Račice - CZ042.3506.4205.0113.01 - stav 2004

 1. Obec

  Račice

  Číslo obce PRVKUK 0113
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0113
  Kód obce 565482
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0113.01 Račice 13733 137332
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Račice leží jihovýchodně od Litoměřic asi 2 km od Štětí na levém břehu Labe. Jedná se o obec do 310 trvale žijících obyvatel, s 26 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci (z toho 8 chat). V obci je ubytovací kapacita o 300 lůžkách. Zástavba je poměrně soustředěná podél místní komunikace, venkovského charakteru. V obci je průmyslové středisko 2 JCP - zámečnická výroba (asi 100 zaměstnanců) a PAPKON - zpracování papíru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 154 - 167 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, na jižním okraji obce je veslařský kanál (sportovní areál) a dále jsou zde dvě vodní nádrže. Svým územím Račice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.
   V letech 2005-2008 se předpokládá se výstavba asi 25-ti rodinných domů a v letech 2005-2006 výstavba loděnice s ubytovnou v areálu Sportcentra.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 308 308 308 309 - - -
   přechodně bydlící 52 52 52 52 - - -
   celkem 360 360 360 361 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   215 232 259 294 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Račice je zásobena ze skupinového vodovodu Bechlín (SK-LT.013.3). Zdrojem vody je vrt Předonín o vydatnosti 15 l/s. Z vrtu je voda čerpána do úpravny vody Bechlín. Z ÚV odtéká voda do VDJ Bechlín I o obsahu 2 x 400 m3 (209,20 / 204,80). Z vodojemu teče voda gravitací přes obec Předonín potrubím DN 150 do obce Račice. Rozvod po obci je nově vybudovaný z PVC DN 100 ( délka cca 4,0 km). Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje cca 70 % trvale bydlících obyvatel. Přechodně bydlí obyvatelé nejsou napojeni na vodovodní řad pro veřejnou potřebu, mají zásobování pitnou vodou individuelní (studny).
   Vodovod je v majetku obce Račice a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Sportovní areál Račice spravuje vlastní vodovodní zdroj.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V budoucnu navrhujeme připojení Račic na oblastní vodovod, na skupinový vodovod Roudnice nad Labem.
   Z vodojemu Hostěraz – starý 2 x 650m3 (247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda čerpána navrhovanou ČS Hostěraz ( Q=6 l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín II 2 x 150 m3 (250,69/247,29).

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 308 309 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Račice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od 100% trvale žijících obyvatel a 100 % rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod SEPAP Štětí do vzdálenosti 2 km.
   Sportovní areál Račice má svoji ČOV – 2 x VHS I/K. ČOV je provozována pouze ve veslařské sezóně – v současné době je mimo provoz.
   Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s kapacitou Q24 = 2 x 26,46 m3/den a BSK5 = 2 x 8,82 kg/den.
   Mechanickou část ČOV tvoří víceúčelový objekt předčištění, v němž jsou umístěny jemné ručně sbírané česle. Současně slouží i jako lapák písku.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na biologický stupeň čistírny, který tvoří čistírenská jednotka sestávající z aktivačního a dosazovacího prostoru umístěných do jediné nádrže. Provzdušňování aktivační směsi zajišťuje aerační válce.
   Přebytečný kal je vyvážen na zemědělsky využívané pozemky.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Labe.
   Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů nebo volně zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Račice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a nové ČOV. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,270 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,600 km.
   V současné době již probíhá v obci Račice výstavba kanalizace (systém tlakový) a výstavba nové ČOV umístěné v zástavbě obce tj.mimo Sportcentrum.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Roudnice nad Labem.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh Račice PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh Račice PRVK/2020
  ČOV Stav COV.LT 055./1/K Račice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Račice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa