Polepy - CZ042.3506.4205.0112.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Polepy

  Číslo obce PRVKUK 0112
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0112
  Kód obce 565431
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0112.02 Encovany 03437 34371
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Polepy - Encovany včetně Dolních Encovan se nachází východně od Litoměřic. Trvale zde žije do 160 obyvatel a je zde 12 objektů rekreačního bydlení. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Rozkládá se v nadmořské výšce 216 - 240 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, protéká Blatenský potok. Svým územím Encovany částečně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 157 155 152 146 140 137
   přechodně bydlící 60 60 30 35 35 35
   celkem 217 215 182 181 175 172
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   132 134 138 181 175 172
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Polepy - Encovany je zásobena ze skupinového vodovodu Encovany (OZ-SK.LT.050.3). Z vodojemu Záhořany 2 x 2000 m3 (275,07/269,25) je voda potrubím DN 150 vedena do obce. Zásobní síť zásobuje většinu obyvatel. Množství vody ve studních je z části dostatečné.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Polepy- Encovany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Křešice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Zahořany PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Encovany pozorovací PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Encovany pozorovací PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Encovany pozorovací PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 116 112 137
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní části obce Polepy – Encovanech je odkanalizována oddílnou splaškovou kanalizací v celkové délce 3,815 km je z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
   Odpadní vody jsou z místní části odváděny do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 2,310 km a dvěma ČSOV Encovany 1 a 2 do kmenové stoky vedoucí z místní části Hrušovany a odtud pak odváděny, společně s odpadními vodami místní části Hrušovany, do kanalizační sítě obce Polepy a k likvidaci na centrální ČOV Polepy.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě tak aby byli zásobeni všichni obyvatelé obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Encovany 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Encovany 2 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 128,0 0,0 7 128,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory