Snědovice - CZ042.3506.4205.0115.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Snědovice

  Číslo obce PRVKUK 0115
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0115
  Kód obce 565610
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0115.01 Snědovice 15135 151351
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Snědovice leží severním směrem od Štětí. Zástavba je venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 212-230 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká Obrtka. Svým územím obec plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída, cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. V obci se nachází Ústav sociální péče.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 283 283 320 264 268 272
   přechodně bydlící 96 96 53 62 57 55
   celkem 379 379 373 326 325 327
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   283 283 283 271 275 279
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Snědovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Snědovice (SK-LT.011.2). Voda je čerpána z vrtu Sn-1 řadem PVC 150 do vodojemu Snědovice 150 m3 (280,96/ 276,81), odkud je dopravována do Snědovic a dále dvěma větvemi zásobovacího řadu PVC 150 do Střížovic a Křešova.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu PE De 90, PVC De 110, 160,  ocel DN 150 v celkové délce rozvodných sítí 3,577 km. 
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Snědovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Snědovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Snědovice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 204 207 209
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Snědovice byl (část roku 2015 a část roku 2018) vybudován systém veřejné kanalizace z materiálu KTH DN 300 a 250 o délce 2,178 km, s mechanicko - biologickou ČOV. Stabilizovaný kal je odvážen k odvodnění na ČOV Litoměřice. Kalová voda je průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. Vyčištěné odpadní vody  jsou vypouštěny do Obrtky.

   kapacity ČOV:

   500 EO, Q je 97,5 m3 /den, BSK5 je 2,92 kg/den,

   povolené vypouštění: BSK30 mg/l

                                       ML 30 mg/l

                                       CHSK 90 mg/l

   Napojeno je 73% trvale žijících obyvatel a 18% rekreantů. Strojní odvodnění kalu, stabilizace a plynové hospodářství.

   Splaškové vody od nenapojených 27% trvale žijících obyvatel a 82% rekreantů jsou odváženy na ČOV Snědovice a ČOV Štětí. Splašková kanalizace a ČOV  je v majetku a správě obce.

   V obci je vybudována dešťová kanalizace, která je z betonových trub DN 500, dlouhá přibližně 2,000 km, která odvádí převážnou část dešťových vod. Jinak jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Obrtky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově je uvažováno o napojení Křešova do roku 2025 a Střížkovic 2030 na ČOV Snědovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 056/1/K ČOV Snědovice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 056/1 ČS Snědovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 504,0 0,0 9 504,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034639/14/ŽP/MTr P-38
  27. 5. 2014
  Litoměřice MULTM/0005547/18/ŽP/JBa H-1095
  19. 2. 2018
  Litoměřice MULTM/0021052/19/ŽP/BHo MŘ A - 30 Horní rybník Mošnice
  11. 3. 2019
  Litoměřice MULTM/0080101/17/ŽP/MJi P-44
  21. 12. 2017