpáván do kalojemu, který slouží k jeho zahuštění a uskladnění a následně se odváží k likvidaci na ČOV Litoměřice.
   ČOV patří do majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Snědovice - Sukorady je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 1,500 km, čímž bude odkanalizována téměř celá tato místní část. Kanalizace čtyř rodinných domků, dnes napojená na stávající čistírnu odpadních vod, bude přepojena na novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Kapacita stávající čistírny odpadních vod a její poloha je nevyhovující pro napojení splaškových vod z celé místní části. Z tohoto důvodu je navržena nová čistírna odpadních vod.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Stávající čerpací stanice bude zrušena a výtlačný řad bude vyřazen z provozu.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Obrtky.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Štětí.
   Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV.
   Je potřeba uvažovat s možností výhledového (po roce 2015) napojení obcí Velký Hubenov a Robeč na ČOV Sukorady.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 024/1/K Sukorady PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 024/1 Sukorady PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Sukorady ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  369,0 1 721,0 2 090,0

  Mapa