Mlékojedy - CZ042.3506.4205.0108.01 - stav 2004

 1. Obec

  Mlékojedy

  Číslo obce PRVKUK 0108
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0108
  Kód obce 565296
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0108.01 Mlékojedy 09730 97306
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mlékojedy leží jižně od Litoměřic, na levém břehu Labe. Jedná se o obec do 190 trvale žijících obyvatel se 3 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 145 – 153 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, která protéká na severu obce. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst obyvatel.
   Z občanské vybavenosti se v obci Mlékojedy nachází restaurace, prodejna potravin, prodejna požární techniky a jedna prodejna stavebního materiálu. Průmyslové areály podél Mlékojedské ulice patří společnostem LANG - ZONA spol. s.r.o., PRONOVA spol. s.r.o., LANA spol. s.r.o., Ing. Havel – stavební firma, Povodí Labe a.s., Hasičský záchranný sbor, Horejsek Gerhard a spol. v.o.s. a AUTOSERVIS - PRO – OSWALD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 183 191 205 220 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 189 197 211 226 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   182 190 204 219 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Mlékojedy jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.5), provozní části Litoměřice-jih. Vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Původní hlavní zásobní řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje přes Želetice, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic, Brňan a Brozan. Z vodovodní sítě v Želeticích je vybudován přívodní řad DN 150 pro Mlékojedy.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 99 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Mlékojed se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 220 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Mlékojedy není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (50 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   V obci je vybudovaná síť dešťové kanalizace. Celá síť je provedena pravděpodobně z betonových trub DN 300, dl. cca 1,5 km a je částečně zanesená. Dešťová kanalizace je v majetku i ve správě obce.

   Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytuje ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:
   Závod Rybenor se přestěhoval v srpnu 2004 z obce Žalhostice do lokality Mlékojedy. V současné době nám není známa produkce odpadních vod ani způsob nakládání s nimi.
   Tyto ukazatele odpadních vod jsou pouze orientační. Jedná se o údaje, které platili v době, kdy tato firma sídlila v Žalhosticícch.

   Poř. číslo
   Název producenta
   Charakter
   výroby
   Počet zam.
   Množ.OV
   m3/den
   BSK5
   kg/den
   NL
   kg/den
   CHSKCr
   kg/den
   N - celk.
   kg/den
   N - NH4+
   kg/den
   P - celk.
   kg/den
   1
   Rybenor s.r.o
   zpracování mořských ryb
   90
   49,40
   15,50
   14,25
   28,45
   0,24
   0,15
   0,06

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Studie proveditelnosti „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ řeší odvedení splaškových vod z vybudované gravitační sítě výtlakem ze 5 čerpacích stanic s výkonem cca 1,5 - 10 l/s a 1 do stávající sítě zaústěné na ČOV Litoměřice.
   Součástí výtlaku je 416 m dlouhý přechod přes stávající most, který bude v budoucnu sloužit i pro převedení splašků z Terezína a Koželužny v Želeticích.
   Stavba byla zahájena v 09/2003 a bude ukončena 08/2005.
   Kanalizační řady v celkové délce 2499 m, z toho:
   DN 300: 300 m

   Výtlak:
   DN 80: 749,1 m
   DN 90: 870,9 m
   DN 110: 463 m
   DN 180: 416 m

   Předpokládá se připojení 320 EO.

   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV 1 Mlékojedy 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV 2 Mlékojedy 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV 4 Mlékojedy 4 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV 3 Mlékojedy 3 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa