Píšťany - CZ042.3506.4205.0110.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Píšťany

  Číslo obce PRVKUK 0110
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0110
  Kód obce 542539
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0110.01 Píšťany 19433 194336
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Píšťany leží severně od Lovosic na pravém břehu řeky Labe u Žernoseckého jezera. Zástavba je soustředěná s rodinnými domy venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 145 - 150 m n.m., náleží do povodí Labe, které jižně od obce protéká a je zde vodní nádrž. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída a do OPVZ 1. a 2. stupně vodního zdroje Píšťanský meandr. Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá pouze mírný nárůst obyvatel. Nachází se zde také mezinárodní veřejný přístav Píšťany.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 177 182 208 211 224 234
   přechodně bydlící 35 35 26 30 31 32
   celkem 212 217 234 241 255 266
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   163 169 179 137 182 224
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Píšťany je zásobována ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.3). Přes vodojem obce Žalhostice 2x60m3 (216,63/ 213,147), z kterého je voda vedena profilem DN150 do obce Žalhostice a dále řadem PE D90 do obc ePíšťany.

   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Píšťany se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/11-23,25 PÍŠŤANY-S16a,S115,Ra1,V4,S111, PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/11-23,25 PÍŠŤANY-S16a,S115,Ra1,V4,S111, PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/24 PÍŠŤANY-V.ŽERNOSEKY ÚV PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/11-23,25 PÍŠŤANY-S16a,S115,Ra1,V4,S111, PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/11-23,25 PÍŠŤANY-S16a,S115,Ra1,V4,S111, PRVK\2021
  Úpravna vody Návrh Velké Žernoseky ÚV AKU nová PRVK\2021
  Úpravna vody Stav Velké Žernoseky PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Velké Žernoseky ÚV AKU nová PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky kvartér PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky kvartér PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky kvartér PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky kvartér PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky kvartér PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky kvartér PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky kvartér PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky křída PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky kvartér PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky kvartér PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky kvartér PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky kvartér PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky křída PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky kvartér PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Velké Žernoseky křída PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 237 251 262
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Píšťany je vybudovaný systém veřejné kanalizace, který odvádí oddílné splaškové kanalizace v obci. Je vybudována čerpací stanici ČSOV Píšťany- velká s výkonem 4 l/s včetně výtlaku zaústěného na stávající výtlak Lovosice – ČOV Litoměřice

   Část Nové Píšťany je svedena do druhé ČSOV Píšťany- malá s výkonem 2 l/s a výtlakem zaústěným do koncové šachty nově budované kanalizace v Žalhosticích a dále na ČOV Litoměřice.
   Stavba byla ukončena 08/2005.
   Kanalizační řady v celkové délce 1320 m, z toho:
   DN 150: 176 m
   DN 250: 878 m
   Výtlak: 
   DN 80: 234 m
   DN 110: 32 m

    Na kanalizační systém obce je napojeno 98% obyvatel, 1% obyvatel má vlastní mikročistírny a 1% bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém obce se nebude v budoucnu měnit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Pany - velká PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Pany - malá PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  150 000,0 0,0 150 000,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0051483 C - 24 Přístavní molo Píšťany
  30. 7. 2015
  Litoměřice 0071159/16/ŽP/JBa P-43
  3. 11. 2016
  Litoměřice 0066161/16/ŽP/JBa P-42, H-1055
  13. 10. 2016
  Litoměřice MULTM/0003667/18/ŽP/BHo MŘ pro VD Lovosice
  16. 1. 2018
  Litoměřice MULTM/0083773/19/ŽP/BHo H - 1192
  11. 12. 2019