Snědovice - CZ042.3506.4205.0115.05 - stav 2004

 1. Obec

  Snědovice

  Číslo obce PRVKUK 0115
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0115
  Kód obce 565610
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0115.05 Strachaly 15585 155853
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Snědovice - Strachaly se nachází severním směrem od Štětí. Trvale zde žije do 70 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru, rozdělena do dvou menších soustředěných celků – Lomy a Strachaly. Rozkládá se v nadmořské výšce 328-350 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Svým územím Strachaly plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 66 66 66 66 - - -
   přechodně bydlící 208 208 208 208 - - -
   celkem 274 274 274 274 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   37 41 46 53 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Snědovice - Strachaly je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.6), konkrétně jeho provozní částí Chcebuz, která zásobuje Chcebuz, Brocno, Veselí, Újezd, Lomy a Strachaly. Z čerpací stanice v Radouni (Qč=9,0 l/s) je voda přes Chcebuz a Veselí dopravována řadem PVC 100 do vodojemu Újezd 50 m3 (330,82/ 327,52). Na Lomy a Strachaly je dále pitná voda vedena přes čerpací stanici řadem PE 2“ do vodojemu Strachaly - Lomy 50 m3 (355,80/ 352,56), odkud vedou do dvou směrů samostatné zásobovací řady LT 80 do Lomů a Strachal.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je zásobeno 56%, počet připojených rekreantů není znám.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Strachal se nebude v budoucnosti měnit.

   Je nutné okamžitě provést rekonstrukci výtlačného řadu PE 2“ z Újezdu do Strachal. Akce má prioritu, je v současné době projednávána v úrovni ÚŘ. (Pozn. Současný řad nesplňuje svou vykazovanou kapacitu - zarůstání ocelových spojek, problém s čerpáním, v letních měsících enormní dovážka vody cisternami.)

   Výhledově doporučujeme rekonstrukci litinových řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Snědovice - Strachaly není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky obdělávané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a jsou zasakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 813,0 1 835,0 3 648,0

  Mapa