Polepy - CZ042.3506.4205.0112.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Polepy

  Číslo obce PRVKUK 0112
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0112
  Kód obce 565431
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0112.03 Hrušovany 12518 125181
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Polepy - Hrušovany leží východně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 186 - 208 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká bezejmenná vodoteč. Svým územím Hrušovany částečně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně - jímacího území. Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 168 165 216 207 199 194
   přechodně bydlící 18 18 0 0 0 0
   celkem 186 183 216 207 199 194
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   133 136 142 174 179 184
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Polepy - Hrušovany je od r.1999 zásobena ze skupinového vodovodu Encovany (OZ-SK.LT.050.4). Z vodojemu Záhořany 2 x 2000 m3 (275,07/269,25) je voda vedena přívodním řadem DN 150 do Encovan a odtud řadem DN 100 do obce Hrušovany. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje asi 3/4 trvale žijících obyvatel, všichni přechodně bydlící jsou zásobováni individuálně. Množství vody ve studních není dostačující.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Polepy- Hrušovany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   121 132 129 150 145 194
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Polepy - Hrušovanech je vybudovaná oddílná splašková kanalizace (K-LT.020.2-S.C). Splaškové vody jsou dále odvedeny kmenovou stokou z PVC trub DN 300, obce Polepy, kde jsou zaústěny do místní stokové sítě a dále do ČOV Polepy. Stoky jsou vybudované z PVC trub DN 250 a DN 300. Stoková síť řeší odkanalizování obce a je na ní napojeno 72 % trvale žijících obyvatel, od 28% obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách, s odvozem na ČOV Litoměřice. Kanalizace je v majetku SVS a.s a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
   Obcí prochází podél silnice částečně zatrubněná strouha, do níž jsou zaústěny dešťové vpusti. Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu. V roce 2020 byla vybudována část dešťové kanalizace s odvodněním do přilehlých polí u komunikace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav likvidace splaškových vod od trvale žijících obyvatel i rekreantů v místní části obce Polepy - Hrušovanech je vyhovující.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2025 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 374,0 0,0 6 374,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory