Malíč - CZ042.3506.4205.0105.01 - stav 2004

 1. Obec

  Malíč

  Číslo obce PRVKUK 0105
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0105
  Kód obce 542491
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0105.01 Malíč 17943 179434
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malíč leží severně od Lovosic. Jedná se o obec do 150 trvale žijících obyvatel, se 40 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci (z toho 20 chat). Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 215 – 242 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, Labe protéká 1,3 km od obce. Obec je bez recipientu. Svým územím Malíč plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 141 141 141 141 - - -
   přechodně bydlící 136 136 136 136 - - -
   celkem 277 277 277 277 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   129 129 129 129 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malíč je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.057.1). Voda ze zdroje Velké Žernoseky (jímací území s 13 vrty), s úpravnou vody Velké Žernoseky na 220 l/s s akumulací vody 800 m3 + 4000 m3 je dopravována řadem DN 700 a 600 do nadřazeného vodojemu Michalovice z kterého je voda distribuována dále do okresu Ústí nad Labem. Z těchto zařízení, která jsou dnes přiřazena k oblastnímu vodovodu jsou zásobovány i lokality přiřazené do skupinového vodovodu Velké Žernoseky.
   Pro obec Michalovice a Malíč je vysazena odbočka z přivaděče z ÚV Velké Žernoseky do vodojemu Michalovice 2 x 2000 m3 (312,64/307,64). Přípojka DN 2“ dopravuje gravitačně vodu do vodojemu Michalovice – starý 2 x 30 m3 (292,74/289,60). Z tohoto vodojemu je zásobním řadem DN 100 zásobována obec Michalovice a Malíč, kromě osady Knobložka.
   Pro osadu Knobložka je voda čerpána z vodojemu Michalovice 2 x 2000 m3 (312,64/307,64) do místního vodojemu Knobložka 60 m3 (336,70/334,26), zásobní řad LT 80.
   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 91 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Malíč se nebude v budoucnosti měnit.
   Pro zlepšení tlakových poměrů v osadě Knobložka navrhujeme novou AT stanici Knobložka (Q=3l/s, H=20m).

   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 10 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 001/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 057/1 60 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Malíč není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (20 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace, dále v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, od 30 % trvale žijících obyvatel jsou nečištěné odpadní vody vypouštěny přímo do dešťové kanalizace.
   V obci je síť dešťové kanalizace, vybudovaná r. 1980. Tato síť je téměř po celé obci, jsou do ní zaústěny přepady septiků a kanalizační přípojky bez čištění odpadních vod. Kanalizace je zaústěna do strouhy pod vesnicí, odkud vody vytékají volně do polí, která jsou jimi zamokřeny a šíří se zde zápach. Síť je vybudována z bet. trub DN 200 - DN 500, místy je nedokončená nebo poškozená, celkově nevyhovující. Kanalizace je v majetku obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Malíč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.
   Výhledově, po roce 2015 je uvažováno s odvedením splaškových vod z obce Malíč do kanalizačního systému obce Velké Žernoseky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav korenova PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  424,0 2 295,0 2 719,0

  Mapa