Snědovice - CZ042.3506.4205.0115.03 - stav 2004

 1. Obec

  Snědovice

  Číslo obce PRVKUK 0115
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0115
  Kód obce 565610
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0115.03 Křešov 15134 151343
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Snědovice - Křešov leží severním směrem od Štětí. Trvale zde žije do 40 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 216-246 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, 200 m jihozápadně od obce protéká Obrtka. Svým územím Křešov plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Na území Křešova je ve výstavbě penzion MAIVATOUR (pro 50 osob).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 37 37 37 37 - - -
   přechodně bydlící 96 96 96 96 - - -
   celkem 133 133 133 133 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   35 35 35 35 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Snědovice - Křešov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Snědovice (SK-LT.011.3). Voda je čerpána z vrtu Sn-1 řadem PVC 150 do vodojemu Snědovice 150 m3 (280,96/ 276,81), odkud je dopravována do Snědovic a dále dvěma větvemi zásobovacího řadu PVC 150 do Střížovic a Křešova.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je zásobeno 95%, počet připojených rekreantů není znám.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Křešova se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), které se vyváží na zemědělsky využívané pozemky. Mikročistírna pro penzion MAIVATOUR (pro 50 osob) je ve výstavbě.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Štětí.
   Výhledově po roce 2015 je možné uvažovat s vybudováním kanalizační sítě a napojením na plánovanou ČOV obce Snědovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 101,0 1 101,0

  Mapa