Ploskovice - CZ042.3506.4205.0111.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ploskovice

  Číslo obce PRVKUK 0111
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0111
  Kód obce 565393
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0111.03 Těchobuzice 12191 121916
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Ploskovice - Těchobuzice leží severovýchodně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 235 – 246 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, jižně od zástavby protéká Těchobuzický potok a je zde jedna požární vodní nádrž. Svým územím Těchobuzice plně zasahují do CHKO České středohoří a do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 60 60 80 58 58 58
   přechodně bydlící 17 17 12 14 11 9
   celkem 77 77 92 72 69 67
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   31 35 41 65 65 65
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Ploskovice - Těchobuzice je od r.1999 zásobena ze skupinového vodovodu Ploskovice (SK-LT.005.3). Zdrojem vodovodu jsou zářezy v Myšticích (ZD.005/1) a zářezy Rabalka (ZD.005/2). Voda je svedena do vodojemu Ploskovice 60 + 2 x 50 m3 (275,52/274,25) a odtud dále do obce. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, je vybudována z materiálu PE De 63, 50 v celkové délce 1,387 km.
   Vodovod je v majetku obce Těchobuzice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro zlepšení provozu vodovodního systému je uvažováno s propojením skupinového vodovodu Ploskovice přes Maškovice se skupinovým vodovodem Žitenice

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Ploskovice - Těchobuzicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %) s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu, částečně jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 600 v délce 1050 m. Tato kanalizace je ve správě obce Ploskovice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory