Polepy - CZ042.3506.4205.0112.05 - stav 2004

 1. Obec

  Polepy

  Číslo obce PRVKUK 0112
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0112
  Kód obce 565431
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0112.05 Okna 12519 125199
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Polepy - Okna leží východně od Litoměřic v zemědělské oblasti. Trvale zde žije do 90 obyvatel a je zde 6 objektů rekreačního bydlení. Zástavba, která je soustředěná podél místní komunikace je venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 150 - 153 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. V jižní části zástavby protéká Úštěcký potok. Svým územím Okna částečně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 84 85 87 89 - - -
   přechodně bydlící 14 14 14 14 - - -
   celkem 98 99 101 103 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   52 56 63 72 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Polepy - Okna je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.059). Z vodojemu Záhořany 2 x 2000 m3 (275,07/269,25) vede voda přívodním řadem DN 400 okolo obce. Z tohoto řadu vede zásobní řad DN 100 přes redukční šachtu do obce Okna. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 62 % trvale bydlících obyvatel. 10 % trvale bydlících a 100 % přechodně bydlících obyvatel má zásobování pitnou vodou individuelní (studny).
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části Okna se nebude v budoucnosti.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 87 89 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Polepy - Oknech není v současnosti vybudovaný systém veřejná kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %) s následným vyvážením na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době probíhá výstavba gravitační kanalizace a výtlaku z obce Okna na ČOV Polepy. Projekt zpracovala Projektová kancelář Štěpánek a spol. s.r.o., Velká Dominikánská 10, Litoměřice. Stavba řeší odvedení splaškových vod výtlačným potrubím pomocí čerpání na stávající ČOV v obci Polepy. Splaškové vody z obce Okna se gravitačně svedou do čerpací jímky a dále se bude odpadní voda čerpat pomocí drtícího čerpadla do výtlačného potrubí vedeného do obce Polepy, kde pak výtlak zaústí do stávající kanalizace s následným odtokem na ČOV Polepy. Výtlak bude proveden z trub HDPE DN 110 délky 2171 m. Gravitační kanalizace bude provedena z trub KT DN 250 délky 381 m, KT DN 300 délky 663 m, PVC DN 200 délky 6 m, PVC DN 250 délky 6 m, PVC DN 300 délky 6m. Součástí stavby je i čerpací stanice splašků v obci Okna. Kanalizační přípojky nejsou součástí stavby.

   Stavba byla dokončena 06/2004, v současné době je ve zkušebním provozu a probíhá stavba přípojek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 020/3 Okna u Polep PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa