Snědovice - CZ042.3506.4205.0115.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Snědovice

  Číslo obce PRVKUK 0115
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0115
  Kód obce 565610
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0115.07 Sukorady 15937 159379
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Snědovice - Sukorady leží severovýchodním směrem od Štětí, nedaleko hranice okresu. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 249-278 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká Obrtka. Svým územím Sukorady plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Urbanistická studie předpokládá, že v sídle Sukorady bude v období do roku 2025 vybudováno nejvýše 10 nových objektů pro trvalé bydlení a dočasné ubytování.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 148 148 153 132 137 141
   přechodně bydlící 52 52 41 48 37 30
   celkem 200 200 194 180 174 171
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   129 129 129 150 155 159
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Snědovice - Sukorady je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Drahobuz (OZ-SK.LT.054.7), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která zajišťuje vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Skupina je napojena na ÚV Malešov, odkud se voda dopravuje do hlavního vodojemu Velký Hubenov - nový 100 m3 (315,21/311,37). Do Sukorad je dále přiváděna samostatným zásobním řadem PVC 150. Rozvodná síť z materiálu ocel DN 150, 100, PVC De 110, 160, PE De 90, 110, Litina DN 100 v celkové délce 2,195 km  je vybudována na celém území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Snědovice- Sukorady předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   55 55 55 48 50 56
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 1998 byla v Sukoradech vybudována oddílná kanalizace v centru obce (K-LT.024-S.C) z PVC trub DN 300 a z TBH trub DN 500. Slouží k odvádění splaškových odpadních vod z obytných domů do malé ČS Sukorady odkud jsou čerpány na lokální ČOV Sukorady s kapacitou 90 EO. Výtlačný kanalizační řad z čerpací stanice odpadních vod Sukorady (ČS Qč = 4 l/s, h = 7 m) je z PVC trub DN 80 a vede na MČOV Sukorady. 

   Počet trvale bydlících obyvatel připojených na tuto čistírnu činí 37 %. Ve zbývající části zastavěného území nebyly stoky zatím vystavěny, splaškové odpadní vody od 63 % obyvatel a odpadní vody od rekreantů (100 %) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Litoměřice. Samostatné zařízení na čištění odpadních vod má mateřská škola.

   Projektované parametry:

   90 EO
   Q = 8,2 m3/den, Qmax= 3,5 l/s

   Q = 3000 m3/r

   Kanalizace i ČOV patří do majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Snědovice - Sukorady je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 1,500 km, čímž bude odkanalizována téměř celá tato místní část. Kanalizace čtyř rodinných domků, dnes napojená na stávající čistírnu odpadních vod, bude přepojena na novou kanalizaci.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2025 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2035.
   Stávající čerpací stanice bude zrušena a výtlačný řad bude vyřazen z provozu.

   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Ze čtyř objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Litoměřice.
   Je potřeba uvažovat s možností výhledového (po roce 2035) napojení obcí Velký Hubenov a Robeč na ČOV Sukorady.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 024/1/K ČOV Sukorady PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 024/1 ČS Sukorady PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Sukorady ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 988,0 0,0 5 988,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034639/14/ŽP/MTr P-38
  27. 5. 2014
  Litoměřice MULTM/0005547/18/ŽP/JBa H-1095
  19. 2. 2018
  Litoměřice MULTM/0021052/19/ŽP/BHo MŘ A - 30 Horní rybník Mošnice
  11. 3. 2019
  Litoměřice MULTM/0080101/17/ŽP/MJi P-44
  21. 12. 2017