Ploskovice - CZ042.3506.4205.0111.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ploskovice

  Číslo obce PRVKUK 0111
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0111
  Kód obce 565393
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0111.01 Ploskovice 12190 121908
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ploskovice leží severovýchodně od Litoměřic v zemědělské oblasti. Zástavba je soustředěná podél místní komunikace s objekty venkovského typu. Dále se na katastru obce nachází Státní zámek Ploskovice. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 226 - 230 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká občasná vodoteč, Ploskovický potok (původně umělý náhon) přes obec a zámecký park zatrubněný. Voda z něj plní kašny a zámecký rybník. Svým územím Ploskovice plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma vodního zdroje 2.stupně pro skupinový vodovod Ploskovice. Nepředpokládá se rozvoj obce, pokud se nepodaří realizovat záměr na výstavbu Fruty Polepy (zpracování zeleniny), ani nárůst počtu obyvatel. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 249 249 296 239 268 290
   přechodně bydlící 12 12 51 13 13 13
   celkem 261 261 347 252 281 303
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   249 249 249 252 281 303
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ploskovice je zásobena ze skupinového vodovodu Ploskovice (SK-LT.005.1). Skupinový vodovod Ploskovice zásobuje obec Ploskovice, Býčkovice a od r.1999 Těchobuzice. Na původní vodovod Ploskovice z roku 1910 byly v roce 1972 napojeny Býčkovice. Zdroje vodovodu jsou zářezy v Myšticích (ZD.005/1) a zářezy Rabalka (ZD.005/2). Voda je svedena do vodojemu Ploskovice 60 + 2 x 50 m3 (275,52/274,25) a odtud potrubím DN 150 do obce. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce. Rozvodná síť je 3,514 km dlouhá z materiálu Litina DN 100, 80, PVC De 110 a PE De 90, 63, 50.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro zlepšení provozu vodovodního systému je uvažováno s propojením skupinového vodovodu Ploskovice přes Maškovice se skupinovým vodovodem Žitenice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Ploskovice - nový PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 005/1 Ploskovice - starý 45 45 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   249 249 249 234 263 285
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V letech 1996 - 1998 byla vybudována v obci Ploskovice splašková kanalizační síť (K.LT.048-S.C), zakončená čistírnou odpadních vod. Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 98 % trvale žijících obyvatel. Trubní síť je ze železobetonu, PVC, kamenina dimenze DN 200- DN500 a z nové kanalizace napojení zámku a základní školy v celkové délce 2,625 km .

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.. 
   Projektované parametry:

   450 EO- vystrojena pro 350 EO
   Qprum = 63,8 m3/d

   Q= 410 000 m3/rok
   BSK5 = 27 kg/d
   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, umístěná v jižní části obce pod zámeckým parkem.
   Vyčištěné odpadní vody jsou gravitačně odváděny do Ploskovického potoka.
   Kal je likvidován na ČOV Litoměřice. Cca 2% obyvatel likviduje odpadní vody v bezodtokých jímkách s odvozem na ČOV Litoměřice, nebo v septicích.
   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do Ploskovického potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odvádění odpadních vod v obci Ploskovice splaškovou kanalizační sítí od trvale žijících obyvatel i rekreantů je vyhovující, neboť odkanalizovává celou obec. V souvislosti s nárůstem počtu obyvatel je navrženo zkapacitnění ČOV Ploskovice.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2020 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2035.
   Na tuto čistírnu budou přiváděny ještě splaškové vody z místní části Maškovice a obce Býčkovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV-LT.048.1/K ČOV Ploskovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Ploskovice ČOV PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce ČOV Ploskovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 10 188,0 10 188,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory