Michalovice - CZ042.3506.4205.0106.01 - stav 2004

 1. Obec

  Michalovice

  Číslo obce PRVKUK 0106
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0106
  Kód obce 542521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0106.01 Michalovice 17944 179442
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Michalovice leží ve středu okresu, západně od Litoměřic ve vzdálenosti cca 4 km. Jedná se o obec, která má okolo 150 trvale žijících obyvatel, s 8 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci (z toho 5 chat). Zástavba je mírně rozptýlená, venkovského charakteru v krajině se zemědělskou výrobou. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 232 – 258 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, které protéká 1 km od obce. Obec je bez recipientu. Svým územím Michalovice plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Dnes jsou rozestavěny 4 RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 143 144 147 151 - - -
   přechodně bydlící 16 16 16 16 - - -
   celkem 159 160 163 167 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   108 115 127 143 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Michalovice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.057.2).
   Pro obec Michalovice a Malíč je vysazena odbočka z přivaděče z ÚV Velké Žernoseky do vodojemu Michalovice 2 x 2000 m3 (312,64/307,64). Přípojka DN 2“ dopravuje gravitačně vodu do vodojemu Michalovice – starý 2 x 30 m3 (292,74/289,60). Z tohoto vodojemu je zásobním řadem DN 100 zásobována obec Michalovice a Malíč.
   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 76 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Michalovice se nebude v budoucnosti měnit.

   Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě od r.2007 přesahují 6000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 057/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 057/2 4000 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 057/3 60 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   86 87 90 90 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V převážné části obce Michalovice je navržena jednotná kanalizační síť (K-LT.046-J.C) s čištěním splaškových vod na centrální čistírně odpadních vod.
   Dnes je vybudována cca pro 60 % trvale žijících obyvatel obce a odvádí odpadní vody na centrální kořenovou ČOV. Stávající kanalizace DN 300 z roku 1995 z potrubí PVC je v majetku i ve správě obce. Pro 19 % trvale žijících obyvatel není dosud dobudována kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány v septicích jejichž přepady se vsakují do podpovrchových vod. Splaškové vody od 21 % obyvatel jsou zachycovány ve 4 domovních mikročistírnách, jejichž přepady se vsakují do podpovrchových vod.
   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q = 18 m3/den a BSK5 = 7,2 kg/d. Čistírnu tvoří sedimentace, filtrační těleso (rákosové pole a zemní filtr) a kalové hospodářství.
   Odpadní vody přitékají jednotnou kanalizaci do odlehčovací komory, v niž jsou odlehčovány přívalové dešťové přítoky. Odtud jsou odpadní vody přiváděny gravitačně na mechanické předčištění.
   První stupeň (mechanické předčištění) sestává z ručně stíraných česlí a usazovací nádrže, kde dochází k zachycení hrubých nečistot. Takto předčištěné odpadní vody přitékají gravitačně do filtračního tělesa sestávajícího z rákosového pole a zemního filtru.
   Kal je odvážen na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny hlavně jednotnou kanalizací a pomocí příkopů, struh, propustků a dále jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Michalovice navrhujeme ponechat stávající stav tj. 60 % odpadních vod od trvale žijících obyvatel čištěných na čistírně odpadních vod. Důvodem je nežádoucí zvýšení zatížení stávající čistírny odpadních vod. Stávající septiky, jejichž odtoky jsou vzhledem k tomu že v obci není vodoteč, zasakovány do terénu, budou přestavěny na bezodtokové jímky, vyvážené na čistírnu odpadních vod Litoměřice.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Variantně je možno v dlouhodobém výhledu uvažovat s postupným odstavením čistírny a odvozem odpadních vod na čistírnu odpadních vod Litoměřice.
   Další variantou je napojení obce na kanalizace Velké Žernoseky – cca za 10 let.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa