Polepy - CZ042.3506.4205.0112.02 - stav 2004

 1. Obec

  Polepy

  Číslo obce PRVKUK 0112
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0112
  Kód obce 565431
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0112.02 Encovany 03437 34371
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Polepy - Encovany včetně Dolních Encovan se nachází východně od Litoměřic. Trvale zde žije do 160 obyvatel a je zde 12 objektů rekreačního bydlení. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Rozkládá se v nadmořské výšce 216 - 240 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, protéká Blatenský potok. Svým územím Encovany částečně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 157 155 153 151 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 217 215 213 211 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   132 134 138 143 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Polepy - Encovany je zásobena ze skupinového vodovodu Encovany (OZ-SK.LT.050.3). Z vodojemu Záhořany 2 x 2000 m3 (275,07/269,25) je voda potrubím DN 150 vedena do obce. Zásobní síť zásobuje 84 % obyvatel. Množství vody ve studních je z části dostatečné.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Encovan se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Encovany EN1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Encovany EN2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Encovany ENH PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 151 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Polepy - Encovanech není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na zemědělsky využívané pozemky (90 %) a na ČOV (10 %).
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů, struh a propustků do recipientů a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Polepy – Encovanech je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 3,815 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 2,310 km do kmenové stoky vedoucí z místní části Hrušovany a odtud pak odváděny, společně s odpadními vodami místní části Hrušovany, do kanalizační sítě obce Polepy a k likvidaci na centrální ČOV Polepy.
   V současné době již probíhá výstavba kanalizace včetně výtlačného řadu do Polep.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Encovany 1 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa