Polepy - CZ042.3506.4205.0112.01 - stav 2004

 1. Obec

  Polepy

  Číslo obce PRVKUK 0112
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0112
  Kód obce 565431
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0112.01 Polepy 12520 125202
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Polepy se nachází východně od Litoměřic. Jedná se o obec do 640 trvale žijících obyvatel, s 10 objekty rekreačního bydlení. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 153 - 164 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká Blatenský potok a Svodnice od Trnové a nachází se zde požární nádrž. Na katastru obce je i soustava zavlažovacích kanálů pro chmelnice a pole. Svým územím Polepy zasahují částečně do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně - jímacího území. Na území obce jsou tyto podniky: STS Polepy, zemědělské podniky: Polabský chmelař, Polepská blata, Labe, ZZN Polepy (silo), firmy AQUAPOL, KODOVA (vlastní ČOV), dále základní škola s mateřskou školou, kulturní dům, restaurace, dům služeb.
   Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 634 642 655 669 - - -
   přechodně bydlící 20 20 20 20 - - -
   celkem 654 662 675 689 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   634 642 655 669 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Polepy je zásobena ze skupinového vodovodu Vrutice (OZ-SK.LT.044.1). Voda z úpravny Vrutice je přiváděna přes vodojem Vrutice 150 m3 (212,01/207/25) potrubím LT 150 do obce Vrutice a dále do obce Polepy.
   Obec Polepy je voda je zásobena řadem LT 125. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 100 % trvale bydlících obyvatel. Přechodně bydlící obyvatelé nejsou napojeni na veřejnou vodovodní síť, mají zásobování pitnou vodou individuelní (studny).
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Polepy se nebude v budoucnosti měnit.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   280 283 290 602 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Polepy byla dokončena stavba splaškové kanalizace (K-LT.020.1-S.C) a ČOV v roce 1995. Na kanalizační síť obce a následně na čistírnu odpadních vod Polepy jsou kmenovou stokou přiváděny splaškové vody z Hrušovan a Libínek. Gravitační stoky jsou provedeny z PVC trub DN 300. V rozvodné síti jsou dvě čerpací stanice splašků ČS 25 l/s s výtlakem z PVC trub DN 100 a ČS 7 l/s s výtlakem z PVC trub DN 100. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 44 % trvale žijících obyvatel. K čištění odpadních vod dochází v čistírně VHS III / K s nízkozatěžovanou dlouhodobou aktivací se současnou aerobní stabilizací kalu.
   Od zbývajících obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na zemědělsky využívané pozemky (28 %) a na ČOV (28 %). Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V obci má vlastní ČOV ještě firma KODOVA.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Polepy do recipientu Okenský potok v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 31.5.1996, pod čj. 2753/96/ŽP:
   Platnost rozhodnutí do 12/2004
   Q = 50 400 m3/r
   BSK5 = 40 mg/l
   NL = 45 mg/l
   Projektované parametry:
   695 EO
   Q = 1,6 l/s = 50 370 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 302 mg/l
   NL = 453 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 50 mg/l
   NL = 29 mg/l

   Skutečné parametry:
   494 EO
   Q = 1,14 l/s = 34 450 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 610 mg/l
   BSK5 = 301 mg/l
   NL = 312 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 46 mg/l
   BSK5 = 10 mg/l
   NL = 16,10 mg/l

   Produkce surového kalu 74 m3/r – odvoz na ČOV Litoměřice
   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 168 m3/den a BSK5 = 60,4 kg/den pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu, bez primární sedimentace. Stupeň stabilizace je odvislý od zatěžování aktivační části a provozních podmínek. Při jejím návrhu bylo uvažováno i s napojením sousedních obcí s přibližně 370 EO.
   Mechanickou část ČOV tvoří víceúčelový objekt hrubého předčištění, v němž jsou umístěny jemné strojně stírané česle a čerpací stanice s 2 ks čerpadel GFHU 100.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody jsou přečerpávány na biologický stupeň čistírny. Základním funkčním prvkem, kde probíhá biologické čištění, je dvojice jednotek MČOV VHS III. Každá z těchto jednotek je tvořena ocelovou nádrží, která je rozdělena vestavbou na prostor aktivační a dosazovací. K provzdušňování aktivační směsi je použit aerační válec.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrnou šachtu do místní bezejmenné vodoteče.
   K zahuštění a skladování kalu slouží kalové silo. Kal do kalového sila je z MČOV čerpán čerpadlem. Zahuštěný kal může být ze sila odvážen k odvodnění na jinou čistírnu nebo vypouštěn k vysušení na kalová pole.
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a dále jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Polepy je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,540 km, čímž bude odkanalizovaná celá obec.
   V současné době jsou na stávající čistírnu odpadních vod Polepy přiváděny oddílnou kanalizací odpadní vody z obcí Polepy, Hrušovany, Libínky a probíhá připojení obce Okna. V nejbližší budoucnosti bude provedeno rovněž připojení obce Encovany. Na novou ČOV bude tedy po dokončení její výstavby připojeno celkem 1 157 trvale žijících obyvatel.
   Ve výhledovém období se dále uvažuje s napojením sousedních obcí Vrutice a Svařenice, kde žije celkem 264 stálých obyvatel. S dalším nárůstem počtu obyvatel se neuvažuje. Na čistírnu bude tedy ve výhledu napojeno cca 1 420 stálých obyvatel.
   Nová čistírna je navržena na jiném místě než stávající u stávající ČS1. Technologie čištění je založena na nízko zatěžované aktivaci. Navržena je jako dvě samostatné paralelní linky tvořené nitrifikací s předřazenou denitrifikací, dosazovací nádrží a uskladňovací nádrží kalu. Přebytečný kal bude odvážen na větší čistírnu k dalšímu zpracování. Celá technologie bude umístěná ve zděné budově umístěné poblíž stávající čerpací stanice. Před čerpací stanicí bude hrubé předčištění sestávající se z jímky na písek a z jemných česlí. Česle budou zakryté dřevěným domkem.
   Odtok z ČOV bude zaústěn do Blatenského potoka s číslem hydrologického pořadí 11203070072.
   Stávající čistírna bude po spuštění nové demontována a kompletně odstraněna.
   Bilanci množství odpadních vod pro návrh ČOV shrnuje následující tabulka:

