Račice - CZ042.3506.4205.0113.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Račice

  Číslo obce PRVKUK 0113
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0113
  Kód obce 565482
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0113.01 Račice 13733 137332
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Račice leží jihovýchodně od Litoměřic asi 2 km od Štětí na levém břehu Labe. Zástavba je poměrně soustředěná podél místní komunikace, venkovského charakteru. V obci je Sportcentrum Račice, průmyslové středisko 2 JCP - zámečnická výroba (asi 100 zaměstnanců) a PAPKON - zpracování papíru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 154 - 167 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, na jižním okraji obce je veslařský kanál (sportovní areál) a dále jsou zde dvě vodní nádrže. Svým územím Račice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.
   V letech  2020- 2030 se předpokládá výstavba asi 50-ti rodinných domů a v letech 2020- 2030 doplnění a rozšíření sportovního a rekreačního areálu s ubytovnou v areálu Sportcentra.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 308 308 320 329 410 469
   přechodně bydlící 52 52 85 100 123 140
   celkem 360 360 405 429 533 609
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   215 232 259 206 351 485
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V rámci investiční akce SVS došlo k odstavení úpravny vody Bechlín a vrtu Předonín a místo toho byla obec připojena na vodárenskou soustavu města Štětí, zásobovanou kvalitní pitnou vodou z úpravny vody Malešov. Současně s tím byl vybudován nový vodovodní řád, vedený pod řekou Labe, který propojil obce na levém břehu s rozvodnou sítí města Štětí na pravém břehu. Obec Račice je připojena na skupinový vodovod Obrtka (LT.012), voda je do obce přiváděna řadem PVC D160.

    Vodovod je v majetku  Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuelně pomocí studní. Množství vody ve studních je z části dostatečné, kvalita vody není dobrá (bakteriologické znečištění).


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Račice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V budoucnu navrhujeme připojení Račic na oblastní vodovod, na skupinový vodovod Roudnice nad Labem.
   Z vodojemu Hostěraz – starý 2 x 650m3 (247,72/242,81) v Roudnici nad Labem bude voda čerpána navrhovanou ČS Hostěraz ( Q=6 l/s, H=40 m) do stávajícího vodojemu Bechlín II 2 x 150 m3 (250,69/247,29).

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 308 376 469 539
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Račice je nová kanalizační síť s ČOV. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,270 km je vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

   Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,600 km.

   Kanalizace je ukončena v ČOV Račice s kapacitou 600 EO, Q= 78 m3/den. Jedná se o mechanicko biologickou čistírnu s ručně stíranými česlemi, aktivací, nitrifikací a dosazovací nádrží v biologickém reaktoru. Vyčištěná voda je vypouštěna do Labe.

   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách jsou likvidovány na ČOV Litoměřice.

   Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů nebo volně zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém odvádění splaškových vod se nebude v budoucnu měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Račice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS1 Račice PRVK\2021
  ČOV Stav COV.LT 055./1/K ČOV Račice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Račice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  17 340,0 0,0 17 340,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0032709/16/ŽP/JBa C-26
  16. 5. 2016