Michalovice - CZ042.3506.4205.0106.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Michalovice

  Číslo obce PRVKUK 0106
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0106
  Kód obce 542521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0106.01 Michalovice 17944 179442
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Michalovice leží ve středu okresu, západně od Litoměřic ve vzdálenosti cca 4 km. Zástavba je mírně rozptýlená, venkovského charakteru v krajině se zemědělskou výrobou. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 232 – 258 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, které protéká 1 km od obce. Obec je bez recipientu. Svým územím Michalovice plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Dnes jsou rozestavěny 4 RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 143 144 158 145 159 169
   přechodně bydlící 16 16 9 9 4 2
   celkem 159 160 167 154 163 171
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   108 115 127 152 163 171
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Michalovice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.057.2).
   Pro obec Michalovice a Malíč je vysazena odbočka z přivaděče z ÚV Velké Žernoseky do vodojemu Michalovice 2 x 2000 m3 (312,64/307,64). Přípojka DN 2“ dopravuje gravitačně vodu do vodojemu Michalovice – starý 2 x 30 m3 (292,74/289,60). Z tohoto vodojemu je zásobním řadem DN 100 zásobována obec Michalovice a Malíč.
   Zásobní síť v délce 1,783 km rozváděcích řadů z materiálu Litina DN 100, 80, 65, 50 a PE De 63, 50 pokrývá celé zastavěné území obce.

   V současné době probíhá rekonstrukce přivaděče z AŠ Libochovany do VDJ Michalovice, LTH DN600 v délce cca 6 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Michalovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby LT133007 - je uvažováno s rekonstrukcí přivaděče Libochovany- Michalovice  LTH DN 600 v délce 6 km v roce 2021.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS MICHALOVICE-ST. ČS MICHALOVICE-ST. PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 057/2 Michalovice 4000 4000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 057/3 Michalovice - starý 60 60 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   86 87 90 88 98 102
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V převážné části obce Michalovice je vybudována jednotná kanalizační síť (K-LT.046-J.C) s čištěním splaškových vod na centrální čistírně odpadních vod.

   Kanalizace je vybudována cca pro 60 % trvale žijících obyvatel obce a odvádí odpadní vody na centrální kořenovou ČOV. Stávající kanalizace DN 300 z roku 1995 z potrubí PVC je v majetku i ve správě obce. Pro 19 % trvale žijících obyvatel není dosud dobudována kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány v septicích jejichž přepady se vsakují do podzemních vod. Splaškové vody od 21 % obyvatel jsou zachycovány ve 4 domovních mikročistírnách, jejichž přepady se vsakují do podzemních vod.

   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q = 18 m3/den a BSK5 = 7,2 kg/d pro 120 EO. Čistírnu tvoří sedimentace, filtrační těleso (rákosové pole a zemní filtr) a kalové hospodářství. Odpadní vody přitékají jednotnou kanalizaci do odlehčovací komory, v niž jsou odlehčovány přívalové dešťové přítoky. Odtud jsou odpadní vody přiváděny gravitačně na mechanické předčištění. První stupeň (mechanické předčištění) sestává z ručně stíraných česlí a usazovací nádrže, kde dochází k zachycení hrubých nečistot. Takto předčištěné odpadní vody přitékají gravitačně do filtračního tělesa sestávajícího z rákosového pole a zemního filtru.

   Dešťové vody jsou odváděny hlavně jednotnou kanalizací a pomocí příkopů, struh, propustků a dále jsou vsakovány do terénu.

   Současná ČOV je ve špatném stavu, odtok má zaústěn nevhodně na bývalou polní cestu v cizím katastru, na cizí pozemek, kde není sjednáno věcné břemeno.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je navržena rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod pro 120 EO. Bude realizována změna technologie čištění tak, aby ČOV plnila přísnější limity současné legislativy na vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Na kanalizaci v Michalovicích zakončenou předmětnou ČOV se nebudou napojovat noví producenti odpadních vod z důvodu, že vypouštění z ČOV je do vod podzemních, územím obce neprotéká žádná vodoteč. Obyvatelé, kteří řeší likvidaci odpadních vod individuálně, ji budou řešit individuálně i nadále. Navrhuje se řešit problematiku individuální likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Variantou je napojení obce na kanalizace Velké Žernoseky.     


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  138 516,0 15 216,0 153 732,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory