Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.05 - stav 2004

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.05 Huníkov 02133 21334
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Huníkov leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 342,00 – 350,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel, zástavba soustředěná. Obcí protéká Huníkovský potok a dva místní. Na východ od obce se nachází Huníkovský rybník. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České Středohoří. Své sídlo má v obci Zemědělská farma Huníkov, Pod sedlem s.r.o.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 49 48 47 46 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 49 48 47 46 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   35 35 36 37 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Česká Kamenice – Huníkov patří do skupinového vodovodu (SK-005.1). Obec je rozdělena na dvě samostatná tlaková pásma. Voda z prameniště je přivedena do VDJ dolní - Huníkov II 20 m3 (330,80/327,60 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 do obce. Dolní Huníkov je provozován prakticky jako místní vodovod. Vodojem horního pásma je zásobován vodou z vodovodní sítě České Kamenice. Přes ČS je voda dopravována výtlačným potrubím DN 80 do sítě obce a VDJ horní - Huníkov I 50 m3 (382,78/380,34 m n. m.). Stavební stav vodovodních řadů odpovídá jejich dlouholetému provozování, jedná se převážně o litinové potrubí s vysokou mírou inkrustce.
   Voda v prameniště Huníkov kvalitou i množstvím vyhovuje. Kvalita vody čerpané z České Kamenice bude muset být v budoucnu upravena, protože přesahuje dle vyhlášky 376/2000Sb v parametrech pH. Návrh opatření je uveden v České Kamenici.
   Na vodovod je napojeno 72% trvalých i přechodných obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce stávající vodovodní sítě cca 80% - DN80-0,7km, včetně rekonstrukce VDJ Huníkov II – dolní pásmo.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 005/5 150 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Česká Kamenice Huníkov 1a ZD.DC 005/7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Česká Kamenice Huníkov 1b ZD.DC 005/7 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Huníkově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (25%) a bezodtokových jímek (75%) s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k malému počtu trvalých obyvatel se v obci i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.
   Výhledově po roce 2015 se předpokládá napojení na kanalizaci České Kamenice vybudováním stoky DN 300 dl. 1,0 km.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 315,0 3 315,0

  Mapa