Snědovice - CZ042.3506.4205.0115.02 - stav 2004

 1. Obec

  Snědovice

  Číslo obce PRVKUK 0115
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0115
  Kód obce 565610
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0115.02 Bylochov 15584 155845
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Snědovice - Bylochov včetně pomístní části Nová Ves leží severovýchodním směrem od Štětí, nedaleko hranice okresu. Trvale zde žije do 30 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 290-310 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Vodní tok Liběchovka se nachází ve vzdálenosti 1 km od obce. Svým územím Bylochov plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a CHKO Kokořínsko. Nepředpokládá se významný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 23 23 23 23 - - -
   přechodně bydlící 108 108 108 108 - - -
   celkem 131 131 131 131 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   23 23 23 23 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Snědovice - Bylochov je zásobena z místního vodovodu Bylochov (M-LT.033). Ve společné šachtě nad vrtem s kapacitou 1,0 l/s je úpravna vody ÚV BIRM s hydroforovou stanicí. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech železa. Zdroj se nachází ve spotřebišti. Na vodovodní řad pro veřejnou potřebu je připojeno 100 % trvale bydlících obyvatel, počet připojených rekreantů není znám. Ostatní objekty mají své domovní studny, množství vody ve studních je dostatečné pouze z části, také kvalita vody není vyhovující (Fe, NO3).
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Bylochova se nebude v budoucnosti měnit.
   Stížnosti na kvalitu upravené vody vyplývají z toho, že úpravna pracuje nárazově dle momentální výše potřeby vody. Pro zajištění rovnoměrného průtoku v úpravně navrhujeme zřízení nové akumulace 10 m3 přímo u úpravny. Pro zásobení spotřebiště z navrhované akumulace bude využita stávající AT stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bylochov HB1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky obdělávané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 918,0 918,0

  Mapa