Polepy - CZ042.3506.4205.0112.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Polepy

  Číslo obce PRVKUK 0112
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0112
  Kód obce 565431
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0112.05 Okna 12519 125199
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Polepy - Okna leží východně od Litoměřic v zemědělské oblasti. Zástavba, která je soustředěná podél místní komunikace je venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 150 - 153 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. V jižní části zástavby protéká Úštěcký potok. Svým územím Okna částečně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 84 85 69 66 63 62
   přechodně bydlící 14 14 18 21 21 21
   celkem 98 99 87 87 84 83
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   52 56 63 87 84 83
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Polepy - Okna je zásobena z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-M-LT.059). Z vodojemu Záhořany 2 x 2000 m3 (275,07/269,25) vede voda přívodním řadem DN 400 okolo obce. Z tohoto řadu vede zásobní řad DN 100 přes redukční šachtu do obce Okna. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území. Někteří trvale bydlících a přechodně bydlící obyvatelé mají zásobování pitnou vodou individuelní (studny).
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části Okna se nebude v budoucnosti.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 87 63 61 62
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Polepy - Oknech je v současnosti vybudovaný systém veřejná kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou přečerpávány na ČOV Polepy. Od nenapojených obyvatel a rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (5 %).
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu.

   V současné době je postavená nová gravitační kanalizace a výtlaku z obce Okna na ČOV Polepy. Splaškové vody z obce Okna se gravitačně svedou do čerpací jímky a dále se odpadní voda čerpá pomocí drtícího čerpadla do výtlačného potrubí vedeného do obce Polepy, kde pak výtlak zaústí do stávající kanalizace s následným odtokem na ČOV Polepy. Výtlak je proveden z trub HDPE DN 110 délky 2171 m. Gravitační kanalizace je provedena z trub KT DN 250 délky 381 m, KT DN 300 délky 663 m, PVC DN 200 délky 6 m, PVC DN 250 délky 6 m, PVC DN 300 délky 6m. Součástí stavby je i čerpací stanice splašků ČSOV Okna u Polep v obci Okna.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době se neplánují žádné změny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 020/3 ČSOV Okna u Polep PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory