Ploskovice - CZ042.3506.4205.0111.04 - stav 2004

 1. Obec

  Ploskovice

  Číslo obce PRVKUK 0111
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0111
  Kód obce 565393
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0111.04 Vinné 12192 121924
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Ploskovice - Vinné včetně pomístních částí Starý Mlýnec a Nový Mlýnec leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 20 obyvatel a je zde 30 objektů využívanými pro rodinnou rekreaci (z toho 19 chat). Zástavba je poměrně rozptýlená, venkovského charakteru, je zde pouze drobné zemědělství. Rozkládá se v nadmořské výšce 250 – 266 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká Trojhorský potok. Svým územím Vinné plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 19 19 19 19 - - -
   přechodně bydlící 101 101 101 101 - - -
   celkem 120 120 120 120 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 15 15 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Ploskovice - Vinné je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech vysokého obsahu železa a bakteriologického znečištění.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na akci Ploskovice, Vinné, vodovodní řad. Tato akce řeší prodloužení vodovodního řadu od Třebušínské lokality Machčák do obce Vinné a její zástavbou. Jedná se o řad z potrubí PEHD 63 mm, délky 1380 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Ploskovice - Vinném včetně pomístních částí Starý Mlýnec a Nový Mlýnec není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 642,0 642,0

  Mapa