Rochov - CZ042.3506.4205.0114.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rochov

  Číslo obce PRVKUK 0114
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0114
  Kód obce 565547
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0114.01 Rochov 14056 140562
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rochov leží jižně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 182 - 210 m n.m., náleží do povodí Ohře. Na návsi se nachází požární nádrž. Je zde občasná bezejmenná vodotečí. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 105 105 106 102 98 96
   přechodně bydlící 30 30 0 0 0 0
   celkem 135 135 106 102 98 96
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   105 105 106 76 76 77
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rochov je od r.1999 připojena na oblastní vodovod, je zásobena ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.11), konkrétně jeho provozní části Litoměřice–jih. Vodovod Litoměřice-jih zásobuje : Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Rochov, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2 x 650 m3 (212,56/208,14). Hlavní zásobní řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje přes Želetice, Mlékojedy, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic, Brňan a Brozan. Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.
   Obec je zásobena přes AT stanici. 
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Rochov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 105 106 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Rochov není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od 92 % trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Litoměřice a od 8 % trvale žijících obyvatel jsou splaškové vody akumulovány v jednom septiku s přepadem vsakujícím do terénu. Splaškové vody od 100 % rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách.
   Jediná dešťové stoka vede přes náves podél silnice a je zaústěna do přítoku rybníku. Jedná se v podstatě o příkop zakrytý betonovou deskou, který je v současnosti poškozen na několika místech.

   Dešťová kanalizace je v majetku obce a nebyla od ní zjištěna žádná dokumentace. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu nebo volně zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Rochov je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,360 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do kanalizační sítě obce Brozany nad Ohří a odtud pak k likvidaci na čistírně odpadních vod Doksany.

   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajícího septiku.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 172,0 0,0 3 172,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory