Snědovice - CZ042.3506.4205.0115.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Snědovice

  Číslo obce PRVKUK 0115
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0115
  Kód obce 565610
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0115.02 Bylochov 15584 155845
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Snědovice - Bylochov včetně pomístní části Nová Ves leží severovýchodním směrem od Štětí, nedaleko hranice okresu. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 290-310 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Vodní tok Liběchovka se nachází ve vzdálenosti 1 km od obce. Svým územím Bylochov plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a CHKO Kokořínsko a částečně do vnějšího 2. stupně ochranného pásma jímacího území Úštěk Obrtka- Úštecký potok vrty.  . Nepředpokládá se významný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 23 23 15 19 20 22
   přechodně bydlící 108 108 49 57 52 50
   celkem 131 131 64 76 72 72
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   23 23 23 26 27 29
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Snědovice - Bylochov je zásobena z místního vodovodu Bylochov (M-LT.033). Ve společné šachtě nad vrtem s kapacitou 1,0 l/s je úpravna vody ÚV Bylochov s kapacitou 0,05 l/s. Voda ve zdroji je nekvalitní, obsahuje vyšší množství železa. Zdroj se nachází ve spotřebišti. Na vodovodní řad pro veřejnou potřebu z potrubí materiál PE De 63, délky 0,674 km  je připojena většina trvale bydlících obyvatel, počet připojených rekreantů není znám. Ostatní objekty mají své domovní studny, množství vody ve studních je dostatečné pouze z části, také kvalita vody není vyhovující (Fe, NO3).

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Snědovice- Bylochov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Stížnosti na kvalitu upravené vody vyplývají z toho, že úpravna pracuje nárazově dle momentální výše potřeby vody. Pro zajištění rovnoměrného průtoku v úpravně navrhujeme zřízení nové akumulace 10 m3 přímo u úpravny. Pro zásobení spotřebiště z navrhované akumulace bude využita stávající AT stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.LT 033/1 ÚV Bylochov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Bylochov VDJ Bylochov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Bylochov ZD Bylochov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod, či řešit likvidaci splaškových vod individuálně v domovních mikročistírnách. V cílovém roce 2035 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 669,0 0,0 1 669,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034639/14/ŽP/MTr P-38
  27. 5. 2014
  Litoměřice MULTM/0005547/18/ŽP/JBa H-1095
  19. 2. 2018
  Litoměřice MULTM/0021052/19/ŽP/BHo MŘ A - 30 Horní rybník Mošnice
  11. 3. 2019
  Litoměřice MULTM/0080101/17/ŽP/MJi P-44
  21. 12. 2017