Píšťany - CZ042.3506.4205.0110.01 - stav 2004

 1. Obec

  Píšťany

  Číslo obce PRVKUK 0110
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0110
  Kód obce 542539
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0110.01 Píšťany 19433 194336
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Píšťany leží severně od Lovosic na pravém břehu řeky Labe u Žernoseckého jezera. Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel a s 19 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná s rodinnými domy venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 145 - 150 m n.m., náleží do povodí Labe, které jižně od obce protéká a je zde vodní nádrž. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá pouze mírný nárůst obyvatel. V roce 2004 zahájí svou činnost mezinárodní veřejný přístav Píšťany.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 177 182 191 200 - - -
   přechodně bydlící 35 35 35 35 - - -
   celkem 212 217 226 235 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   163 169 179 190 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Píšťany je zásobována ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.3). Voda je přiváděna z vodojemu Mostka III. 2 x 1000 m3 (230,39/225,76) přes třetí tlakové pásmo Litoměřic potrubím DN 200 do obce Píšťany. Zásobní řad je DN 90 mm. Před obcí je redukční ventil. V noci se plní vodojem Žalhostice 2 x 60 m3 (216,83/213,47), který kryje špičkové odběry v obci Píšťany pro tuto obec je vodojemem za spotřebištěm. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 92 % obyvatel jak trvalých tak i přechodných.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Píšťany se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/26 CS.LT 001/26 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/11-23,25 CS.LT 001/11-23,25 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/11-23,25 CS.LT 001/11-23,25 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/24 CS.LT 001/24 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/11-23,25 CS.LT 001/11-23,25 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/11-23,25 CS.LT 001/11-23,25 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/29 CS.LT 001/29 PRVK/2020
  Úpravna vody Návrh PRVK/2020
  Vodojem Návrh PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 001/12 VDJ.LT 001/12 100 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 001/9 ZD.LT 001/9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 001/9 ZD.LT 001/9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 001/9 ZD.LT 001/9 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky S12A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky S112A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky S114 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky S118 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky S117 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky S115 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky Ra1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky V4A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky S113 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky S111B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky S120A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky S116A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky V1A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky S117A PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky V4b PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 200 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Píšťany není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od 48 % trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do dešťové kanalizace. Od 45 % trvale žijících obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 4 km. V MČOV, osazené na stávajícím septiku, jsou mimo obchodu a hostince čištěny splaškové vody od 7 % trvale žijících obyvatel. Odtok z MČOV je zaústěn do Labe. (EKOS Hrnčíř 1992).
   V obci jsou vybudovány tři dešťové stoky z bet. trub DN 1000, zaústěné do Labe. Do těchto stok jsou zaústěny přepady ze septiků

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Studie proveditelnosti „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ řeší vybudování gravitační sítě oddílné splaškové kanalizace v obci a nově vybudovanou čerpací stanici s výkonem 4 l/s včetně výtlaku zaústěného na stávající výtlak Lovosice – ČOV Litoměřice
   Část Nové Píšťany je svedena do druhé ČS s výkonem 2 l/s a výtlakem zaústěným do koncové šachty nově budované kanalizace v Žalhosticích a dále na ČOV Litoměřice.
   Stavba byla zahájena v 09/2003 a bude ukončena 08/2005.
   Kanalizační řady v celkové délce 1320 m, z toho:
   DN 150: 176 m
   DN 250: 878 m
   Výtlak:
   DN 80: 234 m
   DN 110: 32 m
   Předpokládá se připojení 302 EO.

   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Píšťany - velká PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Píšťany - malá PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa