Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.04 Horní Kamenice 02131 21318
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Horní Kamenice je součástí města Česká Kamenice, leží východně od Děčína na řece Kamenici, do které se vlévá potok Lisecký (+ tři místní potoky a dva rybníky), v nadmořské výšce 310,00 – 350,00 m n. m. Jedná se o obec s cca 617 trvale žijícími obyvateli a se dvěma objekty individuální rekreace. Zástavba je soustředěná, výrazně převládá bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO Lužické hory, CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída. V obci mají své sídlo firmy: Papírna a.s., OMNIA – odbyt a.s., Správa a údržba silnic.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 705 679 755 592 564 544
   přechodně bydlící 6 6 69 81 81 81
   celkem 711 685 824 673 645 625
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   705 679 636 591 564 544
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Horní Kamenice je zásobována ze skupinového vodovodu Česká Kamenice (SK-DC.005.3), jehož součástí je i prameniště Horní Kamenice.
   Prameniště se nachází severně pod obcí Líska. Voda je jímána dvěma štolami a přívodním řadem DN 80 přivedena do VDJ Horní Kamenice 150 m3 (349,80/346,80 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 svedena do spotřebiště. Voda z VDJ H. Kamenice zásobuje H. Kamenici, Č.Kamenici a ČS české Kamenice- Nový svět.
   Na vodovodní síť DN 60 – 150 je napojeno 100% obyvatel. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody u většiny zdrojů neodpovídala v roce 2019 dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění v parametrech pH, Ca, Mg, v síti Dolní a Horní Kamenice byly překročeny parametry Fe. Dle vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. 

   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Česká Kamenice- Horní Kamenice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Sledování kvality vody a případně zařadit do odkyselovacího programu nebo provést náhradu vodního zdroje-viz Česká Kamenice. Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, provozovatel prověří provoz sítě a zváží dávkování luphosu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Česká Kamenice - Nový Svět PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Česká Kamenice - Havlíčkova PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Horní Kamenice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Česká Kamenice Horní Kamenice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 107 103 544
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Horní Kamenici jsou dva systémy kanalizace:

   1.  jednotná kanalizace (K-DC.30-J.N) se skládá za stok gravitačních a dvou stok tlakových. Kanalizační stoky  jsou zaústěny na ČOV Česká Kamenice Dolní Kamenice. Část splaškových vod je zaústěna do řeky Kamenice (3 výusti, DC21, 22 a 23) a do Liseckého potoka Od 65 trvale bydlících obyvatel. Do těchto stok je napojeno 18% obyvatel.
   2. splašková kanalizace DN 300, PVC a kamenina v délce 1,839 km, které jsou zaústěny na ČOV.

   Odpadní vody od  obyvatel, kteří nejsou napojeni na městskou kanalizaci, jsou zachycovány v septicích a v bezodtokových jímkách a odtud vyváženy na ČOV Česká Kamenice.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S výstavbou nové kanalizace a odvedením splaškových vod přes kanalizační síť České Kamenice na ČOV Česká Kamenice se uvažuje v letech  2025-2030. Budou realizovány stoky DN 300 v dl.2,2 km + 2x shybka. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Vyust Horní Kamenice čp.62 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Horní Kamenice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14 168,0 7 775,0 21 943,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory