Snědovice - CZ042.3506.4205.0115.01 - stav 2004

 1. Obec

  Snědovice

  Číslo obce PRVKUK 0115
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0115
  Kód obce 565610
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0115.01 Snědovice 15135 151351
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Snědovice leží severním směrem od Štětí. Jedná se o obec do 290 trvale žijících obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 212-230 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká Obrtka. Svým územím obec plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída, cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. V obci se nachází Ústav sociální péče.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 283 283 283 283 - - -
   přechodně bydlící 96 96 96 96 - - -
   celkem 379 379 379 379 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   283 283 283 283 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Snědovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Snědovice (SK-LT.011.2). Voda je čerpána z vrtu Sn-1 řadem PVC 150 do vodojemu Snědovice 150 m3 (280,96/ 276,81), odkud je dopravována do Snědovic a dále dvěma větvemi zásobovacího řadu PVC 150 do Střížovic a Křešova.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je zásobeno 99%, z přechodně bydlících 100%.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Snědovice se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Snědovice S1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 283 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Snědovice není v současnosti vybudovaný systém veřejná kanalizace. Splaškové vody od 29 % trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích jejichž přepady jsou zaústěny do povrchových vod. Společný septik pro bytovky je v nevyhovujícím stavu. Od trvale žijících obyvatel jsou dále splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí z 23 % na zemědělsky využívané pozemky a z 12 % na ČOV Hoštka či Sepap do vzdálenosti cca 9 km. Objekt zámku, ve kterém je umístěn Ústav sociální péče pro 80 trvale žijících obyvatel (26 %), má vlastní mikročistírnu. Další DČOV je v rekonstruovaném objektu bývalé školy, rovněž využívané pro potřeby ÚSP. Mikročistírnu má též skupina osmi rodinných domků typu OKAL, kde žije 10 % obyvatel. Jedná se o čistírnu s biodisky typu DČB 10. Splaškové odpadní vody od rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100%), vyvážených na ČOV Hoštka či Sepap. V obci se nachází několik krátkých úseků oddílné kanalizace (septik bytovky, septik ÚSP, DČOV pro OKALY), která je ve správě obce.
   V obci je vybudována dešťová kanalizace, která je z betonových trub DN 500, dlouhá přibližně 2,000 km, která odvádí převážnou část dešťových vod. Jinak jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Obrtky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Snědovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,670 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 100 délky 0,160 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Obrtky.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   Je potřeba uvažovat s možností výhledového (po roce 2015) napojení obcí Křešov a Střížovice na ČOV Snědovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 056/1/K COV Snedovice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 056/1 CS Snedovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa