Mlékojedy - CZ042.3506.4205.0108.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Mlékojedy

  Číslo obce PRVKUK 0108
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0108
  Kód obce 565296
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0108.01 Mlékojedy 09730 97306
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mlékojedy leží jižně od Litoměřic, na levém břehu Labe. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 145 – 153 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, která protéká na severu obce. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst obyvatel.
   Z občanské vybavenosti se v obci Mlékojedy nachází restaurace, prodejna potravin, prodejna požární techniky a jedna prodejna stavebního materiálu. Průmyslové areály podél Mlékojedské ulice patří společnostem LANG - ZONA spol. s.r.o., PRONOVA spol. s.r.o., Ing. Havel – stavební firma, Povodí Labe a.s., Horejsek Gerhard a spol. v.o.s. a AUTOSERVIS - PRO – OSWALD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 183 191 206 198 191 186
   přechodně bydlící 6 6 29 34 34 34
   celkem 189 197 235 232 225 220
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   182 190 204 232 225 220
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Mlékojedy jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.5), provozní části Litoměřice-jih. Vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Původní hlavní zásobní řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje přes Želetice, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic, Brňan a Brozan. Z vodovodní sítě v Želeticích je vybudován přívodní řad DN 150 pro Mlékojedy.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Mlékojed se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 59 57 93
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Mlékojedy je v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace, kterou jsou odvedeny splaškové vody z vybudované gravitační sítě výtlakem z 5 čerpacích stanic s výkonem cca 1,5 - 10 l/s a 1 do stávající sítě zaústěné na ČOV Litoměřice.

   Součástí výtlaku je 416 m dlouhý přechod přes stávající most, který sloužÍ I pro převedení splašků z Terezína a Koželužny v Želeticích.
   Stavba byla ukončena 08/2005.
   Kanalizační řady v celkové délce 2499 m, z toho:
   DN 300: 300 m

   Výtlak:
   DN 80: 749,1 m
   DN 90: 870,9 m
   DN 110: 463 m
   DN 180: 416 m

   Připojeno je 30 % obyvatel. Ostatní obyvatelé mají septiky s přepadem do dešťové kanalizace.
   V obci je vybudovaná síť dešťové kanalizace. Celá síť je provedena pravděpodobně z betonových trub DN 300, dl. cca 1,5 km a je částečně zanesená. Dešťová kanalizace je v majetku i ve správě obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2030 bude dobudována splaškové kanalizace DN 300. Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV 1 ČSOV Mlékojedy 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV 2 ČSOV Mlékojedy 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV 4 ČSOV Mlékojedy 4 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV 3 ČSOV Mlékojedy 3 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0036800/15/ŽP/BHo C - 23 Plovoucí molo Mlékojedy
  28. 5. 2015
  Litoměřice 0075193/15/ŽP/BHo C - 25 + D - 15 Vodočetná lať Litoměřice
  19. 11. 2015