Malíč - CZ042.3506.4205.0105.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Malíč

  Číslo obce PRVKUK 0105
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0105
  Kód obce 542491
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0105.01 Malíč 17943 179434
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malíč leží severně od Lovosic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 215 – 242 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, Labe protéká 1,3 km od obce. Obec je bez recipientu. Svým územím Malíč plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 141 141 158 158 191 216
   přechodně bydlící 136 136 17 19 19 19
   celkem 277 277 175 177 210 235
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   129 129 129 177 210 235
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malíč je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.057.1). Voda ze zdroje Velké Žernoseky (jímací území s 13 vrty), s úpravnou vody Velké Žernoseky na 200 l/s s akumulací vody 800 m3 + 4000 m3 je dopravována řadem DN 700 a 600 do nadřazeného vodojemu Michalovice z kterého je voda distribuována dále do okresu Ústí nad Labem. Z těchto zařízení, která jsou dnes přiřazena k oblastnímu vodovodu jsou zásobovány i lokality přiřazené do skupinového vodovodu Velké Žernoseky.
   Pro obec Michalovice a Malíč je vysazena odbočka z přivaděče z ÚV Velké Žernoseky do vodojemu Michalovice 2 x 2000 m3 (312,64/307,64). Přípojka DN 2“ dopravuje gravitačně vodu do vodojemu Michalovice – starý 2 x 30 m3 (292,74/289,60). Z tohoto vodojemu je zásobním řadem DN 100 zásobována obec Michalovice a Malíč, kromě osady Knobloška.
   Pro osadu Knobloška je voda čerpána z vodojemu Michalovice 2 x 2000 m3 (312,64/307,64) do místního vodojemu Knobloška 60 m3 (336,70/334,26), zásobní řad LT 80.
   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území 1,292 km rozvodného řadu z materiálu ocel DN 100, 70, 63, 50 a PE De 110, 63.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Malíč předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Pro zlepšení tlakových poměrů v osadě Knobloška navrhuje výstavba nové AT stanici Knobloška (Q=3l/s, H=20m).

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav LTM -RADOBÝL PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ-KNODLOŽKA 60 60 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Malíč není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (20 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace, dále v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí specializovanou firmou na ČOV Litoměřice, od 30 % trvale žijících obyvatel jsou nečištěné odpadní vody vypouštěny přímo do dešťové kanalizace.
   V obci je síť dešťové kanalizace, vybudovaná r. 1980. Tato síť je téměř po celé obci, jsou do ní zaústěny přepady septiků a kanalizační přípojky bez čištění odpadních vod. Kanalizace je zaústěna do strouhy pod vesnicí, odkud vody vytékají volně do polí, která jsou jimi zamokřeny a šíří se zde zápach. Síť je vybudována z bet. trub DN 200 - DN 500, místy je nedokončená nebo poškozená, celkově nevyhovující.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po konzultaci s povodím Ohře a vodoprávním úřadem v Litoměřicích, je vybudování splaškové kanalizace nerentabilní. Stávající septiky a bezodtokové jímky budou postupně nahrazovány DČOV s přepadem do dešťové kanalizace, která bude mít pod obcí vybudované rákosové dočištění a centrální vsakovací objekt. Tato realizace je do roku 2030 nepravděpodobná.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Michalovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 728,0 0,0 7 728,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory