Rochov - CZ042.3506.4205.0114.01 - stav 2004

 1. Obec

  Rochov

  Číslo obce PRVKUK 0114
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0114
  Kód obce 565547
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0114.01 Rochov 14056 140562
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rochov leží jižně od Litoměřic. Jedná se o obec do 110 trvale žijících obyvatel, s 2 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 182 - 210 m n.m., náleží do povodí Ohře. Na návsi se nachází požární nádrž. Je zde občasná bezejmenná vodotečí. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 105 105 106 108 -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 -
   celkem 135 135 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   105 105 106 108 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rochov je od r.1999 připojena na oblastní vodovod, je zásobena ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.11), konkrétně jeho provozní části Litoměřice–jih. Vodovod Litoměřice-jih zásobuje : Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Rochov, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2 x 650 m3 (212,56/208,14). Hlavní zásobní řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje přes Želetice, Mlékojedy, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic, Brňan a Brozan. Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.
   Do vodojemu Rochov 2 x 15 m3 v je voda přiváděna prodlouženým řadem z Brozan. Z vodojemu je obec zásobena přes AT stanici. Všichni obyvatele (100%) jsou napojeny na vodovod.
   Vodovod je v majetku obce Rochov, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Rochov se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 105 106 108 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Rochov není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od 92 % trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a od 8 % trvale žijících obyvatel jsou splaškové vody akumulovány v jednom septiku s přepadem vsakujícím do terénu. Splaškové vody od 100 % rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Jediná dešťové stoka vede přes náves podél silnice a je zaústěna do přítoku rybníku. Krátká část je z betonových trub DN 600 mm, jinak je vyzděna z kamenů a má profil zhruba 800 x 1000 mm. Jedná se v podstatě o příkop zakrytý betonovou deskou, který je v současnosti poškozen na několika místech. Stoka je částečně zanešena, ale vzhledem k velkému profilu to její funkci neovlivňuje. Je v majetku obce a nebyla od ní zjištěna žádná dokumentace. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu nebo volně zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Rochov je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,360 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny do kanalizační sítě obce Brozany nad Ohří a odtud pak k likvidaci na čistírně odpadních vod Doksany.

   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajícího septiku.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa