Polepy - CZ042.3506.4205.0112.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Polepy

  Číslo obce PRVKUK 0112
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0112
  Kód obce 565431
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0112.01 Polepy 12520 125202
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Polepy se nachází východně od Litoměřic. Zástavba je venkovského v nadmořské výšce 153 - 164 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká Blatenský potok a Svodnice od Trnové a nachází se zde požární nádrž. Na katastru obce je i soustava zavlažovacích kanálů pro chmelnice a pole. Svým územím Polepy zasahují částečně do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně - jímacího území.

   Obec je charakterizována zemědělskou výrobou, na území obce se nacházejí tyto podniky: STS Polepy, Polabský chmelař, Polepská blata, Labe, ZZN Polepy (silo), firmy AQUAPOL, KODOVA.

   Obec má základní občanskou vybavenost, jako je základní škola s mateřskou školou, kulturní dům, restaurace nebo dům služeb.

   Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 634 642 769 1 267 1 348 1 407
   přechodně bydlící 20 20 51 60 60 60
   celkem 654 662 820 1 327 1 408 1 467
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   634 642 655 776 1 092 1 378
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Polepy je zásobena ze skupinového vodovodu Vrutice (OZ-SK.LT.044.1). Voda z úpravny Vrutice je přiváděna přes vodojem Vrutice 150 m3 (212,01/207/25) potrubím LT 150 do obce Vrutice a dále do obce Polepy. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce.

   Přechodně bydlící obyvatelé nejsou napojeni na veřejnou vodovodní síť, využívají soukromé studny.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Polepy se nebude v budoucnosti měnit.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   280 283 290 973 1 408 1 467
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Na kanalizační síť obce a následně na čistírnu odpadních vod Polepy jsou kmenovou stokou přiváděny splaškové vody z Oken, Hrušovan, Libínek, Encovan, Vrutic a Svařenic a několika dalších obcí z ORP Roudnice nad Labem, Vrbice....

   Gravitační stoky jsou provedeny z PVC trub DN 300. V rozvodné síti jsou dvě čerpací stanice splašků ČS 25 l/s s výtlakem z PVC trub DN 100 a ČS 7 l/s s výtlakem z PVC trub DN 100.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 72 % trvale žijících obyvatel. K čištění odpadních vod dochází v čistírně s nízkozatěžovanou dlouhodobou aktivací se současnou aerobní stabilizací kalu.
   Od zbývajících obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV (28 %) s vyvážením na ČOV Litoměřice.

   Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V obci má vlastní ČOV ještě firma KODOVA.

   Složení ČOV

   • strojně stíraných česlí,
   • ručně stíraných česlí  na obtoku z ručních česlí,
   • lapák písku se separátorem,
   • čerpací jímky se dvěmi čerpadly,
   • ze dvou aktivačních linek s vestavěnou dosazovací nádrží a předřazenou denitrifikací,
   • ze zahušťovací nádrže dvou uskladňovacích nádrží,
   • ze zařízením na dávkování chemikálií PIX a z měrného objektu.
   • Dvojice kalových sil, první slouží k zahuštění odtahem kalové vody a druhé k aerobní stabilizaci kalu .

   Finální stabilizace kalu a následné odvodnění kalu probíhá v na ČOV Litoměřice.

   Projektované parametry:

   1450 EO
   Qmax = 10 l/s = 315 360 m3 /rok

   Odtok:
   BSK5 = 50 mg/l
   NL = 30 mg/l

   Produkce surového kalu cca 74 m3/r – odvoz na ČOV Litoměřice

   Dešťové vody odtékají systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a dále jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Polepy je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,540 km, čímž bude odkanalizovaná celá obec.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

   V roce 2021 dojde k napojení obce Vetlá, Stávající kapacita ČOV je nedostačující a v roce 2021 byl zpracován posudek skutečného stavu, který navrhuje intenzifikaci ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 020/1 ČSOV POLEPY - VELKÁ PRVK\2021
  ČOV Stav COV.LT 020/1/K ČOV POLEPY PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 020/2 ČS Polepy - malá PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Polepy ČOV PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce ČOV Polepy PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 28 984,0 28 984,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory