Lovečkovice - CZ042.3506.4205.0104.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lovečkovice

  Číslo obce PRVKUK 0104
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0104
  Kód obce 565211
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0104.07 Touchořiny 16783 167835
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Lovečkovice - Tuchořiny leží východně od Úštěku na hranicích s ústeckým okresem. Je zde 63 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci (z toho 30 chat), rekreace představuje cca 75 % obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru. Je zde firma SÁRA – pila a dřevovýroba. Tuchořiny se rozkládají v nadmořské výšce 402 – 430 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, severním okrajem protéká místní vodoteč, jsou zde meliorační kanály a je zde vodní nádrž. Svým územím Tuchořiny plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 72 72 79 76 73 71
   přechodně bydlící 116 116 0 0 0 0
   celkem 188 188 79 76 73 71
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   62 62 62 48 53 57
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Lovečkovice - Tuchořiny je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.025) v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zdrojem pitné vody jsou místní zářezy vydatnosti 1,00 l/s (ZD.025/1) svedené do vodojemu 30 m3 (433,50/432,00). Z vodojemu zásobním řadem DN 100 je voda dopravována do spotřebiště. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce kromě místní části Hlupice, Nová Ves, Přední Nezly a Klínky. Zásobeni jsou obyvatelé z centra obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Touchořin se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Touchořiny PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Touchořiny PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Touchořiny PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Touchořiny PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Touchořiny PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 73 71
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Lovečkovice - Tuchořinách není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod Ústí nad Labem- Neštěmice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována dokumentace k územnímu řízení na akci Touchořiny – kanalizace a ČOV.
   Stavba řeší odvedení a vyčištění splaškových vod z obce do čistírny odpadních vod. Vyčištěné vody budou vypouštěny do bezejmenného potoka.

   Návrh spočívá ve výstavbě kanalizační sítě v délce cca 1,4 km z kameninových trub DN250. Splaškové vody budou odváděny do čerpací jímky u navrhované ČOV a poté čerpány již do ČOV. 

   Je navržena ČOV typu BIOFLUID E 100 s elektromagnetickým ventilem. Přebytečný kal se bude odvážet na ČOV Litoměřice nebo ČOV Ústí nad Labem- Neštěmice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Tuchořiny PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Tuchořiny PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 11 604,0 11 604,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0031845 Kanalizační řád Lovečkovice
  11. 5. 2015
  Litoměřice MULTM/0085672/19/ŽP/JPa P-46
  19. 12. 2019