   Veličina
   Rozměr
   Poznámka

   m3/den
   m3/h
   l/s

   Q24
   213,0
   8,9
   2,47

   Qd
   298,2
   12,4
   3,45
   kd= 1,4
   Qh
   -
   27,3
   7,59
   kh= 2,2
   Q max B
   -
   30,0
   8,33
   Q maxB = 3,4 . Q24

   Bilance látkového znečištění odpadních vod pro návrh ČOV je uvedena v následující tabulce.

   Sledovaný
   ukazatel
   Specifická produkce znečištění
   Produkce znečištění

   g/(EO.d)
   kg/den
   mg/l
   CHSK Cr
   120
   132,0
   620
   BSK 5
   60
   66,0
   310
   NL
   55
   60,5
   284
   N-NH4+
   8
   8,8
   41,3
   N C
   11
   12,1
   56,8
   P C
   2,5
   2,8
   12,9

   Pro určení počtu připojených ekvivalentních obyvatel (EO) bylo s ohledem na předpokládaný charakter zástavby a občanské vybavenosti ve zmiňovaných obcích užito přepočtu 1 obyvatel odpovídá produkci znečištění 0,75 EO.

   1. 1 stálý obyvatel 0,75 EO
   2. pro 1 420 obyvatel činí počet připojených ekvivalentních obyvatel 1 065 EO
   3. kapacita čistírny bude s drobnou rezervou navržena na 1 100 EO

   Látková bilance čistírny je sestavena pro 1 100 připojených EO a průměrný denní průtok (Q24) roven 213 m3/d.

   Biologická část ČOV je uspořádána jako dvojlinka. Každá linka je tvořena předřazenou denitrifikační nádrží, nitrifikační nádrží a vestavěnou dosazovací nádrží.
   Denitrifikační nádrže: 2 ks
   užitný objem 1 nádrže: cca 39,7 m3
   Nitrifikační nádrže: 2 ks
   užitný objem 1 nádrže: cca 103,7 m3
   V nitrifikačních nádržích jsou vsazeny nerezové dosazovací nádrže, každá o objemu cca 34,9 m3.
   Celkový objem aktivace činí 286,8 m3, z toho denitrifikace činí 79,4 m3 a nitrifikace 207,4 m3.
   Dosazovací nádrže budou zhotoveny z nerezového plechu a budou vsazeny přímo do nitrifikačních nádrží. Celková plocha dosazovacích nádrží činí cca 27,6 m2, užitný objem cca 69,8 m3.
   Zahušťovací nádrž kalu: 1 ks
   užitný objem nádrže: cca 15,6 m3
   Uskladňovací nádrže kalu: 2 ks
   užitný objem 1 nádrže: cca 49,0 m3

   Návrhové hodnoty kvality biologicky vyčištěných odpadních vod
   V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané hodnoty „p“ a „m“ v mg/l

   Sledovaný ukazatel
   p
   m

   mg/l
   mg/l
   CHSK Cr
   80
   125
   BSK 5
   20
   40
   NL
   25
   50

   Uvedené průměrné hodnoty jsou trvale garantovány při dodržení hydraulických zátěžových hodnot a látkového zatížení ČOV a jsou v souladu s požadavky NV č. 61/2003.

   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 020/1 ČSOV POLEPY - VELKÁ PRVK/2020
  ČOV Stav COV.LT 020/1/K ČOV POLEPY PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 020/2 Polepy - malá PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Polepy ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa