Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.04 - stav 2004

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.04 Horní Kamenice 02131 21318
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Horní Kamenice je součástí města Česká Kamenice, leží východně od Děčína na řece Kamenici, do které se vlévá potok Lisecký (+ tři místní potoky a dva rybníky), v nadmořské výšce 310,00 – 350,00 m n. m. Jedná se o obec s cca 800 trvale žijícími obyvateli a se dvěma objekty individuální rekreace. Zástavba je soustředěná, výrazně převládá bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO Lužické hory, CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída. V obci mají své sídlo firmy: Papírna a.s., OMNIA – odbyt a.s., Správa a údržba silnic.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 705 679 636 593 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 711 685 642 599 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   705 679 636 593 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Horní Kamenice je zásobována ze skupinového vodovodu Česká Kamenice (SK-005.1), jehož součástí je i prameniště Horní Kamenice.
   Prameniště se nachází severně pod obcí Líska. Voda je jímána dvěma štolami a přívodním řadem DN 80 přivedena do VDJ Horní Kamenice 150 m3 (349,80/346,80 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 svedena do spotřebiště. Část vody je přepouštěna do hlavního vodovodního pásma pro samotné město Česká Kamenice z přivaděče do VDJ Horní Kamenice.
   Na vodovodní síť DN 60 – 150 je napojeno 100% obyvatel. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody u většiny zdrojů neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Ca, Mg, v síti Dolní a Horní Kamenice byly překročeny parametry Fe. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Průběžné rekonstrukce v souvislosti s dostavbami obytných lokalit, výměny stávajících nevyhovujících potrubí a pročišťování potrubí, cca 15% sítí.
   Sledování kvality vody a případně zařadit do odkyselovacího programu nebo provést náhradu vodního zdroje-viz Česká Kamenice. Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, provozovatel prověří provoz sítě a zváží dávkování luphosu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Česká Kamenice Horní Kameni PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 506 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Horní Kamenici je jednotná kanalizace (K-DC.30-J.N). Kanalizační stoky se zaústěním do řeky Kamenice (2 výusti, č.4 a 5) a do Liseckého potoka (2 výusti, č.2 a 3). Do těchto stok je napojeno 18% obyvatel, odpadní vody od 52% obyvatel jsou zachycovány v septicích a od 30% v bezodtokových jímkách a odtud vyváženy na ČOV Česká Kamenice.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S výstavbou nové kanalizace a odvedením splaškových vod přes kanalizační síť České Kamenice na ČOV Česká Kamenice se uvažuje v letech 2010-2013. Budou realizovány stoky DN 300 v dl.2,2 km + 2x shybka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Horní Kamenice čp.62 pod benzinou PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Horní Kamenice - Dukelských hrdinů čp.44 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa