Snědovice - CZ042.3506.4205.0115.04 - stav 2004

 1. Obec

  Snědovice

  Číslo obce PRVKUK 0115
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0115
  Kód obce 565610
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0115.04 Mošnice 15936 159361
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Snědovice - Mošnice leží severním směrem od Štětí, nedaleko hranice okresu. Jedná se o malou, převážně rekreační oblast, kde trvale žije do 10 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 256-276 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, severně od zástavby protéká Obrtka, nachází se zde jedna retenční nádrž a jeden rybník. Svým územím Mošnice plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída, částečně CHKO Kokořínsko a celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nachází se zde penzion. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 3 3 3 3 - - -
   přechodně bydlící 62 62 62 62 - - -
   celkem 65 65 65 65 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Snědovice - Mošnice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí obecních a domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita vody je dobrá.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části obce Snědovice - Mošnice se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Snědovice - Mošnici není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel (100 %) a rekreantů (94 %) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Pouze 4 rekreanti (6 %) mají domovní mikročistírnu. Odtok z MČOV se vsakuje do terénu.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části Mošnice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Vzhledem k investičním nákladům bude toto realizováno až po roce 2015, kdy budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 276,0 276,0

  Mapa