Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.05 Huníkov 02133 21334
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Huníkov leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 342,00 – 350,00 m n. m. Obcí protéká Huníkovský potok a dva místní. Na východ od obce se nachází Huníkovský rybník. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České Středohoří. Své sídlo má v obci Zemědělská farma Huníkov, Pod sedlem s.r.o.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 49 48 39 55 55 55
   přechodně bydlící 0 0 29 33 33 33
   celkem 49 48 68 88 88 88
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   35 35 - 53 53 53
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Česká Kamenice – Huníkov patří do skupinového vodovodu (DC-005.7). Obec je rozdělena na dvě samostatná tlaková pásma. Přes ČS je voda dopravována výtlačným potrubím DN 80 do sítě obce a VDJ Huníkov- horní 50 m3 (382,78/380,34 m n. m.). 
   Voda v prameniště Huníkov kvalitou i množstvím vyhovuje. Kvalita vody čerpané z České Kamenice bude muset být v budoucnu upravena, protože přesahuje dle vyhlášky č. 252/2004Sb. v platném znění v parametrech pH. Návrh opatření je uveden v České Kamenici.

   Vodovodní řady DN 80 jsou celkové délky 2,206 km a jsou převážně z materiálu litina, z materiálu PE je 611 m.  

   Na vodovod je napojeno 72% trvalých i přechodných obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Česká Kamenice- Huníkov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Česká Kamenice - Huníko ČS Česká Kamenice - Huníkov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Huníkov - horní VDJ Huníkov - horní PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Dolní Kamenice VDJ Dolní Kamenice 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Česká Kamenice Huníkov 1 ZD Česká Kamenice Huníkov 1a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Česká Kamenice Huníkov 1 ZD Česká Kamenice Huníkov 1b PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 - 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Huníkově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (25%) a bezodtokových jímek (75%) s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k malému počtu trvale žijících obyvatel a s ohledem na řídkou zastavěnost místní části Huníkov, která je podél pokračující ulice Lipová a několika oddělených domů zcela mimo hlavní ulici, není investičně výhodné budovat centrální kanalizaci.

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

   Při splnění určitých podmínek je možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 240,0 4 212,0 10 452,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory