Lovečkovice - CZ042.3506.4205.0104.07 - stav 2004

 1. Obec

  Lovečkovice

  Číslo obce PRVKUK 0104
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0104
  Kód obce 565211
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0104.07 Touchořiny 16783 167835
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Lovečkovice - Tuchořiny leží východně od Úštěku na hranicích s ústeckým okresem. Trvale zde žije do 80 obyvatel a 116 obyvatel v rekreačních objektech. Je zde 63 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci (z toho 30 chat), rekreace představuje cca 75 % obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru. Je zde firma SÁRA – pila a dřevovýroba. Tuchořiny se rozkládají v nadmořské výšce 402 – 430 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, severním okrajem protéká místní vodoteč, jsou zde meliorační kanály a je zde vodní nádrž. Svým územím Tuchořiny plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 72 72 72 72 - - -
   přechodně bydlící 116 116 116 116 - - -
   celkem 188 188 188 188 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   62 62 62 62 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Lovečkovice - Tuchořiny je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.025) v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zdrojem pitné vody jsou místní zářezy vydatnosti 1,00 l/s (ZD.025/1) svedené do vodojemu 30 m3 (433,50/432,00). Z vodojemu zásobním řadem DN 100 je voda dopravována do spotřebiště. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce kromě místní části Hlupice, Nová Ves, Přední Nezly a Klínky. Zásobeni jsou obyvatelé z centra obce, to je 86 % obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Touchořin se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Touchořiny a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Touchořiny b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Touchořiny c PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Touchořiny d PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 72 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Lovečkovice - Tuchořinách není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod v Lovečkovicích do vzdálenosti cca 4 km.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována dokumentace k územnímu řízení na akci Touchořiny – kanalizace a ČOV.
   Stavba řeší odvedení a vyčištění splaškových vod z obce do čistírny odpadních vod. Vyčištěné vody budou vypouštěny do bezejmenného potoka.
   V obci je navržena oddílná kanalizace odvádějící splaškové vody na ČOV. Potrubí kanalizace je navrženo z trub kameninových DN 250 celkové délky 1374 m. Kanalizace bude zaústěna do čerpací jímky situované u ČOV. Z čerpací jímky se bude voda dopravovat pomocí mělnícího čerpadla na ČOV. V čerpací jímce se osadí 2 ks čerpadel, z nichž 1 bude sloužit jako záložní. Výtlačné potrubí bude z trub PE DN 50 v délce cca 5 m. Vyčištěná voda se odvede kanalizačním potrubím do potoka. V místě vyústění potrubí se vybuduje výustní objekt s opevněním svahů a dna v okolí výustě.
   Je navržena ČOV typu BIOFLUID E 100 s elektromagnetickým ventilem.Tato čistírna dokáže odolávat jak krátkodobému hydraulickému a látkovému přetížení, tak i podstatnému snížení zatížení, dále přerušení zatížení po dobu až 60 dnů. Čistírnu tvoří nádrž z plastu. Technologické přepážky rozdělují nádrž na usazovací prostor, prostor biologického reaktoru a dosazovací prostor. Biologický reaktor tvoří aktivační prostor, v jehož horní části je umístěn hřídel s biodisky a pohonnou jednotkou. Čistírna je opatřena recirkulačním korečkovým zařízením a přepadovým odtokovým žlabem. Plastová nádrž čistírny se umístí do betonové jímky. Před čistírenskou jednotku se umístí čerpací jímka vybavená 2 čerpadly s mělnícím zařízením (1 čerp. záložní). Čistírna bude umístěna v zastřešeném a odvětraném objektu. Na odtoku vyčištěné vody se vybuduje měrná šachta. Čistírna se bude odkalovat podle časového harmonogramu, který bude vytvořen na základě vyhodnocení zkušebního provozu a bude obsažen v provozním řádu ČOV. Přebytečný kal se bude odvážet na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 159,0 1 159,0

  Mapa