Polepy - CZ042.3506.4205.0112.04 - stav 2004

 1. Obec

  Polepy

  Číslo obce PRVKUK 0112
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0112
  Kód obce 565431
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0112.04 Libínky 08286 82864
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Polepy – Libínky včetně Trnové leží východně od Litoměřic v zemědělské oblasti. Trvale zde žije do 100 obyvatel a je zde 10 objektů rekreačního bydlení. Zástavba je částečně rozptýlená podél komunikace, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 248 -284 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Studený potok je ve vzdálenosti 2 km od obce, občasná vodoteč (Hrušovany) je 800 m od obce. Svým územím Libínky částečně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně - jímacího území. Nepředpokládá se rozvoj v obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 100 100 101 103 - - -
   přechodně bydlící 29 29 29 29 - - -
   celkem 129 129 130 132 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   46 53 67 83 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Polepy - Libínky je od r.1999 zásobena ze skupinového vodovodu Encovany (OZ-SK.LT.050.2), je napojena přes vodojem Záhořany na ÚV Malešov a provozně náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Jištěrpy 100 m3. Z vodojemu Záhořany vede samostatný zásobní řad DN 150 do Encovan, Hrušovan a do čerpací stanice Libínky, odkud se čerpá voda do vodojemu Jištěrpy 100 m3 (307,50/305,00). Z vodojemu vedou zásobní řady DN 100 do Jištěrp a do Libínek. Zásobní síť, pokrývá 46% zastavěného území obce s napojením všech obyvatel i rekreantů.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Libínek se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   21 40 41 42 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Polepy - Libínky včetně Trnové mají vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizaci (K-LT.020.3-S.C), přivádějící splaškové vody do kmenové stoky z PVC trub DN 300, kterou přitékají do Hrušovan a dále do obce Polepy, kde jsou zaústěny do místní stokové sítě vedoucí na ČOV Polepy, MČOV III/k. Kanalizační síť je vybudována z PVC trub DN 300. Na splaškovou kanalizaci je napojeno 21 % trvale žijících obyvatel i rekreantů. Zbývajících 79% je napojeno na bezodtokové jímky, které se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav likvidace splaškových vod od trvale žijících obyvatel i rekreantů v místní části obce Polepy - Libínkách je vyhovující.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa