Oleško - CZ042.3506.4205.0109.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Oleško

  Číslo obce PRVKUK 0109
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0109
  Kód obce 542440
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0109.01 Oleško 14036 140368
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Oleško leží jihovýchodně od Terezína, mezi řekou Ohří a Labem. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 160 – 169 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, v obci jsou meliorační kanály, požární nádrž a 0,7 km od obce teče Libotenická strouha. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce pouze mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 85 87 79 82 100 113
   přechodně bydlící 0 0 21 24 24 24
   celkem 85 87 100 106 124 137
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 72 0 78 91
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Oleško je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech bakteriologického znečištění.

   Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   DO roku 2023 se předpokládá napojení obce na oblastní vodovod. Obec bude zásobena ze skupinového vodovodu Roudnice (SK-010-ROU), a to z II. tlakové pásmo vodovodní sítě v Roudnici nad Labem. Z vodojemů II, tl. pásma Slavín 750 m3 + 1000 m3 je zásobováno II. tl. pásmo vodovodu Roudnice nad Labem a obce Podlusky, Chvalín, Nové Dvory, Židovice, Hrobce,Rohatce, Libotenice, Dobříň.
   Navrhuje se prodloužení vodovodního řadu DN 100 z Libotenic do obce Oleško a provedení rozváděcích řadů v celkové délce 3,500 km

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Oleško není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích- zasakování (2 %). Dále jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách (98 %) s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a dále jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Oleško není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice.


   Obec o výstavbu projevila zájem, jde zatím pouze o záměr.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 619,0 3 456,0 12 075,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory