Ploskovice - CZ042.3506.4205.0111.01 - stav 2004

 1. Obec

  Ploskovice

  Číslo obce PRVKUK 0111
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0111
  Kód obce 565393
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0111.01 Ploskovice 12190 121908
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ploskovice leží severovýchodně od Litoměřic v zemědělské oblasti. Jedná se obec do 250 trvale žijících obyvatel. Zástavba je soustředěná podél místní komunikace s objekty venkovského typu. Dále se na katastru obce nachází Státní zámek Ploskovice. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 226 - 230 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká občasná vodoteč, Ploskovický potok (původně umělý náhon) přes obec a zámecký park zatrubněný. Voda z něj plní kašny a zámecký rybník. Svým územím Ploskovice plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma vodního zdroje 2.stupně pro skupinový vodovod Ploskovice. Nepředpokládá se rozvoj obce, pokud se nepodaří realizovat záměr na výstavbu Fruty Polepy (zpracování zeleniny), ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 249 249 249 249 - - -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 - - -
   celkem 261 261 261 261 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   249 249 249 249 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ploskovice je zásobena ze skupinového vodovodu Ploskovice (SK-LT.005.1). Skupinový vodovod Ploskovice zásobuje obec Ploskovice, Býčkovice a od r.1999 Těchobuzice. Na původní vodovod Ploskovice z roku 1910 byly v roce 1972 napojeny Býčkovice. Zdroje vodovodu jsou zářezy v Myšticích (ZD.005/1) a zářezy Rabalka (ZD.005/2). Voda je svedena do vodojemu Ploskovice 60 + 2 x 50 m3 (275,52/274,25) a odtud potrubím DN 150 do obce. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 100 % obyvatel včetně přechodně bydlících.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro zlepšení provozu vodovodního systému je uvažováno s propojením skupinového vodovodu Ploskovice přes Maškovice se skupinovým vodovodem Žitenice.
   Část vodovodního řadu v obci Ploskovice vede přes soukromý pozemek, p.č. 126. Stav tohoto vodovodního řadu není dobrý, jsou zde opakované havárie, kdy dochází k zaplavení domu na tomto pozemku. Proto je nutné cca 100 m vodovodního řadu zrekonstruovat a přeložit mimo soukromý pozemek do veřejné komunikace.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 005/1 45 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   249 249 249 249 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V letech 1996 - 1998 byla vybudována v obci Ploskovice splašková kanalizační síť (K.LT.048-S.C), zakončená čistírnou odpadních vod. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % trvale žijících obyvatel. Trubní síť je ze železobetonových trub DN 300, DN 400 a DN 500. Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., provozovatelem ČOV je ENVINROMENT COMMERCE s.r.o. Praha 6, majitelem obec Ploskovice. V současné době probíhá předání ČOV a následně kanalizace na SVS a.s. Teplice.
   Odtok z ČOV byl stanoven OÚ Litoměřice pod č.j. 21.2-3506/93/ŽP ze dne 21.10.1993:
   Maximální množství = 113 m3/d, 41 400 m3/rok
   Maximální znečištění:
   24 mg BSK5/l, 0,99 t/rok
   37 mg NL/l, 1,53 t/rok

   Projektované parametry:
   400 EO
   Q24 = 75 m3/d
   Qmax.= 113 m3/d
   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, umístěná v jižní části obce pod zámeckým parkem, s kapacitou Q = 79,38 m3/den a BSK5 = 20,7 kg/d. Čistírnu tvoří sedimentace, filtrační těleso typu CINIS (s popílkovou náplní) a kalové hospodářství.
   Odpadní vody přitékají splaškovou kanalizaci do čerpací jímky odkud jsou přečerpávány, pomoci mělnícího čerpadla ORCUT, na mechanické předčištění.
   První stupeň (mechanické předčištění) sestává z podélných usazovacích nádrží, kde dochází k zachycení hrubých nečistot. Takto předčištěné odpadní vody přitékají gravitačně do filtračního tělesa biologického filtru s popílkovou náplní, které obsahuje několik vzájemně propojených okruhů umožňujících protiproudní tok vody a vzduchu.
   Vyčištěné odpadní vody jsou gravitačně odváděny do Ploskovického potoka.
   Kal z usazovací nádrže je odčerpáván do kalové jímky, která slouží k dlouhodobé akumulaci separovaného kalu.
   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do Ploskovického potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odvádění odpadních vod v obci Ploskovice splaškovou kanalizační sítí od trvale žijících obyvatel i rekreantů je vyhovující, neboť odkanalizovává celou obec.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Je třeba rozšířit kanalizační síť o cca 300 m a čerpací stanici splašků. Jedná se o napojení areálu státního zámku a základní školy.
   Stávající technologie čištění odpadních vod je kapacitně z dlouhodobého hlediska nevyhovující. S ohledem na tuto skutečnost navrhujeme řešit tuto situaci výstavbou nové čistírny (v současnosti používaná technologie čištění odpadních vod je obtížně intenzifikovatelná).
   Pro čištění odpadních vod navrhujeme čistírnu odpadních vod kompaktního provedení s aktivačním systémem řešeným jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Po uvedení této ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávající čistírny.
   Na tuto čistírnu budou přiváděny ještě splaškové vody z místní části Maškovice a obce Býčkovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV-LT.048.1/K Ploskovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Ploskovice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 177,0 0,0 1 177,0

  Mapa