Snědovice - CZ042.3506.4205.0115.04 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Snědovice

  Číslo obce PRVKUK 0115
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0115
  Kód obce 565610
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0115.04 Mošnice 15936 159361
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Snědovice - Mošnice leží severním směrem od Štětí, nedaleko hranice okresu. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 256-276 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, severně od zástavby protéká Obrtka, nachází se zde jedna retenční nádrž a jeden rybník. Svým územím Mošnice plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída, částečně CHKO Kokořínsko a celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 3 3 3 10 11 12
   přechodně bydlící 62 62 17 20 20 20
   celkem 65 65 20 30 31 32
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Snědovice - Mošnice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí obecních a domovních studní. Množství vody ve studních je není dostatečné, kvalita vody je není známá. Obec Mošnice je významně postižena suchem, ztráta vody ve studních.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části obce Snědovice - Mošnice se bude v budoucnosti měnit. Bude se budovat vodovodní síť napojená na skupinový vodovod Snědovice SK-LT.011.2. Pracuje se na projektové dokumentaci stavby.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Snědovice - Mošnici není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel (100 %) a rekreantů (94 %) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. Pouze 4 rekreanti (6 %) mají domovní mikročistírnu. Odtok z MČOV je vsakován do terénu.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části Mošnice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod, či řešit likvidaci splaškových vod individuálně v domovních mikročistírnách, či tříkomorových septicích s dočišťovacím stupněm. Vzhledem k investičním nákladům bude toto realizováno až po roce 2035, kdy budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034639/14/ŽP/MTr P-38
  27. 5. 2014
  Litoměřice MULTM/0005547/18/ŽP/JBa H-1095
  19. 2. 2018
  Litoměřice MULTM/0021052/19/ŽP/BHo MŘ A - 30 Horní rybník Mošnice
  11. 3. 2019
  Litoměřice MULTM/0080101/17/ŽP/MJi P-44
  21. 12. 2017