Polepy - CZ042.3506.4205.0112.03 - stav 2004

 1. Obec

  Polepy

  Číslo obce PRVKUK 0112
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0112
  Kód obce 565431
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0112.03 Hrušovany 12518 125181
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Polepy - Hrušovany leží východně od Litoměřic. Trvale zde žije do 170 obyvatel a jsou zde 4 objekty využívané pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 186 - 208 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká bezejmenná vodoteč. Svým územím Hrušovany částečně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně - jímacího území. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 168 165 161 157 - - -
   přechodně bydlící 18 18 18 18 - - -
   celkem 186 183 179 175 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   133 136 142 149 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Polepy - Hrušovany je od r.1999 zásobena ze skupinového vodovodu Encovany (OZ-SK.LT.050.4). Z vodojemu Záhořany 2 x 2000 m3 (275,07/269,25) je voda vedena přívodním řadem DN 150 do Encovan a odtud řadem DN 100 do obce Hrušovany. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 79 % trvale žijících obyvatel, 100 % přechodně bydlících je zásobováno individuelně. Množství vody ve studních není dostačující.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Hrušovan se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   121 132 129 126 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Polepy - Hrušovanech je vybudovaná oddílná splašková kanalizace (K-LT.020.2-S.C). Splaškové vody jsou dále odvedeny kmenovou stokou z PVC trub DN 300, obce Polepy, kde jsou zaústěny do místní stokové sítě a dále do ČOV Polepy, MČOV III/k. Stoky jsou vybudované z PVC trub DN 250 a DN 300. Stoková síť řeší odkanalizování obce a je na ní napojeno 72 % trvale žijících obyvatel, od 28% obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Kanalizace je v majetku SVS a.s a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
   Obcí prochází podél silnice částečně zatrubněná strouha, do níž jsou zaústěny dešťové vpusti. Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav likvidace splaškových vod od trvale žijících obyvatel i rekreantů v místní části obce Polepy - Hrušovanech je vyhovující.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa