Miřejovice - CZ042.3506.4205.0107.01 - stav 2004

 1. Obec

  Miřejovice

  Číslo obce PRVKUK 0107
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0107
  Kód obce 530506
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0107.01 Miřejovice 09579 95796
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Miřejovice leží ve středu okresu, severozápadně od Litoměřic ve vzdálenosti cca 3 km. Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel, s 18 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je mírně rozptýlená, venkovského charakteru v krajině se zemědělskou výrobou (kravín 110 ks). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 340 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde občasná vodoteč, Pokratický potok vzdálen od obce 0,7 km a je zde požární nádrž. Svým územím Miřejovice plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze nárůst počtu obyvatel. V letech 2005-2020 je plánovaná nová výstavba RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 172 195 235 275 - - -
   přechodně bydlící 41 46 55 65 - - -
   celkem 213 241 290 340 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   163 185 223 261 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Miřejovice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.001.2), z provozní větve Litoměřice - Miřejovice.
   Původní zdroj Miřejovice byl odstaven. Obec je rozdělena do dvou tlakových pásem vodovodu. Horní pásmo je ovládáno vodojemem 40 m3 (353,10/351,21), do kterého je voda přiváděna z prameniště Mentaurova a výtlačným řadem DN 100 z I. tlakového pásma Litoměřic. Do vodojemu dolního tlakového pásma 10 m3 (282,61/281,50) je přepouštěna voda z horního vodojemu.
   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 95 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Miřejovic se nebude v budoucnosti měnit.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 001/10 10 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 275 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Miřejovice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 3 km (90 %) nebo se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu. Pouze v dolní části obce je zatrubněný kanál, sloužící k odvádění dešťových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Mířejovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,370 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 .
   Odpadní vody budou odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 0,770 km do kanalizační sítě města Litoměřice a odtud pak k likvidaci na městské centrální čistírně odpadních vod.
   Ze tří objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa