Ploskovice - CZ042.3506.4205.0111.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ploskovice

  Číslo obce PRVKUK 0111
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0111
  Kód obce 565393
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0111.02 Maškovice 12482 124826
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Ploskovice - Maškovice leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 20 obyvatel, 4 objekty jsou využívány pro rodinnou rekreaci. Zástavba venkovského charakteru je soustředěná podél místní komunikace. Rozkládá se v nadmořské výšce 262 - 282 m n.m., náleží do povodí Labe, nachází se zde občasná vodoteč, meliorační kanály a Ploskovický potok vzdálen od obce 1 km. Požární nádrž se zde nenachází. Svým územím Maškovice plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída, dále území zasahuje do OPVZ 2. stupně vodního zdroje Myštice Rabalka. Rozvoj se nepředpokládá, spíše stagnace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 20 20 22 19 24 29
   přechodně bydlící 27 27 11 12 10 10
   celkem 47 47 33 31 34 39
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   20 20 20 21 26 31
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Ploskovice - Maškovice je zásobena ze skupinového vodovodu Žitenice (SK-LT.002.3) přesněji z vodovodní sítě města Pohořany přes vodojem Maškovice 30 m3 (291,34/290,14) potrubím DN 80 do obce.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, je provedena z materiálu PE De 90, 63 v celkové délce      0,484 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Maškovic se nebude v budoucnosti měnit, v návrhu je propojení skupinového vodovodu Žitenic (SK-LT.002.3) a skupinového vodovodu Ploskovic (SK-LT.005.1).
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 002/1 Maškovice 30 30 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 39
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Ploskovice – Maškovicích není v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, s odvozem na ČOV Litoměřice (100 %).
   Maškovicemi protéká zatrubněný přepad z vodojemu, který byl postaven zároveň s vodovodem v r. 1912 a slouží dosud jako dešťová kanalizace. Je z betonových trub DN 400. Kanalizace je ve správě obce Ploskovice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace na akci Maškovice – kanalizace. Vzhledem ke stávajícímu stavu a možnosti propojení kanalizační sítě na kanalizaci v obci Ploskovice, je navržena v obci Maškovice splašková kanalizace z korugovaného PVC DN 300, délky 631 m. Splaškové vody budou odváděny na ČOV Ploskovice, výstavba po roce 2025.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 216,0 3 216,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory