Ploskovice - CZ042.3506.4205.0111.02 - stav 2004

 1. Obec

  Ploskovice

  Číslo obce PRVKUK 0111
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0111
  Kód obce 565393
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0111.02 Maškovice 12482 124826
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Ploskovice - Maškovice leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 20 obyvatel, 9 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Zástavba venkovského charakteru je soustředěná podél místní komunikace. Rozkládá se v nadmořské výšce 262 - 282 m n.m., náleží do povodí Labe, nachází se zde občasná vodoteč, meliorační kanály a Ploskovický potok vzdálen od obce 1 km. Svým územím Maškovice plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída. Rozvoj se nepředpokládá, spíše stagnace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 20 20 20 20 - - -
   přechodně bydlící 27 27 27 27 - - -
   celkem 47 47 47 47 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   20 20 20 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Ploskovice - Maškovice je zásobena ze skupinového vodovodu Žitenice (SK-LT.002.3) přes vodojem Maškovice 30 m3 (291,34/290,14) potrubím DN 80 do obce.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Maškovic se nebude v budoucnosti měnit.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 002/1 30 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 20 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Ploskovice – Maškovicích není v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na pole (100 %).
   Maškovicemi protéká zatrubněný přepad z vodojemu, který byl postaven zároveň s vodovodem v r. 1912 a slouží dosud jako dešťová kanalizace. Je z betonových trub DN 400. Kanalizace je ve správě obce Ploskovice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace na akci Maškovice – kanalizace. Vzhledem ke stávajícímu stavu a možnosti propojení kanalizační sítě na kanalizaci v obci Ploskovice, je navržena v obci Maškovice splašková kanalizace z korugovaného PVC DN 300, délky 631 m. Splaškové vody budou odváděny na ČOV Ploskovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa